Tag Archives: NHS

Fṛm Đ Gardịn: One of Tories’ biggest ever donors profited from £135m of NHS contracts

Frank Hester’s company, TPP, paid out more than £20m in dividends over four years between 2019 and 2022, with Hester the only shareholder. Photograph: TPP/YouTube
Franc Hstr’z cumṗni, TPP, peid ǎt mor ɖn £20m in diṿdndz ovr for yirz btwn 2019 n 2022, wɖ Hstr ɖ onli śerholdr. Foṭgraf: TPP/YTyb

Wn v ɖ Toriz’ bigist evr donrz proḟtd fṛm £135m v NHS contracts

Transcription of a Guardian article of 20 September 2023

Xclūsiv: Franc Hstr, hu gev Riśi Sūnac’s parti £5m ɖs sumr, z ʈt t hv md hyj sumz fṛm DHSC contracts

Rowena Mason, Whitehall Editor
Roīna Mesn, Ẃîthōl Editr

Wnzde, 20 Sptmbr 2023

Wn v ɖ Cnsrṿtivz’ bigist evr donrz hz proḟtd fṛm £135m v contracts wɖ ɖ Dpartmnt v Hlʈ n Sośl Cer in undr for yirz.

Franc Hstr, a hlʈcer téc ontṛpṛnŕ huz cumṗni s’plîz cmpytrsistmz t ɖ NHS, gev Riśi Sūnac’s parti £5m ɖs sumr – ɖ jônt bigist dneśn t ɖ Toriz in decedz.

Hiz cumṗni, ɖ Fīnix Partnrśp (TPP), peid ǎt mor ɖn £20m in diṿdndz btwn 2019 n 2022, wɖ Hstr ɖ onli śerholdr.

Ɖ grūp s’plîz softwér t abt 2,700 JP srɉriz in Ñgḷnd az wel az s’portsrṿsz t alǎ ɖm t hold medicl recordz fr peśnts ilectronicli.

Its mn oṗretñcumṗni, ɖ Fīnix Partnrśp (Lìdz), rcordd a trnovr v £75m, wɖ profit bfr tax v £47m in ɖ yir t Marć 2022, Cumṗnizhǎs dokmnts śo. It peid diṿdndz jrñ ɖ yir v £10m t its peṛntcumṗni, ẃć z ultiṃtli ǒnd bî Hstr, n a saḷri v £515,000 t him, its sol d’rectr.

Ovr a pirịd v for yirz fṛm 2019 t 2022, ɖ ultiṃt peṛntcumṗni, TPP Grūp, peid ǎt £23.5m in diṿdndz, ẃć apir t hv gn t Hstr az its onli śerholdr.

Contracts wɖ ɖ Dpartmnt fr Hlʈ n Sośl Cer apir t mc p a larj pṛporśn v TPP’z biznis. TPP sd it dd nt wś t coment ẃn asct abt its biznis wɖ ɖ NHS, n ẃɖr ol ɖ diṿdndz wr peid t Hstr.

Last yir, Hstr rout an opn letr t ɖ NHS seyñ: “W r hir fr ǎr NHS. W r hir t hlp. Nt t drîv profits fr śerholdrz, or t grīs rvolvñdorz. Let’s d it fr ɖ fruntlîn n ćūz t diɉtîz in an intîrli difṛnt we.”

Ɖ scel v biznis ɖt Hstr n TPP hz wɖ ɖ NHS wz uncuvrd bî ɖ Gd Lw Project, ẃć faund pemnts toṭlñ £137m t ɖ cumṗni sins ɖ start v ɖ Covid pandemic in Epril 2020, larjli undr ɖ JP IT Fyćrz fremwrc.

Jo Mōm, ɖ d’rectr v ɖ Gd Lw Project, sd: “Wns y si hǎ mć Mr Hstr gts fṛm an NHS ɖt z despṛtli starvd v muni, y cn unḍstand ẃ h z so cmitd t ɖ guvnmnt ɖt lets him.”

Hstr, a cmpytrprogramr fṛm Lìdz, z listd on ɖ Súnde Tîmz Rić List wɖ an esṭmetd wlʈ v £415m. H wz md an OBE in 2015 fr srṿsz t hlʈcer. TPP hz met guvnmntfigrz ʈri tîmz sins Jlî 2021, includñ Stīv Barcli, ɖ hlʈsecṛtri.

Raitñ in ɖ Teḷgraf ɖs munʈ, ẃn h md hiz £5m dneśn, Hstr sd h wz dnetñ t Sūnac’s parti bcz h b’livz it cn dlivr fr ɖ NHS.

“Az a biznismn fṛm Yorx́r I hv bn forćṇt inuf t hv met ɖ prîm̦inistr. H śerz mî paśn fr harṇsñ ɖ deṭreṿluśn t trnsform ɖ we w az sitiznz axes hlʈcer,” h rout.

“Arṭfiśl intelijns hz ɖ abiḷti t c’lect, stor n aṇlîz peśntdeta in a we ɖt cd reṿluśnîz dạgnostics, îdnṭfayñ, fr xampl, ẃɖr smwn z mor at risc fṛm cansr or dmnśa. R’botics cn hlp miṇmîz invesiv pṛsijrz, mīnñ les trōma fr peśnts n spīdñ p rcuṿritîmz.”

Rlịr ɖs yir, it wz rportd ɖt TPP wz awordd a £150,000 contract wɖ ɖ YC Hlʈ n S’kṛti Ejnsi abt sevn munʈs bfr ɖ cumṗni gev a £150,000 dneśn t ɖ Cnsrṿtivz. A c’rex́n wz lêtr iśùd t se ɖ dneśn cem fṛm Hstr rɖr ɖn ɖ cumṗni.

At ɖ tîm, ɖ cumṗni sd: “TPP stricli foloz ɖ gîdlînz fr public-sectr cntractñ. In rgardz t ɖ dneśnz, ɖz śd hv bn md bî Franc Hstr in hiz prsnl cpaṣti rɖr ɖn ʈru ɖ biznis. Mr Hstr rpeid ɖ cumṗni in fl. Fr abṣlut claṛti, TPP z uniqivcli êṗliticl.”

Ɖ cumṗni hz rmend reḷtivli lo-profîl az a s’playr t ɖ NHS. Hvr, it wz ɖ subjict v cntrovsi in 2018 ẃn TPP feld t inform NHS Dijitl ɖt 150,000 peśnts hd optd ǎt v śẹrñ ɖer medicl deta, rzultñ in ɖer inḟmeśn biyñ śerd bî mstec.

At ɖ tîm, Jaci Dôl-Prîs, a hlʈministr, dscrîbd it az a “s’playrdīfect in ɖ prosesñ v historicl peśnt objx́nz t ɖ śẹrñ v ɖer conḟdnśl hlʈdeta”.

Ś sd TPP hd “apoḷjîzd unrizrvidli fr its rǒl in ɖs matr n hz cmitd t wrc wɖ NHS Dijitl so ɖt errz v ɖs nećr d nt ocŕ agn”. Ɖ guvnmnt strest ɖr hd nt bn eni risc t peśntcer.

TPP dclînd t coment abt ɖ scel v its biznis wɖ ɖ NHS. Ɖ Dpartmnt v Hlʈ n Sośl Cer wz olso aproćt fr coment.

Instroduction to Ñspel

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

In Ñspel: The Guardian view on public sector pay: higher taxes on the rich are needed to fix broke Britannia

‘Rishi Sunak argues that the state’s wage bill must be paid for by cuts to the services that workers deliver.’ Photograph: Henry Nicholls/AFP/Getty Images
‘Riśi Sūnac argyz ɖt ɖ stet’s wejbil mst b peid fr bî cuts t ɖ srṿsz ɖt wrcrz dlivr.’ Foṭgraf: Hnri Niclz/AFP/Geti Iṃjz

Ɖ Gardịn vy on public-sectr pe: hayr taxz on ɖ rić r nīdd t fix brouc Britańa

Transcription of a Guardian editorial of 13 July 2023

Huevr winz ɖ nxt ilex́n wl hv t spend muni t rper ɖ damij dn aftr 13 yirz v Cnsrṿtiv-parti rūl

Ʈrzde, 13 Jlî 2023

It z unlîcli ɖt śampencorcs wl b popñ in guvnmnt oḟsz, scūlclasrūmz n NHS hospitlz. Bt ɖe probbli r in ɖ Siti. Ẃl ɖ public sectr z ofrd a b’lo-infleśn pêhîc v 6%, wejgroʈ in fînans n biznis srṿsz z runñ at 9%. Ɖ prîṿt sectr cn rêz its prîsz t pe fr hayr saḷriz or jst t mc mor muni. Ɖ public sectr canot. Instd Riśi Sūnac argyz ɖt ɖ stet’s wejbil mst b peid fr bî cuts t ɖ srṿsz ɖt wrcrz dlivr. Mr Sūnac’s dsiźn mīnz ɖt pyplz wl hv fywr bcs, n peśnts r left sicr, bcz tīćrz n doctrz nīd xtra pe. Rîzñ inṭrestrets mīn osteṛti fr public srṿsz n pen fr morgijholdrz, bt ɖe mc fr gd biznis in ɖ Sqer Mîl az YC gílt yīldz bcm mor atractiv t invstrz.

“It wz ɖ bst v tîmz, it wz ɖ wrst v tîmz,” bginz Ćarlz Dicinz’z A Têl v Tū Sitiz, a cōśnri stori abt wîḍnñ dviźnz in ɖ run p t ɖ Frenć Reṿluśn. Britn z, ʈancḟli, in a far les fīṿriś momnt. Ɖ icoṇmist Olivie Blanćard hz notd ɖt infleśn z “funḍmnṭli ɖ ǎtcm v ɖ distṛbyśnl conflict btwn frmz, wrcrz, n taxpeyrz”. Sm yńnz hv rîtli fòt fr, n wún, an axptbl dīl. Bt wîdr tnśnz r nt biyñ adiqtli manijd t alǎ fr brōdr, snṣbl ngośieśnz in ẃć ɖ pen z śerd. Instd Mr Sūnac, n ɖ Banc v Ñgḷnd, tilt ɖ scelz in fevr v prîṿt biznis inṭrests n a rseśn bî rlayñ sol̦i on inṭrestrets. Ongwñ strîcs r a simtm v sć a straṭji.

Ɖ guvnmnt’s ces z ɖt hayr taxz n mor borowñ wd b ruiṇs. Ɖs îdīa z unforćṇtli riinforst bî a qsćṇbl fōrcast md bî ɖ Ofis fr Bujit Rsponsbiḷti (OBR), ẃć pridicts ɖ naśnl dét v ɖ YC triṗlñ bî 2070. In truʈ it z ɖ guvnmnt ɖt dsîdz hǎ far ɖ inṭrest peid on its dét śd b dtrmind bî dmand in ɖ munimarcits. Mr Sūnac b’livz ɖt dmand śd b prîṃri n hz wovn a fiscl stretjacit, ʈru ɖ Treẓ́ri’z dzîn v ɖ asetprćis fsiḷti n bî selñ infleśn-linct bondz: ɖ mor ɖ stet struglz, ɖ tîtr ɖ bîndñ bcmz.

Baḷnst-bujit îdīaz, dpresñli, hv faund s’preṃsi in Britiś poḷtics. Yt fy ʈñz matr mor ɖn lîf n deʈ. F lîf xpctnsi n “hlʈi lîf xpctnsi” – a meźr v ɖ yirz ppl liv in dīsnt hlʈ – r mor importnt meźrz v hǎ a cuntri z dwñ, ɖ OBR hz sm soḅrñ nyz. Ɖ YC hz ɖ lǒist hlʈi lîf xpctnsi at brʈ v eni mejr dveḷpt icoṇmi bar ɖ YS, n z fōlñ bhnd Iṭli, Jpan, Frans n Caṇda in trmz v lîf xpctnsi.

Huevr winz ɖ nxt ilex́n wl hv t spend muni t rper ɖ damij dn bî cronic stet unḍfundñ bî ɖ Cnsrṿtivz on top v Brexit, ɖ pandemic, n ɖ Ycren wor – az wel az rīwîr ɖ icoṇmi t dīl wɖ an ejñ popyleśn n net ziro. Bt wɖt cerfl dzîn ɖs spendñ wl b infleṣ́nri: post-Covid Britn sw hǎ qcli s’plî-dsrupśn trnzletd intu rîzñ prîsz; hǎ lebrśorṭjz cd snd wejz śūtñ p; n hǎ ɖr wz litl rstrent on cumṗniz hîcñ prîsz. Guvnmnt xpndićr, it sīmz, cn onli incris in a non-infleṣ́nri we f fiscl spes hz bn crietd bî rdysñ prîṿt dspoẓbl incm, îdiyli ʈru hayr taxz on ɖ wlʈiist.

Instroduction to Ñspel

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

In Ñspel: The Guardian view on David Cameron and George Osborne: a duo’s dangerous delusions

David Cameron (left) and George Osborne. ‘From the witness stand of the Covid-19 public inquiry, they remain unmoved by reality.’ Photograph: WPA/Getty Images
Devid Camṛn (left) n Jorj Ozbōrn. ‘Fṛm ɖ witnis stand v ɖ Covid-19 public inqîri, ɖe rmen unmuvd bî riaḷti.’ Foṭgraf: WPA/Geti Iṃjz

Ɖ Gardịn vy on Devid Camṛn n Jorj Ozbōrn: a dyo’z denjṛs dluźnz

Transcription of a Guardian editorial of 20 June 2023

Ɖ Covid inqîri rvilz ɖ arc̣tecs v osteṛti r unmuvd bî ɖer recñ v public srṿsz ahd v ɖ pandemic

Tyzde, 20 Jūn 2023

Devid Camṛn n Jorj Ozbōrn wr śemlis seilzṃn fr osteṛti. Ɖe mt argy ɖt it sstend ɖer p’liticl rîz. Lîc doctrz hu se ɖt blīdñ ɖ peśnt wl hlp ɖm rcuvr, ɖ per clemd ɖt cutñ bac guvnmntspendñ wd pṛdys ic̣nomic groʈ. Ẃt Britn sufrd wz mor fūdbancs, mor ruf slīpñ, fywr p’līs, stagnnt wejz n longr NHS wêtñlists. Hǎ cd eni v ɖs hv hlpt priper Britn fr ẃn ɖ pandemic struc? Sć dītelz wr’nt gwñ t śift Mr Camṛn n Mr Ozbōrn, hu fṛm ɖ witniștand v ɖ Covid-19 public inqîri rmen unmuvd bî riaḷti.

Fr Mr Camṛn, ɖ formr prîm̦inistr, it wz 2008 ol ovr agn. Britn hd nt wontd t end p lîc Grīs, h wornd, ẃć hd hd t cut hlʈbujits aftr luzñ cntrol v its naśnl dét n its bujitdeḟsit. Ɖs z an invidịs cmparisn. Britn, unlîc Grīs, cntrolz its ǒn cuṛnsi n cn olwz aford t pe creditrz. Grīs olso hd a mć lowr p’ capita deʈret ɖn ɖ YC jrñ ɖ pandemic. Ɖt mt hv bn bcz, az xprts sjstd, v ɖ wîḍnñ hlʈ iniqoḷtiz undr Mr Camṛn’z woć. Ɖz sayntists, h avŕd, hd got ɖs roñ.

Msjujñ ɖ mūd, Mr Camṛn trītd ɖ public inqîri lîc a rīrun v prîm̦inistr’z qsćntîm. Ẃn Cet Blacwél CC fr ɖ inqîri asct Mr Camṛn a stretfwd qsćn abt ɖ ifct v cuts t public-hlʈ bujits biyñ ɖ larjist in ɖ most dprîvd eriaz, h sjstd ɖt ś yz a difṛnt meźr v caunsl spendñpǎr ɖt hiz guvnmnt prifŕd, ẃć śoud ɖt nt t b ɖ ces. Slf-awernis z plenli nt Mr Camṛn’z stroñ pônt – n it wz no s’prîz t si him hecld az h left ɖ inqîri.

Ɖ formr ćanslr Mr Ozbōrn wz īqli dludd. H wnt az far az seyñ ɖt osteṛti hd a poẓtiv ifct bcz it mnt ɖt public fînansz rcuvrd. “Rdysñ ɖ deḟsit n plesñ dét az a psntij v GDP on a dǎnẉd paʈ wz … isnśl t rībild fiscl spes t pṛvîd scop t rspond t fyćr ic̣nomic śocs,” Mr Ozbōrn tld ɖ inqîri. Bt Britn’z naśnl dét n deḟsit r dtrmind bî ɖ ćôsz ɖt bizṇsz n hǎsholdz mc. Ɖ YC’z naśnl dét wz acć̣li hayr in 2016-17 ẃn Mr Ozbōrn left ofis ɖn ẃn h arîvd.

Wns Covid-19 hit, ɖ niolibṛl tmpl emtid, līvñ onli ɖ hî prīsts alon at ɖer ōltr. It trnd ǎt ɖt guvnmnts cn run larj fiscl deḟsits. Sntṛl bancs cn mc ɖz funḍbl at clos t ziro rets. Bt olmst evrẃr, wɖn munʈs v its rtrn, Cênzịnizm hd bn ijctd agn fṛm ɖ ic̣nomic panʈịn. Hî infleśn, sparct bî wor in Ycren, set ɖ stej fr tde’z cǎnṭreḟmeśn, pmitñ Mr Ozbōrn n Mr Camṛn – n ɖer îdịlojicl soulmêt Riśi Sūnac – a spes t pédl faḷsiz.

Bʈ Tori grandīz hv a liṃtd, dtaćt vy v ɖ riyl icoṇmi. Fr a tîm ɖe cd sel ɖs vy ʈru ɖ mīdia. Ɖt wrld – n ɖer c’rirz – wr bloun awe in 2016 bî ɖ vot t līv ɖ YY. Ɖer aṛgns dd nt let ɖm si ɖt ɖer ic̣nomic poḷsiz wr bildñ ɖer p’liticl pîrz. Ɖ îṛni z ɖt ɖ YY reḟrendm cd hv rzultd in a Rmen vicṭri hd it nt bn fr osteṛti. Britn wl pe loñ n dirli fr ɖ cnsit v Mr Camṛn n Mr Ozbōrn.

Instroduction to Ñspel

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

In Ñspel: The Guardian view on doctors on strike: a symptom of a deeper crisis

Junior doctors on a picket line outside St Thomas’ Hospital, London, on 12 April. Photograph: Tayfun Salcı/ZUMA Press Wire/Shutterstock
Jūńr doctrz on a picitlîn ǎtsd St Toṃs’ Hospitl, Lundn, on 12 Epril. Foṭgraf: Tayfun Salci.

Đ Gardịn vy on doctrz on strîc: a simptm v a dīpr crîsis

(Transcription of a Guardian editorial of 12 April 2023)

Ɖ guvnmnt hz fr tù loñ xplôtd ɖ gdwil v NHS stāf t cuvr fr inadiqt rzorsz

Wnzde 12 Epril 2023

Ɖ  fînl rzult v ɖs wīc’s strîc bî jūńr doctrz canot b pridictd, bt sm s’nārioz r lîclịr ɖn uɖrz. It z improbbl ɖt ɖ guvnmnt wl axid t ɖ Britiś Medicl Asośieśn’z cōl fr a 35% pêrîz, n it z unlîcli ɖt doctrz wl lūz ɖ wil t protest wɖt impruvmnt in ɖer wrcñ cndiśnz. Ɖt līvz a spectṛm v compṛmîzz ɖt cn onli b aćivd bî ngośieśn, ẃć mcs ɖ guvnmnt’s rfyzl t tōc pôntlis n, fr NHS peśnts, denjṛs.

Ɖ Dpartmnt v Hlʈ n Sośl Cer z aproćñ ɖ dspyt wɖ jūńr doctrz mć az it handld industrịl ax́n bî nrsz, ẃć z t se, neglijntli. Ɖ oṗnñ gambit z a rfyzl t ingej, in ɖ hop ɖt public opińn wl muv agnst ɖ strîcrz. Ministrz olso hop fr splits in ɖ medicl pṛfeśn, wɖ cnsultnts (huz fînanśl sićueśn z les pricerịs n huz pnśn’renjmnts wr amīłretd in ɖ rīsnt bujit) wɖdrw̃ soḷdaṛti fṛm yungr colīgz.

Mni doctrz, jūńr n sīńr, r qīzi abt ɖ strîcs. It z imposbl t wɖdrw lebr fṛm hospitlz wɖt dmiṇśñ ɖ srvis n peśnts suḟrñ az a rzult, bcz pṛsijrz r dleid or wordz r unḍstaft. Ɖ arğmnt t jusṭfî ɖt cost z ɖt peśnts r olrdi at risc in a sistm ɖt hz bn oṿwrcñ n unḍpeyñ jūńr doctrz fr yirz. Az wɖ nrsz n ambyḷnsdrîvrz, ɖ dsiźn t strîc hz nt bn tecn lîtli. It xpresz fir fr ɖ vạbiḷti v ɖ NHS f ɖ wrcrz hu cīp it fuñṣ́nñ r forst t sīc implômnt elsẃr bcz ɖe cn no longr indyr ɖ cndiśnz impozd on ɖm.

Ɖt rtnśncrîsis, wɖ doctrz rtîrñ rli, startñ ny c’rirz or psywñ ɖer cuṛnt wn in cuntriz ɖt trīt ɖm betr, z wn rīzn ẃ mni cnsultnts s’port ɖ strîcs dspt msgivñz abt ɖer impact on hospitlz. Ɖe si ɖ dmoṛlîześn v a yungr jeṇreśn n antiṣpet a cronic loñ-trm śortij in yirz t cm. Iṃgreśn cn plug ɖ gap in sm eriaz, bt it z nt a ssteṇbl s’lūśn.

It z śemñ fr a dveḷpt icoṇmi t b felñ t pṛvîd ambiśs, hard-wrcñ grajụts wɖ atractiv paʈwez intu meḍsin. N it z plen westfl fr ɖ stet t subṣdîz medicl trenñ, onli t ɖen si ɖ beṇfiṣ́riz v ɖt edyceśn aplî it in Ostreła or Caṇda.

Ɖs z ɖ dīpr crîsis bhnd ɖ strîcs – ɖ degṛdeśn v pubḷcli fundd hlʈcer ɖt canot b mitgetd indefiṇtli bî ɖ gdwil v NHS stāf. It z smʈñ ɖt ɖ public unḍstandz betr ɖn ɖ guvnmnt, ispeṣ́li sins ɖ pandemic. Jūńr doctrz hv bn sacṛfîsñ ɖer ǒn tîm, hlʈ n welbiyñ t mc p fr inadiqt rzorsñ, n ɖe hv nʈñ left t gv. Ɖe strîc fr betr pe n cndiśnz, hīdfl v ɖ imīɉt dsrupśn t ɖ public, bt olso on bhaf v ɖ public, hu r intîtld t b trītd bî ppl hu r nt fizicli n mnṭli xōstd, nr fînanṣ́li stretnd.

Stīv Barcli, ɖ hlʈsecṛtri, clemz t b redi t ngośiet, bt sáits ɖ 35% dmand az an obsṭcl. Ɖt z disinjenẏs. A ngośieśn rerli endz ẃr it starts, bt it hz t start smẃr. Ɖs dspyt wl śrli end wɖ a compṛmîz v sm cnd. Ɖ guvnmnt z westñ tîm n ptñ livz at risc bî dleyñ ɖt jrni.

Instroduction to Ñspel

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

In Ñspel: The Observer view on why public sector workers deserve a fair pay deal and have no choice but to strike

Health workers take part in a march in central London to demand a pay rise. Photograph: Belinda Jlao/Sopa Images/Rex/Shutterstock
Hlʈwrcrz tec part in a marć in sntṛl Lundn t dmand a pêrîz. Foṭgraf: B’linda Jlao/Sopa Iṃjz/Rex/Śuṭstoc

Ɖ Obzrvr vy on ẃ public-sectr wrcrz dzrv a fer pêdīl n hv no ćôs bt t strîc

(Transcription of an Observer editorial of 11 Dec. 2022)

Ɖ guvnmnt hz feld t rêz riyl-trm wejz fr yirz n z nǎ rfyzñ t ngośiet

Súnde 11 Dsmbr 2022

Wrcrz in ɖ YC r xpirịnsñ ɖ longist pêsqīz in mor ɖn 200 yirz. Ɖe r rnñ on aṿrij £900 les a yir in riyl trmz ɖn ɖe wr bfr ɖ 2008 fînanśl crîsis, n ɖ Reẓluśn Fǎndeśn hz fōrcast aṿrij wejz r nt set t rtrn t 2008 levlz untl 2027.

Bt public-sectr wrcrz hv sufrd ɖ wrst. TYC anaḷsis śoz ɖt nrsz, on aṿrij, r tde peid £5,000 a yir les in riyl trmz ɖn in 2010. Fr paṛmedics n midwîvz, ɖt figr z £6,000 a yir. P’līs ofisrz n priznsrvis ofisrz hv sìn ɖer riyl pe drop bî 13% n 10.4% rspctivli sins 2009. Ɖ pe v secnḍri-scūl stāf n prîṃri-scūl stāf hz fōḷn bî 9.7% n 11.8%. N az infleśn hz spîct n eṇjiprîsz hv spîṛld, it z public-sectr wrcrz hu r fesñ ɖ dīpist riyl-pe cuts, wɖ aṿrij nominl pe ofrz b’lo ɖ prîṿt sectr aṿrij. Ɖs z ɖ contxt in ẃć mni v ɖm – fṛm nrsz t tīćrz t Bordrfors gardz – wl b gwñ on strîc in ɖ cmñ wīcs. Mni v ɖz wrcrz r ppl hu cntinyd gwñ ǎt t wrc jrñ ɖ pandemic, ptñ ɖer hlʈ n ɖt v ɖer faṃliz at risc t mnten ɖ pṛviźn v isnśl srṿsz. Yt s’xesiv Cnsrṿtiv ćanslrz hv ifctivli aćivd cuts t public srṿsz ovr ɖ last deced bî forsñ public-sectr wrcrz t ber riyl-trm pêcuts. Ɖ NHS z biyñ cros-subṣdîzd bî docñ nrsz’ pe. Tīćrz r biyñ peid les t cīp spendñ on scūlz az lo az poṣbl.

Fr mni lowr-peid public-sectr wrcrz, ɖs z rīćñ a crunćpônt. Frst z ɖer prsnl fînansz: deta fṛm ɖ Trusl Trust śoz ɖt nrsz r amñ ɖoz biyñ forst t rlî on fūdbancs t fīd ɖer faṃliz. A qortr v NHS hospitltrusts se ɖe hv set p sć bancs t hlp ɖer stāf gt ʈru ɖ wintr.

Secnd r ɖ akt stāfśorṭjz biyñ xpirịnst in mni public-sectr pṛfeśnz. Wn in 10 hospitlposts z vecnt, ẃć daṃjz peśntsefti n qoḷti v srṿsz, n incrisz ɖ preśr on uɖr membrz v stāf. Tīćrvec̣nsiz r at ɖer hîist ret sins naśnl deta wz frst c’lectd in 2010. Ɖs z bʈ az a rzult v xpirịnst hlʈ n edyceśn stāf līvñ ɖer pṛfeśnz dy t brnǎt n lo pe, n iśuz wɖ rcrūtmnt az a rzult v lo startñsaḷriz. Az ɖ Insttyt fr Fiscl Studiz hz argyd, lo n fōlñ public-sectr pe reḷtiv t ɖ prîṿt sectr z a hyj rcrūtmnt-n-rtnśn ćalinj. It z mtirịli afctñ ɖ qoḷti v hospitlz n scūlz.

Ʈrd, in sm sectrz, sć az rel, sub-infleśn pêrîzz r olso biyñ md cndiśnl on “moḍnîześn”, ẃć yẓ́li implîz cmpulsri rdundnsiz in a wrld ẃr ɖr r hardli eni rzorsz fr ppl t drw on t rtren; ɖs ofn mīnz axptñ biyñ ǎt v wrc or in mć lowr-peid wrc fr ɖ loñ trm.

Ɖs z ẃ mni grūps v public-sectr wrcrz r baḷtñ fr n planñ strîc ax́n ɖt wl cost ɖm pe in ɖ śort trm. Ɖ pe ofrz on ɖ tebl repriznt frɖr riyl-pe cuts n r nt ssteṇbl. Ɖe wl “bec in” incrist hardśp amñ wrcrz lîc nrsz, tīćrz n paṛmedics, n frɖr dclînz in ɖ qoḷti v public srṿsz.

Ɖ guvnmnt hz rspondd bî argywñ ɖt mni v ɖ pêdīlz hv bn rec̣mndd bî indipndnt pe-rvy bodiz n ɖt it canot ɖrfr inṭfir wɖ ɖm. Ɖs z disinjenẏs: it z ɖ guvnmnt itslf ɖt sets ɖer rīmit, n ministrz hv dvrjd fṛm ɖer rec̣mndeśnz bfr. Riśi Sūnac n cabiṇtministrz r roñli clemñ it wd cost an xtra £1,000 p’ hǎshold t cīp public-sectr pe flat in riyl trmz, tecñ intu acǎnt infleśn v 11%.

Rɖr ɖn mīt yńnz n strîc a dīl, ɖ guvnmnt z ʈreṭnñ t intṛdys frɖr lejsleśn t crb ɖ pǎr v public-sectr wrcrz t strîc. Ɖ 2016 Tredyńn Act hz olrdi intṛdyst strinjnt cndiśnz on strîcs ɖt irodd ɖ pǎr v wrcrz t gt a fer pêsetlmnt. Ny pṛpozlz includ lejsletñ fr minimm-srvis levlz in “criticl” sectrz, banñ strîcs bî difṛnt yńnz in ɖ sem wrcples wɖn a set pirịd, rqîrñ freś baḷts fr ć bǎt v strîc ax́n n rqîrñ sūṗmjoṛtiz v yńnmembrz t vot t s’port strîc ax́n.

Līgl advîs fṛm Mîcl Ford CC, fr ɖ TYC, sz mni v ɖz pṛpozlz wd pt ɖ YC at risc v brīćñ its obḷgeśnz undr inṭnaśnl lw. It z enwe incnsiṿbl ɖt ny lejsḷtiv crbz cd b pást bî parḷmnt n impḷmntd in ɖ nxt fy wīcs īvn f ɖe dd nt pt ɖ guvnmnt at risc v sgnificnt līgl ćalinj.

Ɖ guvnmnt mst gt rnd ɖ tebl n ngośiet wɖ ɖ yńnz t avôd ɖ sgnificnt dsrupśn ɖt wl b cōzd bî strîcs in ɖ nxt fy wīcs. Lo-peid public-sectr wrcrz dzrv nt t b left mtirịli wrs of aftr a deced v riyl-trm pêcuts. Trayñ t śift ɖ blem t “yńnbosz” n fob of ɖ public wɖ veg proṃsz t clamp dǎn frɖr on ɖ pǎr v nrsz n tīćrz t strîc wl nt cut it ẃn votrz cn si wɖ ɖer ǒn îz ɖ impact pur stafñlevlz r hvñ in eriaz sć az hlʈ n edyceśn. It z ɖ guvnmnt, nt hard-prest wrcrz, hu wl b hld acǎntbl.

Instroduction to Ñspel

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925