Tag Archives: Pablo Picasso

CONSCIENCE AND CONFLICT: British artists and the Spanish Civil War │ Laing Art Gallery, Newcastle upon Tyne → 7 June 2015

Pablo Picasso, Weeping Woman,1937
Pablo Picasso, Weeping Woman,1937

“Fīčrñ wrcs bî ātists includñ Picaso, Henri Mur, Edẉd Bura, Windm Luis n Jon Āmstroñ, amñst uɖrz, ɖs xibišn wl rvil hâ a jeṇrešn v Britiš ātists wr drwn intu ɖ Spaniš Sivl Wor. Ẇl mni went t fît in ɖ wor ɖmslvz, uɖrz crietd pôstrz campenñ fr êd fr refyjīz, or crietd wrcs ɖt md firs ṗlitcl stêtmnts.

Ɖ Spaniš Sivl Wor (1936–9) wz wn v ɖ most significnt conflicts v ɖ twentiiʈ senčri. Ẇl Britiš litrri riaẋnz t ɖ conflict hv bn mč xamind, ɖs xibišn, in pātnršp wɖ Paḷnt Hâs Gaḷri, z ɖ frst t xplor ɖ rspons v Britiš vižl ātists.

Ɖ Spaniš Sivl Wor wz fwt btwn ɖ Spaniš Rpublic n a rebl Našnlist fws, led bî Jenṛl Franco. It ynîtd ɖ abstract n riylist ātists v ɖ tîm t criet a dvrs ātistc rspons t ɖ fît agnst fasizm.

Wn v ɖ most fems wrcs on šo z Picaso’z Wīpñ Wmn (1937.) Ɖs z on dsple alñsd mtirı̣l dītêlñ ɖ impact in Britn v ɖ ātist’s îconic pêntñ, Guernica, ẇč travld t ɖ YC in 1938.

Ɖ xibišn includz lounwrcs fṛm bʈ public n prîvt c̣lẋnz in a renj v mīdia, includñ pêntñ, printmêcñ n sculpčr.”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading CONSCIENCE AND CONFLICT: British artists and the Spanish Civil War │ Laing Art Gallery, Newcastle upon Tyne → 7 June 2015

RUBENS AND HIS LEGACY: VAN DYCK TO CÉZANNE │ Royal Academy of Arts, London → 10 April 2015

Tiger, Lion and Leopard Hunt (detail), 1617
Tiger, Lion and Leopard Hunt (detail), 1616

(Posted 27 January 2015. The text is in an older version of Ñspel.)

“Pītr Pwl Rūbnz hz bn dscrîbd az ɖ prins v pêntrz. A bold clem? Juj fr yrslf at ɖs, ɖ frst mêjr ovrvy v hiz wrc n leġsi.

'The Garden of Love' (c. 1633), by Peter Paul Rubens
‘The Garden of Love’ (c. 1633), by Peter Paul Rubens

Rūbnz n Hiz Leġsi brñz tgɖr mastrpìsz pṛdyst jrñ hiz lîftîm, az wel az mêjr wrcs bî grt ātists hu wr inflụnst bî hm in ɖ jeṇrešnz ɖt folod. W si ɖ inflụns v Rūbnz in ɖ prints v Picaso n Rembrant, in ɖ pwtričr v Van Dîc, in ɖ huntñsìnz n dvošnl wrcs v Deḷqā, n in ɖ landsceps v Cunsṭbl n Gênzbra. It z a far-rīčñ n rmāc̣bl leġsi.

'Christ on the Straw', by Rubens, 1617-18. © Royal Museum of Fine Arts Antwerp
‘Christ on the Straw’, by Rubens, 1617-18. © Royal Museum of Fine Arts Antwerp

Rūbnz, bst nôn fr hiz fleši nyd wimin, olso imbrest a brwd are v subjcts, fṛm rlijs n myʈ̇lojcl sìnz t landsceps n pwtrits. W lc at č v ɖz erı̣z ʈru ɖ lenz v six ʈīmz; pâr, lust, cmpašn, eḷgns, powtri n vayḷns.

Set t b wn v ɖ bgist specṭclz v 2015, ɖs z an unpreṣdntd oṗtyṇti t si mastrpìsz bî Rūbnz sîd bî sîd wɖ ɖ wrc v hiz ātistc érz.

La Peregrina
Cntemprri wrcs t jýn Rūbnz n Hiz Leġsi

Az pāt v ɖs landmāc xibišn, seḷbretd ātist n Royl Acaḍmišn Jeni Savil hz kretd La Peregrina, a prsnl n cntmprri rspons t Rūbnz n Hiz Leġsi.

Fr La Peregrina, Savil hz čozn a ṣlẋn v wrcs bî mêjr 20ʈ n 21st senčri ātists. Az wel az pêntñz bî Wiḷm d’Cūnñ, Pablo Picaso, Fransis Bêcn, Sẹra Lūc̣s, Lūšn Frýd n uɖrz, y cn si xtrōdnri ny wrc crietd bî Savil ispešli fr ɖs ocežn.

Jeni Savil z bst nôn fr hr lj-scêl ýlpêntñz v fīmel figrz. Wɖ hr dīp fasinešn in ɖ palṗbiḷti v fleš, xtreṃtiz v anaṭmi n ɖ gṛtesc, Savil’z ātwrc invocs ɖ inflụns v Rūbnz. Ɖ renj v wrcs š hz brwt tgɖr rflct bʈ hr prsnl rspons n dīp undrstandñ v wn v ɖ grt mastrz v āthistri.

Ẇɖr y ʈnc y lîc Rūbnz or nt, hiz inflụns runz ʈru ɖ paʈwez v pêntñ. Lîc Wōhol, h čenjd ɖ gem v āt. Jeni Savil RA”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading RUBENS AND HIS LEGACY: VAN DYCK TO CÉZANNE │ Royal Academy of Arts, London → 10 April 2015