Tag Archives: ode

Frank Poems: OR NOT SONNET

The New York Times, 2006: "Stephen Fry Helps Fledgling Poets Leave the Nest"

Whether to write a rondelay or ode
(Horatian, Pindaric, softly Sapphic?),
Ottava rima, ballad or ballade?
Vilanelle, pantoum or something epic?
Whether a Shakespearean soulful sonnet,
Triolet, sestina or graceful ghazal?
Whether and how to mix iamb, pyrrhic,
Trochee, spondee, anapaest and dactyl?
Whether a poem can ever be ideal?
Whether blank verse might be more impressive
Or whether rhyme might make you love me still?
Whether the feet should be five, six or eight?
Whether to hasten with words from the heart?
Should a love poem prevaricate? Or not?

Clasics in Ñspel: Ode – INTIMATIONS OF IMMORTALITY from Recollections of Early Childhood, by William Wordsworth

Ǒd: INṬMEŚNZ OV IMORTAḶTI
fṛm Rec̣lex́nz ov Rli Ćîldhd

Wiłm Wrdzwrʈ

Ɖr wz a tîm ẃn medo, grov, n strīm,

Ɖ rʈ, n evri comn sît,

T m dd sīm

Apaṛld in s’lesćl lît,

Ɖ glori n ɖ freśnis v a drīm.

It z nt nǎ az it hʈ bn v yor;—

Trn ẃr-so-e’r I me,

Bî nît or de.

Ɖ ʈñz ẃć I hv sìn I nǎ cn si no mor.

Ɖ Renbo cmz n gz,

N luvli z ɖ Rôz,

Ɖ Mūn dʈ wɖ dlît

Lc rnd hr ẃn ɖ hevnz r bér,

Wōtrz on a stari nît

R bytifl n fer;

Ɖ súnśîn z a glorịs brʈ;

Bt yt I nǒ, ẃr-e’r I g,

Ɖt ɖr hʈ past awe a glori fṛm ɖ rʈ.

Nǎ, ẃl ɖ brdz ɖus sñ a joys soñ,

N ẃl ɖ yuñ lamz bǎnd

Az t ɖ tebor’z sǎnd,

T m alon ɖr cem a ʈt v grīf:

A tîmli utṛns gev ɖt ʈt rlif,

N I agn am stroñ:

Ɖ caṭracts blo ɖer trumpits fṛm ɖ stīp;

No mor śl grīf v mîn ɖ sīzn roñ;

I hír ɖ Ecoz ʈru ɖ mǎntnz ʈroñ,

Ɖ Windz cm t m fṛm ɖ fīldz v slīp,

N ol ɖ rʈ z ge;

Land n sì

Gv ɖmslvz p t joḷti,

N wɖ ɖ hart v Me

Dʈ evri Bīst cīp hoḷde;—

Ɖǎ Ćîld v Jô,

Śǎt rnd m, let m hír ɖî śǎts, ɖǎ hapi Śeṗdbô.

Yi blessèd crīćrz, I hv hŕd ɖ cōl

Yi t ć uɖr mc; I si

Ɖ hevnz laf wɖ y in yr jūḅli;

Mî hart z at yr fstivl,

Mî hed hʈ its c’ronl,

Ɖ flnis v yr blis, I fīl—I fīl it ol.

Ǒ īvl de! f I wr suḷn

Ẃl Rʈ hrslf z adornñ,

Ɖs swīt Me mornñ,

N ɖ Ćildṛn r culñ

On evri sîd,

In a ʈǎznd valiz far n wîd,

Freś flǎrz; ẃl ɖ sún śînz worm,

N ɖ Beb līps p on hiz Muɖr’z arm:—

I hír, I hír, wɖ jô I hír!

—Bt ɖr’z a Tri, v mni, wn,

A sngl fīld ẃć I hv lct upn,

Bʈ v ɖm spīc v smʈñ ɖt z gn;

Ɖ Panzi at mî fīt

Dʈ ɖ sem têl rpit:

Ẃiɖr z fled ɖ viźnri glīm?

Ẃr z it nǎ, ɖ glori n ɖ drīm?

Ǎr brʈ z bt a slīp n a fgetñ:

Ɖ Soul ɖt rîzz wɖ s, ǎr lîf’s Star,

Hʈ hd elsẃr its setñ,

N cometh fṛm afar:

Nt in intîr fgetflnis,

N nt in utr necidnis,

Bt trelñ clǎdz v glori d w cm

Fṛm God, hu z ǎr hom:

Hevn lîz abt s in ǎr inf̣nsi!

Śêdz v ɖ priznhǎs bgin t cloz

Upn ɖ growñ Bô,

Bt h bholdz ɖ lît, n ẃns it floz,

H siz it in hiz jô;

Ɖ Yʈ, hu dêli farɖr fṛm ɖ īst

Mst travl, stl z Nećr’z Prīst,

N bî ɖ viźn splendid

Z on hiz we atndd;

At leñʈ ɖ Man psivz it dî awe,

N fed intu ɖ lît v comn de.

Rʈ filz hr lap wɖ pleźrz v hr ǒn;

Yrnñz ś hʈ in hr ǒn naćṛl cnd,

N, īvn wɖ smʈñ v a Muɖr’z mînd,

N no unwrɖi em,

Ɖ homli Nrs dʈ ol ś cn

T mc hr Fostrćîld, hr Inmet Man,

Fget ɖ gloriz h hʈ noun,

N ɖt impirịl palis ẃns h cem.

Bhold ɖ Ćîld amñ hiz ny-born blisz,

A six yirz’ Darlñ v a pigmy sîz!

Si, ẃr ’mid wrc v hiz ǒn hand h lîz,

Fretd bî saliz v hiz muɖr’z cisz,

Wɖ lît upn him fṛm hiz faɖr’z îz!

Si, at hiz fīt, sm litl plan or ćart,

Sm fragmnt fṛm hiz drīm v hymn lîf,

Śept bî himslf wɖ nyli-lrnid art

A wedñ or a fstivl,

A mōrnñ or a fynṛl;

N ɖs hʈ nǎ hiz hart,

N untu ɖs h fremz hiz soñ:

Ɖen wl h fit hiz tuñ

T daylogz v biznis, luv, or strîf;

Bt it wl nt b loñ

E’r ɖs b ʈroun asd,

N wɖ ny jô n prîd

Ɖ litl Actr conz anɖr part;

Filñ fṛm tîm t tîm hiz “hymṛs stej”

Wɖ ol ɖ Prsnz, dǎn t pōlzid Ej,

Ɖt Lîf brñz wɖ hr in hr eqpij;

Az f hiz hol voceśn

Wr endlis iṃteśn.

Ɖǎ, huz xtirịr sembḷns dʈ b’lî

Ɖî Soul’z imnṣti;

Ɖǎ bst F’loṣfr, hu yt dst cīp

Ɖî heṛtij, ɖǎ Î amñ ɖ blînd,

Ɖt, def n sîḷnt, rīdst ɖ itrnl dīp,

Hōntd fr evr bî ɖ itrnl mînd,—

Mîti Prófit! Sír blest!

On hūm ɖoz truɖz d rest,

Ẃć w r tôlñ ol ǎr livz t fînd,

In darcnis lost, ɖ darcnis v ɖ grev;

Ɖǎ, ovr hūm ɖî Imortaḷti

Brūdz lîc ɖ De, a Mastr ’r a Slev,

A Prezns ẃć z nt t b pt bî;

Ɖǎ litl Ćîld, yt glorịs in ɖ mt

V hevn-born frīdm on ɖî biyñ’z hît,

Ẃ wɖ sć rnist penz dst ɖǎ pṛvoc

Ɖ yirz t brñ ɖ inevitbl yoc,

Ɖus blîndli wɖ ɖî blesidnis at strîf?

Fl sn ɖî Soul śl hv hr rʈli frêt,

N custm lî upn ɖi wɖ a weit,

Hevi az frost, n dīp olmst az lîf!

O jô! ɖt in ǎr embrz

Z smʈñ ɖt dʈ liv,

Ɖt Nećr yt rmembrz

Ẃt wz so fyɉtiv!

Ɖ ʈt v ǎr past yirz in m dʈ brīd

Ppćl beṇdix́n: nt indd

Fr ɖt ẃć z most wrɖi t b blest;

Dlît n liḅti, ɖ simpl crīd

V Ćîldhd, ẃɖr bizi or at rest,

Wɖ ny-flejd hop stl fluṭrñ in hiz brest:—

Nt fr ɖz I rêz

Ɖ soñ v ʈancs n prêz

Bt fr ɖoz obstiṇt qsćnñz

V sns n ǎtwd ʈñz,

Fōlñz fṛm s, vaṇśñz;

Blanc msgvñz v a Crīćr

Muvñ abt in wrldz nt riylîzd,

Hî instñts bfr ẃć ǎr mortl Nećr

Dd trembl lîc a gilti ʈñ s’prîzd:

Bt fr ɖoz frst afx́nz,

Ɖoz śadǒi rec̣lex́nz,

Ẃć, b ɖe ẃt ɖe me

R yt ɖ fǎntnlît v ol ǎr de,

R yt a mastrlît v ol ǎr siyñ;

Uphold s, ćeriś, n hv pǎr t mc

Ǎr nôzi yirz sīm momnts in ɖ biyñ

V ɖ itrnl Sîḷns: truɖz ɖt wec,

T periś nvr;

Ẃć nɖr listlisnis, nr mad indevr,

Nr Man nr Bô,

Nr ol ɖt z at enṃti wɖ jô,

Cn utrli aboliś or dstrô!

Hns in a sīzn v cām weɖr

Ɖo inḷnd far w b,

Ǎr Soulz hv sît v ɖt imortl sì

Ẃć bròt s hiɖr,

Cn in a momnt travl ɖiɖr,

N si ɖ Ćildṛn sport upn ɖ śor,

N hír ɖ mîti wōtrz rolñ eṿmor.

Ɖen sñ, yi Brdz, sñ, sñ a joys soñ!

N let ɖ yuñ Lamz bǎnd

Az t ɖ tebor’z sǎnd!

W in ʈt wl jôn yr ʈroñ,

Yi ɖt pîp n yi ɖt ple,

Yi ɖt ʈru yr hārts tde

Fīl ɖ gladnis v ɖ Me!

Ẃt ɖo ɖ redịns ẃć wz wns so brît

B nǎ fr evr tecn fṛm mî sît,

Ɖo nʈñ cn brñ bac ɖ aur

V splendr in ɖ gras, v glori in ɖ flǎr;

W wl grīv nt, rɖr fînd

Streñʈ in ẃt rmenz bhnd;

In ɖ prîml simṗʈi

Ẃć hvñ bn mst evr b;

In ɖ suɖñ ʈts ɖt sprñ

Ǎt v hymn suf̣rñ;

In ɖ feʈ ɖt lcs ʈru deʈ,

In yirz ɖt brñ ɖ fiḷsofic mînd.

N O, yi Fǎntnz, Medoz, Hilz, n Grovz,

Fōrbod nt eni seṿrñ v ǎr luvz!

Yt in mî hart v hārts I fīl yr mt;

I onli hv rlinqiśt wn dlît

T liv bnʈ yr mor hbićl swe.

I luv ɖ Brŭcs ẃć dǎn ɖer ćanlz fret,

Īvn mor ɖn ẃn I tript lîtli az ɖe;

Ɖ iṇsnt brîtnis v a ny-born De

Z luvli yt;

Ɖ Clǎdz ɖt gaɖr rnd ɖ setñ sún

D tec a sobr cuḷrñ fṛm an î

Ɖt hʈ cept woć ’r man’z mortaḷti;

Anɖr rês hʈ bn, n uɖr pāmz r wún.

Ʈancs t ɖ hymn hart bî ẃć w liv,

Ʈancs t its tndrnis, its jôz, n firz,

T m ɖ mīnist flǎr ɖt bloz cn gv

Ʈts ɖt d ofn lî tù dīp fr tirz.

CLASICS IN ÑSPEL

Clasics in Ñspel: ODE ON A GRECIAN URN, by John Keats

ǑD ON A GRÌŚN ŔN

Jon Cīts

Ɖǎ stl unraviśt brîd v qaytnis,
Ɖǎ fostrćîld v sîḷns n slo tîm,
Silvn historịn, hu cnst ɖus xpres
A flǎri têl mor swītli ɖn ǎr rîm:
Ẃt līf-frinjd lejnd hōnts abt ɖî śep
V deytiz or mortlz, or v bʈ,
In Tmpi or ɖ dêlz v Arc̣di?
Ẃt men or godz r ɖz? Ẃt meidnz loʈ?
Ẃt mad psyt? Ẃt strugl t iscep?
Ẃt pîps n timbṛlz? Ẃt wîld xṭsi?

Hŕd meḷdiz r swīt, bt ɖoz unhŕd
R swītr; ɖrfr, yi soft pîps, ple on;
Nt t ɖ snśụl ir, bt, mor indird,
Pîp t ɖ spirit ditiz v no ton:
Fer yʈ, bnʈ ɖ triz, ɖǎ cnst nt līv
Ɖî soñ, nr evr cn ɖoz triz b bér;
Bold Luvr, nvr, nvr cnst ɖǎ cis,
Ɖo winñ nir ɖ gol yt, d nt grīv;
Ś canot fed, ɖo ɖǎ hst nt ɖî blis,
Fr evr wlt ɖǎ luv, n ś b fer!

Ā, hapi, hapi bauz! ɖt canot śed
Yr līvz, nr evr bid ɖ Sprñ ady;
N, hapi meḷdist, unwiriid,
Fr evr pîpñ soñz fr evr ny;
Mor hapi luv! mor hapi, hapi luv!
Fr evr worm n stl t b injoid,
Fr evr pantñ, n fr evr yuñ;
Ol briɖñ hymn paśn far abv,
Ɖt līvz a hart hî-soṛfl n cloid,
A brnñ fōrhed, n a parćñ tuñ.

Hu r ɖz cmñ t ɖ sacṛfîs?
T ẃt grīn ōltr, O mstirịs prīst,
Līdst ɖǎ ɖt hefr lowñ at ɖ scîz,
N ol hr silcn flancs wɖ garḷndz drest?
Ẃt litl tǎn bî rivr or sìśor,
Or mǎntin-bilt wɖ pīsfl siṭdél,
Z emtid v its foc, ɖs pays morn?
N, litl tǎn, ɖî strīts fr eṿmor
Wl sîḷnt b; n nt a soul t tel
Ẃ ɖǎ art dezḷt, cn e’r rtrn.

O Atic śep! Fer attyd! wɖ brìd
V marbl men n meidnz ovŗòt,
Wɖ forist branćz n ɖ trodn wīd;
Ɖǎ, sîḷnt form, dst tīz s ǎt v ʈt
Az dʈ itrṇti: Cold Pastṛl!
Ẃn old ej śl ɖs jeṇreśn west,
Ɖǎ ślt rmen, in mdst v uɖr wo
Ɖn ǎrz, a frend t man, t hūm ɖǎ sêist,
“Byti z truʈ, truʈ byti,—ɖt z ol
Yi nǒ on rʈ, n ol yi nīd t nǒ.”

CLASICS IN ÑSPEL

Clasics in Ñspel: ODE ON MELANCHOLY, by John Keats

ǑD ON MEḶNC̣LI

No, no, g nt t Līʈi, nɖr twist

Wlf’s-ben, tît-rūtd, fr its pôzṇs wîn;

Nr sufr ɖî pel fōrhed t b cist

Bî nîtśêd, rūbi grep v Proṣpîn;

Mc nt yr roẓri v ȳbériz,

Nr let ɖ bītl, nr ɖ deʈmoʈ b

Yr mōrnfl Sîci, nr ɖ dǎni ǎl

A partnr in yr soro’z misṭriz;

Fr śêd t śêd wl cm tù drǎẓli,

N drǎn ɖ wecfl anḡś v ɖ soul.

Bt ẃn ɖ meḷnc̣li fit śl fōl

Sudn fṛm hevn lîc a wīpñ clǎd,

Ɖt fostrz ɖ drūp-hedd flǎrz ol,

N hîdz ɖ grīn hil in an Epril śrǎd;

Ɖen glut ɖî soro on a mornñrǒz,

Or on ɖ renbo v ɖ sōlt sandwev,

Or on ɖ wlʈ v globid piyniz;

Or f ɖî mistris sm rić angr śoz,

Imprizn hr soft hand, n let hr rev,

N fīd dīp, dīp upn hr pirlis îz.

Ś dwelz wɖ Byti—Byti ɖt mst dî;

N Jô, huz hand z evr at hiz lips

Bidñ ady; n ecñ Pleźr nî,

Trnñ t pôzn ẃl ɖ bìmǎʈ sips:

Ai, in ɖ vri templ v Dlît

Veild Meḷnc̣li hz hr sovṛn śrîn,

Ɖo sìn v nn sev him huz strenẏs tuñ

Cn brst Jô’z grep agnst hiz palit fîn;

Hiz soul ślt test ɖ sadnis v hr mît,

N b amñ hr clǎdi trofiz huñ.

CLASICS IN ÑSPEL

Clasics in Ñspel: ODE ON A GRECIAN URN, by John Keats

ǑD ON A GRÌŚN ŔN

Jon Cīts

Ɖǎ stl unraviśt brîd v qaytnis,Ɖǎ fostrćîld v sîḷns n slo tîm,

Silvn historịn, hu cnst ɖus xpres

A flǎri têl mor swītli ɖn ǎr rîm:

Ẃt līf-frinjd lejnd hōnts abt ɖî śep

V deytiz or mortlz, or v bʈ,

In Tempi or ɖ dêlz v Arc̣di?

Ẃt men or godz r ɖz? Ẃt meidnz loʈ?

Ẃt mad psyt? Ẃt strugl t iscep?

Ẃt pîps n timbṛlz? Ẃt wîld xṭsi?

Hŕd meḷdiz r swīt, bt ɖoz unhŕd

R swītr; ɖrfr, yi soft pîps, ple on;

Nt t ɖ snśụl ir, bt, mor indird,

Pîp t ɖ spirit ditiz v no ton:

Fer yʈ, bnʈ ɖ triz, ɖǎ cnst nt līv

Ɖî soñ, nr evr cn ɖoz triz b bér;

Bold Luvr, nvr, nvr cnst ɖǎ cis,

Ɖo winñ nir ɖ gol yt, d nt grīv;

Ś canot fed, ɖo ɖǎ hst nt ɖî blis,

Fr evr wlt ɖǎ luv, n ś b fer!

Ā, hapi, hapi bauz! ɖt canot śed

Yr līvz, nr evr bid ɖ Sprñ ady;

N, hapi meḷdist, unwiriid,

Fr evr pîpñ soñz fr evr ny;

Mor hapi luv! mor hapi, hapi luv!

Fr evr worm n stl t b injoid,

Fr evr pantñ, n fr evr yuñ;

Ol briɖñ hymn paśn far abv,

Ɖt līvz a hart hî-soṛfl n cloid,

A brnñ fōrhed, n a parćñ tuñ.

Hu r ɖz cmñ t ɖ sacṛfîs?

T ẃt grīn ōltr, O mstirịs prīst,

Līd’st ɖǎ ɖt hefr lowñ at ɖ scîz,

N ol hr silcn flancs wɖ garḷndz drest?

Ẃt litl tǎn bî rivr or sìśor,

Or mǎntin-bilt wɖ pīsfl siṭdél,

Z emtid v its foc, ɖs pays morn?

N, litl tǎn, ɖî strīts fr eṿmor

Wl sîḷnt b; n nt a soul t tel

Ẃ ɖǎ art dezḷt, cn e’r rtrn.

O Atic śep! Fer attyd! wɖ brìd

V marbl men n meidnz ovŗòt,

Wɖ foristbranćz n ɖ trodn wīd;

Ɖǎ, sîḷnt form, dst tīz s ǎt v ʈt

Az dʈ itrṇti: Cold Pastṛl!

Ẃn old ej śl ɖs jeṇreśn west,

Ɖǎ ślt rmen, in mdst v uɖr wo

Ɖn ǎrz, a frend t man, t hūm ɖǎ se’st,

“Byti z truʈ, truʈ byti,—ɖt z ol

Yi nǒ on rʈ, n ol yi nīd t nǒ.”

CLASICS IN ÑSPEL

Clasics in Ñspel: ODE TO A NIGHTINGALE, by John Keats

ǑD TU A NÎTNGEL

Mî hart ecs, n a drǎzi numnis penz

Mî sns, az ɖo v hemlóc I hd drunc,

Or emtid sm dul opịt t ɖ drenz

Wn minit past, n Līʈiẉdz hd sunc:

’tiz nt ʈru envi v ɖî hapi lot,

Bt biyñ tù hapi in ɖîn hapinis,—

Ɖt ɖǎ, lît-wñid Drîad v ɖ triz

In sm mlodịs plot

V bīćn grīn, n śadoz numbrlis,

Sñist v sumr in fl-ʈrotd īz.

O, fr a dráft v vintij! ɖt hʈ bn

Cūld a loñ ej in ɖ dīp-delvd rʈ,

Testñ v Flora n ɖ cuntri grīn,

Dans, n Provõsal soñ, n súnbrnt mrʈ!

O fr a bīcr fl v ɖ worm Sǎʈ,

Fl v ɖ tru, ɖ bluśfl Hiṗcrīn,

Wɖ bīdd bublz wncñ at ɖ brim,

N prpl-stenid mǎʈ;

Ɖt I mt drinc, n līv ɖ wrld unsìn,

N wɖ ɖi fed awe intu ɖ forist dim:

Fed far awe, dzolv, n qt fget

Ẃt ɖǎ amñ ɖ līvz hst nvr noun,

Ɖ wirinis, ɖ fīvr, n ɖ fret

Hir, ẃr men sit n hír ć uɖr gron;

Ẃr pōlzi śecs a fy, sad, last gre herz,

Ẃr yʈ groz pel, n spectr-ʈin, n dîz;

Ẃr bt t ʈnc z t b fl v soro

N ledn-aid dsperz,

Ẃr Byti canot cīp hr lustṛs îz,

Or ny Luv pîn at ɖm bynd tmoro.

Awe! awe! fr I wl flî t ɖi,

Nt ćarịtd bî Bac̣s n hiz pardz,

Bt on ɖ vylis wñz v Powzi,

Ɖo ɖ dul bren pplexz n rtardz:

Olrdi wɖ ɖi! tndr z ɖ nît,

N hapli ɖ Qīn Mūn z on hr ʈron,

Clustrd arnd bî ol hr stari Feiz;

Bt hir ɖr z no lît,

Sev ẃt fṛm hevn z wɖ ɖ brizz bloun

Ʈru vrdyṛs glūmz n wîndñ mosi wez.

I canot si ẃt flǎrz r at mî fīt,

Nr ẃt soft insens hañz upn ɖ bauz,

Bt, in imbāmid darcnis, ges ć swīt

Ẃr-wɖ ɖ sīzṇbl munʈ indǎz

Ɖ gras, ɖ ʈicit, n ɖ frūțrī wîld;

Ẃît hwʈorn, n ɖ pastṛl egḷntîn;

Fast-fedñ vaylits cuvrd p in līvz;

N mid-Me’z eldist ćîld,

Ɖ cmñ muscrôz, fl v dȳi wîn,

Ɖ mrmṛs hōnt v flîz on sumr-īvz.

Darclñ I lisn; n, fr mni a tîm

I hv bn haf in luv wɖ īzfl Deʈ,

Cōld him soft nemz in mni a ḿzid rîm,

T tec intu ɖ er mî qayt breʈ;

Nǎ mor ɖn evr sīmz it rić t dî,

T sīs upn ɖ midnît wɖ no pen,

Ẃl ɖǎ art porñ fʈ ɖî soul abrōd

In sć an xṭsi!

Stl wdst ɖǎ sñ, n I hv irz in ven—

T ɖî hî reqịm bcm a sod.

Ɖǎ wst nt born fr deʈ, imortl Brd!

No hungri jeṇreśnz tréd ɖi dǎn;

Ɖ vôs I hír ɖs pasñ nît wz hŕd

In enćnt dez bî emprr n clǎn:

Phps ɖ slf-sem soñ ɖt faund a paʈ

Ʈru ɖ sad hart v Ruʈ, ẃn, sic fr hom,

Ś std in tirz amd ɖ ełn corn;

Ɖ sem ɖt ofțîmz hʈ

Ćarmd majic cesmnts, oṗnñ on ɖ fom

V periḷs sìz, in feyri landz f’lorn.

F’lorn! ɖ vri wrd z lîc a bel

T tol m bac fṛm ɖi t mî sol slf!

Ady! ɖ fansi canot ćīt so wel

Az ś z femd t d, dsivñ elf.

Ady! ady! ɖî plentiv anʈm fedz

Past ɖ nir medoz, ovr ɖ stil strīm,

P ɖ hilsîd; n nǎ ’tiz berid dīp

In ɖ nxt valigledz:

Wz it a viźn, or a wecñ drīm?

Fled z ɖt ḿzic:—D I wec or slīp?

CLASICS IN ÑSPEL

Clasics in Ñspel: TO AUTUMN, by John Keats

TU ŌTM

Sīzn v mists n melo frūtflnis,

Clos bŭzm-frend v ɖ mtyrñ sún;

Cnspîrñ wɖ him hǎ t lod n bles

Wɖ frūt ɖ vînz ɖt rnd ɖ ʈać-īvz run;

T bnd wɖ aplz ɖ móst cotijtriz,

N fil ol frūt wɖ rîpnis t ɖ cor;

T swel ɖ gurd, n plump ɖ hezl-ślz

Wɖ a swīt crṇl; t set budñ mor,

N stl mor, lêtr flǎrz fr ɖ bìz,

Untl ɖe ʈnc worm dez wl nvr sīs,

Fr sumr hz ’rbrimd ɖer clami sélz.

Hu hʈ nt sìn ɖi oft amd ɖî stor?

Smtmz huevr sīcs abrōd me fînd

Ɖi sitñ cerlis on a graṇri-flor,

Ɖî her soft-liftd bî ɖ winowñ wind;

Or on a haf-rīpt furo sǎnd aslip,

Drǎzd wɖ ɖ fym v popiz, ẃl ɖî hc

Sperz ɖ nxt sweɖ n ol its twînid flǎrz:

N smtmz lîc a glīnr ɖǎ dst cīp

Stedi ɖî lêdn hed acrs a brŭc;

Or bî a cîdrpres, wɖ peśnt lc,

Ɖǎ woćist ɖ last ūzñz aurz bî aurz.

Ẃr r ɖ soñz v sprñ? Ai, ẃr r ɖe?

Ʈnc nt v ɖm, ɖǎ hst ɖî ḿzic tù,—

Ẃl bàrd clǎdz blūm ɖ soft-dayñ de,

N tuć ɖ stublplenz wɖ rozi hy;

Ɖen in a weilfl qîr ɖ smōl nats mōrn

Amñ ɖ rivr-saloz, bòrn aloft

Or sncñ az ɖ lît wind livz or dîz;

N fl-groun lamz lǎd blīt fṛm hili bōrn;

Hejcricits sñ; n nǎ wɖ trebl soft

Ɖ red-brest ẃislz fṛm a gardncroft;

N gaɖ̇rñ swoloz twitr in ɖ scîz.

CLASICS IN ÑSPEL