Tag Archives: pandemic

Fṛm Đ Gardịn: Hassan Akkad: ‘For someone from Syria, the creeping authoritarianism is vivid in Britain’

‘When do the British get out and protest?’ Hassan Akkad photographed in London last month. Photograph: Suki Dhanda/The Observer
’Ẃn d ɖ Britiś gt ǎt n protest?’ Hasan Acad foṭgraft in Lundn last munʈ. Foṭgraf: Sŭci Danda/Ɖ Obzrvr

Hasan Acad: ‘Fr smwn fṛm Siria, ɖ crīpñ oʈoṛterịnizm z vivid in Britn’

(Transcription of an article published in the Guardian on 2 August 2020)

Hasan Acad fled Dmasc̣s aftr h wz torćrd bî Asad’z reźīm. Bt nʈñ priperd him fr hiz job az a clīnr on a Covid-19 word in Lundn…

Tim Adams

Tim Admz, Súnde, 2 Ōġst 2020

Ɖr hv bn tîmz in ɖ past 10 yirz, Hasan Acad sz, ɖt hiz lîf hz flt mor lîc a muvi. Ʈncñ ɖt oceźṇli cept him sen – n, mor importnt, cept him gwñ.

Acad’z wōc-on part in wrld ivnts bgan in 2011, ẃn az a yuñ Ñgliś tīćr h pt himslf in ɖ frunt-lîn v Aṛb sprñ dmocṛsiprotests in hiz netiv Siria. H wz bìtn n impriznd bî ɖ reźīm – n at wn pônt gvn a fes-t-fes ōdịns wɖ Baśar al-Asad, hiz torćrr, t plīd hiz ces. Hvñ fled Dmasc̣s in fir v hiz lîf jrñ ɖ sivl wor, Acad bcem fr ʈri yirz wn v ɖoz 12 mił̣n “dsplest prsnz” srćñ fr a hom on ɖ six o’cloc nyz. Unflinćñ camṛfon clips v hiz loñ jrni t Britn – clññ t a sncñ ppl-smuglr dngi of ɖ cǒst v Trci, en route t ɖ “Jungl” in Calais – md ɖ most vivid n afctñ ftij v ɖ BBC’s Bafta-winñ X’ds: Ǎr Jrni t Yṛp siriz.

Acad’z impṛvîzd spīć wz instṛmntl in anɖr v ɖ prîm̦inistr’z mumbld U-trnz ɖ folowñ de

Ɖ lêtist act in Acad’z Odisịn lîf involvd anɖr slf-md vidio. Hvñ tecn a job az a clīnr in a Covid-19 word at hiz locl hospitl, Wips Cros in īst Lundn, at ɖ start v ɖ pandemic, in Me, Acad md a hart-flt filmd adres t Boris Jonsn. H spouc, clos t tirz, intu hiz camṛfon at ɖ end v anɖr drenñ śift. Ɖ impṛvîzd spīć, md on bhaf v ɖoz imigṛnt NHS wrcrz śemf̣li xcludd fṛm ɖ guvnmnt’s b’rivmntcompnseśn scīm n forst t pe a prīmịm t yz ɖ hospitlz ɖe wr riscñ ɖer lîvz t cīp aflot, wz d’recli instṛmntl in anɖr v ɖ prîm̦inistr’z mumbld U-trnz ɖ folowñ de.

Sitñ in ɖ śerd gardn v hiz flat last wīc, Acad wz wunḍrñ ẃt ɖ script v hiz lîf mt involv nxt. H lafs abt ɖ mor sriyl aspects v hiz rīsnt profîl: ɖ fact ɖt ɖ pop star Dua Lipa hd ćozn him az hr naśnl hiro in GQ in Jūn; hiz imośnl apiṛns bfr Pírz Morgn on Gd Mornñ Britn ɖt nt onli hlpt t fyl ɖ £35,000 h rezd fr ɖ St Barʈoḷmy’z hospitl ćaṛti, bt sīmd instṛmntl in Morgn’z rīsnt incongrụs soulsrćñ (“W cn ol b betr ppl aftr ɖs, Hasan. I d nt xclud mslf. I ʈnc it’s bròt so mć pspctiv, I riyli d”). F Captin Tom hd bn Morgn’z gost v Crisṃs Past, Acad, ejd 32, sīmd t repriznt t him a viźn v a cîndr, mor inclūsiv fyćr.

Ɖ de bfr w met, Acad hd postd a picćr on Twitr v hiz śîni ny membrśp-card fr ɖ Lebr parti. H hz bn ʈncñ, h sz, abt yzñ hiz ynīc vantij on ɖs cuntri – n hiz ingejñ eḷqns in hiz secnd lanḡj – t d smʈñ in poḷtics. Spend an aur or tū in hiz cumṗni, n I wd dfî y nt t fīl lîc printñ līflits n nocñ dorz on hiz bhaf. Acad arîvd in Britn in 2015 in tîm t witnis – n dsper v – Nîjl Farāj’z “Brecñpônt” ref̣rendmpostr. Ɖ imajinri d’rectr v hiz bîopic wd d wel t rzrv ɖt sem spes fr a campenbilbōrd in a fyćr ilex́n: vot Hasan Acad fr a Britn y mt b prǎd v agn.

Hassan Akkad in the BBC documentary Exodus – much of the footage was shot on his phone. Photograph: Hassan Akkad
Hasan Acad in ɖ BBC dokmntri X’ds – mć v ɖ ftij wz śot on hiz fon. Foṭgraf: Hasan Acad

It gz wɖt seyñ ɖt h wontd nn v ɖs drama. W tōc frst in ɖ súnśîn – acrs a gardntebl on tū nacrd ćerz, srǎndd bî ɖ stīp rir eḷveśnz v Edwordịn teṛsz – abt ɖ importns v gd nebrz. Growñ p in Dmasc̣s, ẃr hiz faɖr hd a pītṣresṭront, Acad ń evrwn on hiz strīt. In Leiṭnston, h hz onli riyli got t ćat t hiz nebrz sins Covid-19. Evrwn mîndd ɖer ǒn biznis hir, h sz, bt, haṗli, post clap-fr-cerrz, ɖt hz ćenjd. “I ʈnc it z importnt t hv nebrz az frendz,” h sz. H hz frɖr xtndd ɖt hand v hosṗtaḷti bî voḷntirñ at hiz locl fūdbanc, ẃr nīd hz tripld, dwñ drop-ofs fr ɖoz hu sudnli hv no incm or r śīldñ.

Ɖ sośl-îṣleśn Scîp-habits v locdǎn hv loñ bn hiz riaḷti. Hiz imīɉt faṃli ol left Siria – hiz peṛnts fećt p in ɖ YAE, hiz bruɖr hz bn in Yemn wrcñ fr ɖ Wrld Fūdprogram – n ɖe hv’nt bn undr ɖ sem rūf fr et yirz. Unclz n cuznz rmen in Dmasc̣s, ẃr ɖ icoṇmi hz c’lapst n ɖr z an ǎtbrec v c’roṇvîṛs, ẃć ɖ guvnmnt ignorz. A cupl v dez ago Acad wz on ɖ fon wɖ a frend bac hom huz dad hd daid v ɖ vîṛs. “N in ɖ deʈs’tifc̣t, ɖe sd ‘luñ dziz’, nt Covid. Īvn in tîmz v pandemic, az w nǒ, propganda plez a big rǒl.”

Acad iniṣ́li rspondd t ɖ rcrūtmntdrîv fr clīnñ n porṭrñ staf at Wips Cros hospitl, 10 minits p ɖ rod, bcz h flt h nīdd t ple hiz part in ɖ imrjnsi. Ɖr wz a śortij v staf bcz so mni NHS wrcrz wr fōlñ il. Ẃn h bgan, 90% v ɖ admiśnz wr Covid-19 peśnts. H hz bn dtend in Sirịn jelz, bt īvn so, h sz: “I d’nt ʈnc I hv evr bn az scerd wōcñ intu a bildñ az I wz ɖt frst de in Epril. Bac ɖen ɖ levl v unsrtnti wz vri hî.”

Hiz Britiś Gāneyn bos, Alḅt, hu hd wrct ɖ word fr 15 yirz, bcem hiz mêt. Ɖe wd arîv at sevn in ɖ mornñ, gt intu ɖer scrubz n ɖen gt t wrc disinfctñ evrʈñ y cd si, “ol ɖ hotspots, ɖ lît swićz, ɖ tôḷts n ɖ bedfremz v ɖ peśnts, sm v hūm wr dayñ”. H wz dwñ et aurz a de, fîv dez a wīc, ɖen cmñ hom t hiz flat hir n steyñ pt, nt īvn riscñ gwñ t ɖ śops.

In ɖ cors v hiz wrc, Acad startd t tec picćrz v hiz colīgz, ẃć apird in an articl h rout fr P’liṭco maġzīn. Hiz frendśp md ɖ nrsz n ɖ clīnrz cm alîv on ɖ pej. “W wr 18 ppl on ɖ wordz, n w cem fṛm 12 cuntriz,” h sz. Ẃt sstend ɖm wz ɖ ćats ɖt ɖe wd hv jrñ brecs. Hiz frend n colīg Gimba, ɖ wordhost, wd mc hr sigṇćr Nîjirịn jolof rîs n bost abt it ovr lunć; Acad wd mc ɖ cǎnṭarğmnt fr hŭṃs n faḷfél.

Wn v hiz colīgz ‘bustd hiz śoldr’ wɖ ɖ intnṣti v ɖ clīnñdmandz on ɖ Covid-19 word

“W wr trayñ t dstract ǎrslvz fṛm ẃt w wr siyñ, bcz ɖ riaḷti wz qt horid,” h sz. Gimba cntractd Covid-19; Alḅt, hu z 52, “bustd hiz śoldr” wɖ ɖ intnṣti v ɖ clīnñ dmandz. Ɖ stres fr ol v ɖm wz md wrs bî wîdr p’liticl fṛstreśn. Acad rmembrz gwñ t wrc ɖ mornñ ɖt ɖ guvnmnt dsîdd t xclud ɖ faṃliz v NHS clīnrz n portrz fṛm its b’rivmntcompnseśn scīm, n ɖ prîm̦inistr, rīsntli ǎt v hospitl, argyd ɖt ɖ minimm-wej imigṛnt wrcrz hu wr cīpñ ɖ Covid-19 wordz gwñ wd cntiny t pe a £400 srćarj t yz ɖ NHS ɖmslvz. “Ẃn I arîvd ɖt de, evrwn flt cmplitli btreid, stabd in ɖ bac,” Acad sz. H spent hiz śift unebl t ʈnc v enʈñ bt ɖ injustis v ɖt poḷsi. Ẃn h sat in hiz car lêtr, n tōct intu hiz foncamra, h let ɖoz fṛstreśnz ǎt. “Ɖr wz ɖs fīlñ, tù: I hv cm fṛm Siria; ɖz r nt ʈñz I wd xpct t incǎntr hir.”

Akkad was one of a team of 14 cleaners disinfecting Covid wards at Whipps Cross hospital in east London – 10 of whom were immigrants. Photograph: Twitter @hassan_akkad
Acad wz wn v a tīm v 14 clīnrz disinfctñ Covid wordz at Wips Cros hospitl in īst Lundn – 10 v hūm wr imigṛnts. Foṭgraf: Twitr @Hasan_Acad

I wundr ẃ h ʈncs hiz inṭvnśn pruvd so ifctiv; ɖ prîm̦inistr nvr hd ɖ gres t rspond t him d’recli – “I’m nt Marc̣s Raśf̣d” – bt ɖ poḷsi wz olmst imīɉ̣tli rvrst.

“I ʈnc partli bcz yẓ́li refyjīz – Sirịnz – r at ɖ rsivñ end v hymaṇterịn ax́n. So ẃn I am dwñ ɖs, n rezñ £35,000 fr Barts trust, ɖe ʈnc it’s ɖ roñ we rnd.” H rjcts ɖt psivd contṛdix́n. H spouc p fr hymn rîts in Siria. Ẃ gv p nǎ h hz faund a hom hir? “In mî xpirịns ɖ ppl ɖt gt xcludd fṛm hlp r olwz ɖ most vulnṛbl,” h sz. “In ɖs ces ɖ clīnrz n portrz.”

Acad tld Pírz Morgn, wɖ sm oʈoṛti, ɖt eni propr hymn biyñ z ćenjd bî crîsis. Lcñ bac, h îdnṭfîz ɖ Aṛb sprñ az ɖ momnt ɖt riyli śept him. F hiz faṃli hd p’liticl dscuśnz bfr ɖt, it wz olwz bhnd clozd dorz. “F y md a prîṿt joc abt ɖ reźīm n it got ǎt, ɖr wd b consiqnsz.” At ɖ ej v 12, Acad hd bn forst t jôn ɖ rūlñ Baaʈ parti, wer its militri yṇform t scūl, rsît its slognz “yṇti, frīdm n soṣ́lizm” n t crs “Zaynizm n impirịlizm” – ɖo h dd nt unḍstand ẃt eni v ɖz wrdz mnt. “Ɖ sem yir w wr tecn t a fīld n tòt t śūt a rîfl,” h sz. “Siria wz a rić cuntri bt ol v ɖ muni wnt t ɖ Asad reźīm n ɖer alîz.”

H studid Ñgliś bt most bcs wr bánd. A trnñpônt fr him wz rīdñ a memwar cōld Ɖ Śel, ritn bî a Sirịn Crisćn cōld Mstafa Calīfa. Ɖ bc dscrîbd hǎ Calīfa hd bn roñf̣li arestd n torćrd in ɖ ntorịs sīcrit srvis prizn in Palmira. “Mî cuzn wz in ɖt prizn at ɖ sem tîm,” Acad sz. “Ɖt memwar bcem mî Bîbl. Wns I hd réd it I cd nt hv mî saṇti n liv wɖ a reźīm lîc ɖt.”

Unlîc mni v ɖ dmocṛsipṛtstrz, left wɖ nʈñ t lūz in 2011, Acad wz dwñ wel fr himslf. H wz tīćñ Ñgliś n dwñ fotgrafic asînmnts in hiz sper tîm, rnñ £2,000 a munʈ, mor ɖn hiz faɖr wz wɖ hiz resṭront. H hd a car n wz abt t pt dǎn a dpozit on a flat. Ol ɖt ćenjd wɖ ɖ arest n torćr v 15 ćildṛn in ɖ siti v Daṛā, hu hd alejidli ritn anti-Asad slognz on a wōl, ɖ ivnt ɖt trigrd ɖ sivl wor in Siria. “Y cd nt hír ɖt stori n nt gt involvd,” h sz. “Ɖe cd hv bn mî stydnts, 13, 14 yirz old. N ɖ sīcrit p’līs hd pld ǎt ɖer fngrnêlz. Ɖt wz ɖ start fr m.”

Protest wz liḅretñ fr a ẃl, bt ɖ rspons wz brūtl. Acad filmd ɖ demnstreśnz n postd ɖm onlîn. Ɖ frst tîm h wz dtend n bìtn bî ɖ s’kṛtisrṿsz, bʈ v Acad’z armz wr brocn wɖ ayn barz az h traid t pṛtct hiz fes; hiz ribz n legz wr smaśt. Nt loñ aftr h wz rlist fṛm cusṭdi, h wz cōld in t mīt Asad.

I wnt t Asad’z palis oṇstli ʈncñ I wz ɖ prsn hu cd ćenj hiz mînd

“Apaṛntli h hd hŕd mî stori – I wrct in a scūl wɖ sm qt ilit cidz. So h asct m t mīt him at hiz palis.” H smîlz, śecs hiz hed. “I wnt ɖr oṇstli ʈncñ I wz ɖ prsn hu cd ćenj hiz mînd. I sd: ‘F I spīc oṇstli wl I b alaud t g bac hom tde?’ n h sd yes. So I tld him bluntli abt ɖ sstemic torćr v hiz reźīm, n ɖt I hd livd ɖt xpirịns. I tld him abt hǎ h wz mcñ eṇmiz v a jeṇreśn. I ʈnc y śd olwz spīc truʈ t pǎr. Bt I asym ɖt wz ẃt léd t mî secnd pirịd v dtnśn…”

Ɖr r parts v ɖt xpirịns ɖt Acad fîndz tù hard t ʈnc abt. H wz plest in an unḍgrǎnd sél tū mītrz sqer, n tld h wd b ɖr fr evr. Ɖr wr scraćz n marcs on ɖ wōlz fṛm priznrz hu hd bn ɖr bfr him. H wz rlist aftr tū wīcs, bt ɖ ifct wz wrs ɖn ɖ fizicl bìtñz. “Ẃn y r on a jrni t gt smẃr, az I wz, y hold a lot insd; bt ẃn y gt t ɖ ples, ɖ imośnl scarz, undr ɖ scarz v ɖ torćr, ɖe srfis.” In Britn h wz dạgnozd wɖ complex PTSD, bt mntl hlʈ hd nt bn tōct abt mć at hom. “Y r sudnli stuc wɖ ɖs ʈñ y hv no vcabyḷri fr,” h sz. “I litṛli hd t Gūgl stuf t fînd ǎt ẃt wz gwñ on in mî hed.”
 In a selfie with his Bafta for best factual series or strand, for Exodus.
In a slfi wɖ hiz Bafta fr bst facćl siriz or strand, fr X’ds.

Wrcñ in ɖ NHS in ɖ past munʈs hz, h sjsts, hlpt him t axes sm v ɖt trōma proprli fr ɖ frst tîm – “ɖ hospitl wz intiṃdetñ bt olso odli impǎrñ in sm wez,” h sz. Hvñ sìn ɖ wrst v hymaṇti, h nǎ sw sm v ɖ bst amñ hiz colīgz. “I witnist a lot v ppl dî, bt olso a lot rcuvr n g hom t ɖer luvd wnz, n I pleid a smōl rǒl in mcñ ɖt hapn.” Ɖt smōl sns v ejnsi, īvn in ɖ crîsis, cntrastd wɖ a deced in ẃć ɖ xtrim srcmstansz v hiz lîf hd ofn bn bynd hiz cntrol. “I cem ǎt v wrcñ at ɖ hospitl ebl t tel ppl ɖt I am nt a victim,” h sz.

H hz, lîc ol refyjīz, bn asct t cari ɖt lebl wɖ him acrs Yṛp. “Ppl olwz wont t si y az sm simbl v pen,” h sz. “Fr xampl, it boɖrd m ɖt mî frendz wd’nt tel m t pis of f I wz biyñ iṛtetñ, or ẃtvr.” Ppl wd îɖr piti him, or pijnhoul him, or bʈ. H dz nt fīl h wz proprli creḍtd or compnsetd fr ɖ BBC X’ds film – h sz h rsivd no pemnt fr ɖ fîv aurz v ftij h handd ovr – n hz bn dtrmind t lrn fṛm ɖt xpirịns.

H wonts oṗtyṇti, nt simṗʈi. “Ẃn I postd ɖt hospitlvidio, evri pṛdux́ncumṗni on ɖ fes v ɖ Rʈ cntactd m, ascñ m t b involvd in ɖer Covid dokmntri,” h sz, “bt olwz az a cntribytr, nvr az a c’laḅretr.” Instd h aproćt ɖ hospitltrust t asc f h cd d sm filmñ, aftr hiz śift wz ovr, n h z nǎ mcñ a film v hiz ǒn, “Nt abt peśnts bt abt [hiz] tīm ɖt wrct fr ɖ NHS.”

H hz, in ɖ sem spirit, olso startd raitñ a memwar, n hz a contract wɖ Pan Mcmiḷn. “I wont ppl hu rīd it nt t crî bt t campen,” h sz.

Ɖt wz part v ɖ impuls ɖt léd him t rcord ɖ dītel v hiz xpirịns v mîgreśn, īvn az h cem clos t drǎnñ. Dd ɖt storitelr’z instñt olso hlp t cīp him wn step rmuvd fṛm ɖ madnis?

“I cd oṗret a camra, I cd spīc Ñgliś, so I hd priṿlijz ovr most v ɖ ppl,” h sz. “Bt īvn ẃn ǎr bot wz tecñ in wōtr n abt t snc, ɖ camra pṛtctd m in a we.” Biyñ an obzrvr gev him smʈñ t ʈnc abt, tc him ǎt v ɖ riaḷti jst a litl.

Phps az a rzult h sīmz rmarcbli slf’wer. Hǎ mć dz h ʈnc h wz ćenjd bî ɖ xpirịnsz h hd on ɖ rod?

“I vy ɖ wrld we mor sinicli, in sm wez,” h sz, “bt I am olso gretfl fr aspects v ẃt hapnd. I wz ɖs cid in Dmasc̣s wɖ qt a nîs lîf, bt I wz’nt olwz nîs. I wz a bit resist smtmz, a bit clasist. So it hz bn an edyceśn. I svîvd on fūdparslz in Calais, so I nǒ ẃt ɖt z lîc. I slept in a parc fr 10 dez wɖ no tnt or slīpñbag, biyñ atact bî sìgulz. I riyli het sìgulz.” Aftr mbi 50 feld atmts t gt on a lori acrs ɖ Ćanl, h ivnć̣li manijd t gt on a flît t Hīʈro wɖ a fec pasport, n t clem asîḷm.

F h hz rgrets, ɖe r larjli abt ɖ añzaytiz h hz cōzd hiz muɖr. Ẃl h wz jrniyñ acrs Yṛp, ɖr wd b loñ gaps in contact, ptiklrli aftr h lost ol hiz b’loññz in ɖ sìcrosñ. “I olwz apoḷjîz t mî mum fr ẃt I hv pt hr ʈru,” h sz. Ẃn h got ɖ job at Wips Cros h snt hr a foto in fl PPI, xplenñ h hd startd t wrc in ɖ Covid-19 word. “V cors y hv,” ś rout in rplî. Hiz peṛnts r prǎd v hiz campenñ, bt ɖe r nt ebl t gt a vīza t vizit him. Ẃt h strugld wɖ most in ɖ hospitl, h sz, “wz woćñ ppl se gdbî t ɖer luvd wnz on Scîp – nwn śd hv t dî on ɖer ǒn”.

Ẃ, I wundr, lcñ bac, wz h so stubnli dtrmind t cm hir n nt elsẃr in Yṛp? H smîlz. “I hd studid Ñgliś litṛćr n I ʈt v Lundn az ɖ sntr v dmocṛsi n hymn rîts,” h sz. “Hvñ livd in a ttaḷterịn cuntri fr tū decedz v mî lîf, I wontd t liv smẃr ɖt I cd b fri.” H woćt ɖ film Brevhart 10 tîmz bac in Siria; ɖt Wiłm Wolis crî v “Frīdm!” steid wɖ him.

Ɖs z a dluźnl dmocṛsi, ẃr ppl r laid t, n vot fr ɖ layrz

H mt, h admits nǎ, hv bn cerfl ẃt h wśt fr – t ɖ xtnt ɖt h z no longr srtn h īvn wonts t ste hir bynd nxt yir. “Fr smwn fṛm Siria, ɖ crīpñ oʈoṛterịnizm z qt vivid hir nǎ,” h sjsts. “Contracts gwñ t guvnmntcroniz; poḷtiśnz brecñ ɖ rūlz n nt fesñ consiqnsz; ɖs dluźnl dmocṛsi ẃr ppl r laid t, n vot fr ɖ layrz.”

Ẃn h md hiz stand abt ɖ NHS, h dd so in ɖ nolij ɖt in Marć v nxt yir hiz vīza xpîrz n h hz t aplî fr indefiṇt līv t rmen. “I wz wurid abt ptñ mslf ǎt ɖr. Evrwn z añśs ɖt ɖe wl ćenj ol ɖ sitiznśp rūlz agn aftr Brexit.” N ɖen, wɖ krioṣti: “I’m an ǎtsîdr hir. I woć ẃt z haṗnñ, n I’m lîc: z ɖr evr a tîm ẃn ɖ Britiś gt ǎt n protest?”
With Noel Fielding, Jamie Byng, Stephen Daldry, Jude Law and fellow refugee Ahmad Al-Rashid, delivering a letter to the PM about the treatment of child refugees. Photograph: Linda Nylind/The Guardian
Wɖ Nol Fīldñ, Jemi Bñ, Stìvn Daldri, Jūd Lw n felo refyjī Ahmad Al-Raśid, dliṿrñ a letr t ɖ PM abt ɖ trītmnt v ćîld refyjīz. Foṭgraf: Linda Nîlind/Ɖ Gardịn

Nt ol Acad’z incǎntrz hv rflectd a hostîl invîrnmnt. H livd fr ɖ frst tū munʈs aftr arîvl in Hićin, Hartfdśr, on ɖ cǎć v a voḷntir h hd met in Calais. Ɖen h wz tecn in bî a faṃli wɖ a sper rūm in Brixtn. H got a job dwñ marc̣tñ wɖ a ćaṛti cōld ĆūzLuv (fr ẃć h olso rezd £50,000), n a ftogṛfr dwñ sm wrc fr ɖm hŕd hiz stori n gev him a camra, so h cd psy hiz ćozn ambiśn. “Ɖoz acts v jeṇroṣti r ẃt y nīd,” h sz, “n ɖe r ẃ I d ɖ wrc I d nǎ.”

Slǒli, wɖ ɖt hlp n ʈru hiz ǒn streñʈ v mînd, Lundn hz startd t fīl lîc hom. H hz a mntl map v feṿrit plesz – Brixtn, ɖ cnalz, Epñ Forist, Primroz Hil – n a tît netwrc v frendz. F ɖ imajinri d’rectr v hiz muvilîf hd a r’mantic endñ in mînd, hvr, ɖt ʈred hz bn ʈwortd bî locdǎn. Acad’z grlfrend z a felo eṃgre fṛm Siria, Farā, orijiṇli hir az a stydnt, huz faṃli hom in Dmasc̣s wz dstroid bî bomñ. Ɖe wr mnt t gt marid last munʈ in ɖ rejistr ofis in Leitnston, n hd hopt t ɖen gt ɖ faṃliz tgɖr in Jordn fr a seḷbreśn. F enwn z yst t upendd hops n unsrtnti, ɖo, it z Acad. “It wl hapn,” h sz, v ɖ lîf ɖe hv pland. “Bt v cors agn w wl hv t wêt.”

Instroduction to Ñspel

Fṛm Đ Gardịn: The UK government was ready for this pandemic. Until it sabotaged its own system

George Monbiot
Jorj Monbio

Ɖ YC guvnmnt wz redi fr ɖs pandemic. Untl it saḅtājd its ǒn sistm

(Transcription of an article published in the Guardian on 19 May 2020)

W wr secnd in ɖ wrld fr priperidnis. Ɖen Boris Jonsn et al dlibṛtli dīpriperd s

Jorj Monbio, Tyzde, 19 Me 2020

13 March 2020: day four of Cheltenham festival, 10 days before lockdown began in the UK. Photograph: Andrew Matthews/PA
13 Marć 2020: de for v Ćlṭnm fstivl, 10 dez bfr locdǎn bgan in ɖ UK. Foṭgraf: Andru Maʈyz/PA

W  r trapt in a loñ, darc tunl, ol v huz noun exits r bloct. Ɖr z no plōẓbl rùt ǎt v ɖ YC’z c’roṇvîṛs crîsis ɖt dz nt involv mas suf̣rñ n deʈ. F, az sm nyzpeprz n Cnsrvtiv MPz insist, ɖ guvnmnt īzz ɖ locdǎn ẃl ɖ pandemic z stl rejñ, ɖ ivnćl deʈtol cd b sevṛl tîmz gretr ɖn tde’z. F it dz’nt, n w spend ol ɖ worm munʈs v ɖ yir in cnfînmnt, ɖ impact on ǎr mntl n fizicl hlʈ, jobz n rleśnśps cd b caṭstrofic..

W hv bn tld rpitidli ɖt ɖ YC wz unpriperd fr ɖs pandemic. Ɖs z untru. Ɖ YC wz priperd, bt ɖen it dīpriperd. Last yir, ɖ Globl Hlʈs’kṛti Indx ranct ɖs neśn secnd in ɖ wrld fr pandemicredinis, ẃl ɖ YS wz frst. Brōdli spīcñ, in bʈ neśnz ɖ nesṣri sistmz wr in ples. Ǎr guvnmnts ćouz nt t yz ɖm.

Ɖ clîṃt moḍlr Jemz Ann hz yzd hiz aṇliticl meʈ̇dz t śo ẃt wd hv hapnd f ɖ YC guvnmnt hd impozd its locdǎn a wīc rlịr. Startñ it on 16 Marć, rɖr ɖn 23 Marć, hiz moḍlñ sjsts, wd bî nǎ hv sevd arnd 30,000 lîvz, rdysñ ɖ ret v ilnis n deʈ fṛm c’roṇvîṛs rufli bî a factr v fîv.

Bt īvn 16 Marć wd hv bn xtrordnṛli lêt. W nǎ nǒ ɖt guvnmntministrz wr tld on 11 Febrri ɖt ɖ vîṛs cd b caṭstrofic, n dsîsiv ax́n wz rjntli rqîrd. Instd, Boris Jonsn tld s t woś ǎr handz n “g abt ǎr norml dêli lîvz”.

Hd ɖ guvnmnt actd in Febrri, w cn haẓd a ges abt ẃt ɖ rzult wd hv bn, az ɖ wrld hz cnductd a clir cntrold xperimnt: weyñ Sǎʈ C’rīa, Tîwan n Ny Zīḷnd agnst ɖ YC, ɖ YS n Bṛzil. Sǎʈ C’rīa dd evrʈñ ɖ YC guvnmnt cd hv dn, bt rfyzd t implimnt. Its deʈ tol so far: 263. It stl hz an oceźnl clustr v infx́n, ẃć it promtli cntenz. Bî contrast, ɖ intîr YC z nǎ a clustr v infx́n.

Ẃl uɖr cuntriz îɖr clozd ɖer bordrz or qoṛntīnd ol arîvlz, in ɖ ʈri munʈs btwn ɖ imrjns v ɖ vîṛs n ɖ YC’z locdǎn, 18 miłn ppl arîvd on ɖz śorz, v hūm onli 273 wr qoṛntīnd. Īvn aftr ɖ locdǎn wz anǎnst, 95,000 ppl entrd ɖ YC wɖt adiśnl rstrix́nz. In fact, on 13 Marć, ɖ YC std dǎn īvn its ǒn gîdns, ẃć hd jntli rqstd travlrz fṛm Iṭli n Ćîna t slf-îṣlet. Ɖs dsiźn, tecn az uɖr neśnz wr stepñ p ɖer cntrolz, sīmz baf̣lñ.

Similrli, on 12 Marć, Jonsn abandnd bʈ cntenmnt n neśnwîd tstñ n tracñ. A wīc lêtr, ɖ steṭs v ɖ pandemic wz lowrd, ẃć mnt ɖt ɖ guvnmnt cd rdys ɖ standd v prsnl pṛtctiv iqipmnt rqîrd in hospitlz, n cd śift infx́s peśnts intu non-speṣ́list cer. Agn, ɖr wz no medicl or sạntific justif̣ceśn fr ɖs dsiźn.

X’sîz Sigṇs, a pandemicsiḿleśn cnductd in 2016, faund ɖt ɖ impact in cerhomz wd b caṭstrofic unls ny meźrz wr pt in ples. Ɖ guvnmnt insists ɖt it hīdd ɖ fîndñz v ɖs x’sîz n ćenjd its aproć acordñli. F ɖs z c’rect, bî alawñ untstd peśnts t b śiftd fṛm hospitlz t cerhomz, ẃl felñ t pṛvîd ɖ xtra s’port n iqipmnt ɖ homz nīdd n alawñ ejnsiwrcrz t muv frīli wɖn n btwn ɖm, it nwñli brīćt its ǒn proṭcolz. Tnz v ʈǎzndz v hîli vulnṛbl ppl wr xpozd t infx́n.

In uɖr wrdz, nn v ɖz r fełrz v nolij or cpaṣti. Ɖe r dīpreṗreśnz, conśs dsiźnz nt t act. Ɖe start t bcm xplicbl onli ẃn w rec̣gnîz ẃt ɖe hv in comn: a rfyzl t fruntlod ɖ costs. Ɖs rfyzl z comn in cuntriz huz guvnmnts feṭśîz ẃt w cōl “ɖ marcit”: ɖ yf̣mizm w yz fr ɖ pǎr v muni.

Jonsn’z guvnmnt, lîc ɖt v Doṇld Trump n Jair Bolsonaro, repriznts a ptiklr cnd v ic̣nomic inṭrest. Fr yirz poḷtiśnz v ɖer strîp hv bn in conflict wɖ ppl hu pform ysfl srṿsz: nrsz, tīćrz, cerwrcrz n ɖ uɖr lo-peid ppl hu cīp ǎr lîvz ticñ, huz atmts t orġnîz n s’kr betr pe n cndiśnz r dīṃnîzd bî ministrz n in ɖ mīdia.

Ɖs p’liticl conflict z olwz fòt on bhaf v ɖ sem grūp: ɖoz hu xtract wlʈ. Ɖ wor agnst ytiḷti z nesṣri f y wont t prîṿtîz public srṿsz, grantñ lūcṛtiv mnoṗliz or fîrseilz v public asets t frendz in ɖ prîṿt sectr. It’s nesṣri f y wont t hold dǎn public-sectr pe n ɖ minimm wej, cutñ taxz n bílz fr ɖ sem fundrz n lobiists. It z nesṣri f corṗreśnz r t b alaud t ǎtsors n ofśor ɖer wrcforsz, n wlʈi ppl cn ofśor ɖer incm n asets.

Ɖ inṭrests v wlʈxtractrz r, bî def̣niśn, śort trm. Ɖe dvrt muni ɖt mt uɖ̇wz hv bn yzd fr invstmnt intu diṿdendz n śer bîbacs. Ɖe dump costs ɖt corṗreśnz śd ljitṃtli ber on t ssayti in jenṛl, in ɖ form v p’luśn (ɖ car n rod lobiz) or public-hlʈ dzastrz (soft drincs n juncfūd pṛdysrz). Ɖe sîfn muni ǎt v an enṭprîz or a neśn az qcli az poṣbl, bfr ɖ tax oʈoṛtiz, reğletrz or lejsletrz cać p.

Yirz v xpirịns hv śoun ɖt it z mć ćīpr t mc p’liticl dneśnz, implô lobiists n invst in public rleśnz ɖn t ćenj lūcṛtiv bt harmfl cmrśl poḷsiz. Wrcñ ʈru ɖ biłnerpres n p’liticl sistmz ɖt r hîli vulnṛbl t capćr bî muni, in ɖ YC, YS n Bṛzil ɖe hv hlpt enśur ɖt caṿlir n reclis ppl r ilectd. Ɖer ćozn repriznttivz hv an olmst instñtiv avrśn t invstmnt, t cariyñ a cost tde ɖt cd b dfŕd, dleid or dumt on smwn els.

It’s nt ɖt eni v ɖz inṭrests – ẃɖr ɖ Dêli Meil or ɖ YS ôlcumṗniz – wont c’roṇvîṛs t spred. It’s ɖt ɖ aproć ɖt hz pruvd so dzastṛs in adresñ ɖ pandemic hz bn hîli ifctiv, fṛm ɖ lobiists’ pônt v vy, ẃn aplaid t uɖr iśuz: dleyñ n fṛstretñ ax́n t privnt clîṃt brecdǎn; p’luśn; ɖ obiṣticrîsis; iniqoḷti; un’forḍbl rent; n ɖ mni uɖr plegz spred bî corpṛt n biłner pǎr.

Ʈancs in larj part t ɖer inflụns, w hv guvnmnts ɖt fel t pṛtct ɖ public inṭrest, bî dzîn. Ɖs z ɖ tunl. Ɖs z ẃ ɖ exits r clozd. Ɖs z ẃ w wl strugl t imrj.

Jorj Monbio z a Gardịn coḷmnist

Instroduction to Ñspel

Fṛm Đ Gardịn: Amid the Covid-19 crisis, I keep thinking about the children in our hospices

Benjamin Zephaniah
Benɉmin Zef̣naia

Amd ɖ Covid-19 crîsis, I cīp ʈncñ abt ɖ ćildṛn in ǎr hosṗsz

(Transcription of an article published in the Guardian on 18 May 2020)

I’m inspîrd bî a Wst Midḷndz ćaṛti, bt ǎr cḿṇti’s most vulnṛbl membrz r biyñ hit ɖ hardist

Benɉmin Zef̣naia, Munde, 18 Me 2020

‘I can’t stop thinking about the elderly and the infirm, the young and vulnerable, the homeless, the families caring for a seriously ill baby or child. Photograph: Simon Reynell
‘I c’nt stop ʈncñ abt ɖ eldrli n ɖ infrm, ɖ yuñ n vulnṛbl, ɖ homlis, ɖ faṃliz cẹrñ fr a sirịsli il bebi or ćîld. Foṭgraf: Sîmn Rênél

Last Dsmbr I viẓtd a ćaṛti ɖt z vri clos t mî hart: Ecornz ćildṛn’z hospis.

I hd ɖ priṿlij v ćatñ, telñ storiz n rīdñ sm v mî powtri t an insṗreśnl grūp v ćildṛn n faṃliz. N ɖe pformd sm v ɖer powtri fr m.

I hv ovr ɖ past 10 yirz met mni ćildṛn n yuñ ppl yzñ ɖ srṿsz v ɖs Wst Midḷndz ćaṛti. W hv śerd ǎr luv fr powtri, tōct abt ɖ importns v cẹrñ fr ol livñ biyñz, n ǎr luv v cec, ḿzic n Astn Vila ftbōlclub.

I am so inspîrd bî ɖ cidz, n I olso hv an inorṃs amǎnt v rspct fr ɖ ppl hu wrc ɖr. I wont t hug n cis ɖm, I wont t tel ɖm hǎ mć I luv ɖm, bt I jst act norml.

Nt onli d ɖe cer fr ɖz cidz, sm v hūm r nt xpctd t rīć adulthd; ɖe olso lc aftr ɖer mumz, dadz, bruɖrz n sistrz, īvn granpeṛnts. Ɖ xistns v ćildṛn’z hosṗsz z smʈñ mni v s fīl uncumftbl wɖ – most ppl tnd t asośiet hosṗsz wɖ oldr ppl. I wz wn v ɖm, untl I frst viẓtd.

Ɖoz wrcñ n voḷntirñ ɖr d evrʈñ ɖe cn t mc speśl meṃriz fr ɖ ćildṛn n ɖer faṃliz. I hv rerli bn t a ples ẃr luv, hapinis n jô wr so abundnt. I hv nvr flt a hint v dūm or glūm.

‘We have shared our love of cake, music and Aston Villa football club.’ Benjamin Zephaniah at Acorns. Photograph: Acorns Children’s Hospice
‘W hv śerd ǎr luv v cec, ḿzic n Astn Vila ftbōl club.’ Benɉmin Zef̣naia at Ecornz. Foṭgraf: Ecornz Ćildṛn’z Hospis

I’m nt wn v ɖoz hu cōl ɖz tîmz wird, strenj, dificlt or unpresdntd. Ɖe r, bt I’m a vīgn, animlrîtist n invîrnmntlist, so I ʈt a crîsis sć az ɖs hd t hapn at sm tîm. Bt sins ɖ start v ɖs pandemic, Ecornz’ 600 or so ćildṛn n yuñ ppl hv bn on mî mînd. I am tld most v ɖ faṃliz r śīldñ ɖer ćildṛn at hom, unḍstanḍbli dwñ evrʈñ t avôd ɖm biyñ infctd wɖ c’roṇvîṛs.

It wz sd ɖt ɖ ilnis z jenṛli mîld in ćildṛn, bt ɖr z nǎ evidns ɖt ćildṛn cn b afctd in wez ɖ xprts r onli bginñ t unḍstand. Ɖs hoṛfîz m. W ol nǒ ɖ riscs fr adults wɖ sirịs unḍlayñ hlʈ iśuz, bt ẃt abt ćildṛn n yuñ ppl? Wɖ ɖ imrjns v a “Caẉsaci”-lîc Covid-19-linct dziz, I cn onli imajin hǎ dificlt it z fr ɖz faṃliz. Ɖe hv t pṛtct ɖer preśs ćildṛn ẃn srṿsz ɖe rlî on r no longr aveḷbl, n ẃn ɖe r cut of fṛm so mni ppl hu’v bn part v ɖer s’portnetwrc.W’r ol bginñ t nǒ mor abt ẃt z haṗnñ in adult cerhomz, bt I wundr ẃt z haṗnñ t ćildṛn’z hosṗsz ol ovr ɖ cuntri.

At Ecornz’ ʈri hosṗsz, membrz v ɖ public r trnñ p evri fy minits wɖ carlodz v dneśnz. W’r luci t hv sć a gvñssayti hir in ɖ YC.

Ɖ staf r olso rīćñ ǎt t faṃliz ʈru reğlr cōlz, letñ ɖm nǒ ɖe r nt alon at ɖs scẹri tîm.

Ovr ɖ cors v ɖs globl imrjnsi ɖr hv bn tîmz ẃn w hv sìn ɖ vîṛs infct ɖ rić n feṃs, pǎrfl n influenśl, n humbl wrld līdrz. Bt az wɖ ol imrjnsiz, it’s ɖ most vulnṛbl membrz v ǎr cḿṇti hu gt hit ɖ hardist.

I hv jst sînd a letr adrest t Boris Jonsn cōlñ fr an indipndnt public inqîri intu ɖ dispṛporśṇt impact v Covid-19 on blac n eʈnic mnoṛti cḿṇtiz, bcz fr m ɖs z riyl. I’v lost tū membrz v mî faṃli, n anɖr cupl hv cm clos t ɖ éj.

I c’nt stop ʈncñ abt ɖ cidz at Ecornz. I c’nt stop ʈncñ abt ɖ eldrli n ɖ infrm, ɖ yuñ n vulnṛbl, ɖ homlis, ɖ faṃliz cẹrñ fr a sirịsli il bebi or ćîld.

Wns ɖs teṛbl ćaptr cmz t an end, ẃt wl ɖ nxt ćaptr hv in stor? I wd lîc t ʈnc w wl rten ɖ stroñ sns v cmpaśn n cḿṇti ɖt hz bn so in evidns jrñ ɖs crîsis, n trî t trn ǎr bacs on dviźn, depṛveśn n iniqoḷti. Ɖt’s nt tù mć t asc fr, z it?

Benɉmin Zef̣naia z a powt

Instroduction to Ñspel

Fṛm Đ Gardịn: Trump, Putin and Bolsonaro have been complacent. Now the pandemic has made them all vulnerable

Simon Tisdall
Sîmn Tizdl

Trump, Pūćin n Bolsonaro hv bn cmplesnt. Nǎ ɖ pandemic hz md ɖm ol vulnṛbl

(Transcription of an article published in the Guardian on 17 May 2020)

Ɖ wrld’z stroñmen me wel end p peyñ a p’liticl prîs fr ɖer siṇsizm n incompitns

Sîmn Tizdl, Súnde, 17 Me 2020

Brazilian president Jair Bolsonaro, centre, and his ministers arriving in Brasilia. Photograph: Joédson Alves/EPA
Bṛziłn prezidnt Jair Bolsonaro, sntr, n hiz ministrz arîvñ in Bṛziła. Foṭgraf: Joédson Alves/YPA

F  Boris Jonsn z mshanḍlñ ɖ pandemic, h z nt alon. Fōlsli clemñ evrʈñ z undr cntrol, dojñ rsponsbiḷti, hîdñ fṛm public vy, xplôtñ ɖ crîsis fr p’liticl gen, mǎntñ arṭfiśl dstrax́nz n blemñ ɖ mīdia: ɖz r comn bhevyrpatnz xibtd bî sm v ɖ wrld’z most pǎrfl – n śifti – līdrz.

Wl ɖe pe a prîs fr ɖer līʈl incompitns n siṇsizm? It’s poṣbl sm wl, ɖo it me tec a ẃl. Ɖ pandemic z ćenjñ p’liticl calkleśnz arnd ɖ glob. Līdrz hu lct invulnṛbl sudnli apir les so. Ɖt in trn cd śift ɖ stṛtījic calkḷs n oltr ɖ baḷns v pǎr btwn cuntriz in wez bʈ unixpctd n prṃnnt.

Doṇld Trump’s pformns z a lésn in hǎ nt t handl an imrjnsi. It me bcm a cmpulsri ceștudi fr fyćr stydnts v crîsismanijmnt. Trump miṇmîzd ɖ ʈret rli on, ofrd foni aśuṛnsz, n feld t mc a plan. H hz sins akzd Ćîna v dlibṛtli spredñ “pleg” ẃl weṗnîzñ ɖ crîsis t smir hiz Deṃcratic rîvl, Jo Bîdn.

Ɖ prezidnt’s mirịd caṛctrflwz nīd no rhrsl hir. Bt it sīmz a despṛt Trump wl stop at nʈñ t rībūt hiz riilex́nprospects. F ɖt mīnz f’mntñ a cold wor wɖ Ćîna, or stǒcñ reśl dviźnz n anti-mîgṛnt, anti-Mŭzlim bays, h’z p fr it. N f ol ɖt felz, h me trî t dle Nvmbr’z ilex́n, a s’nario nt rūld ǎt bî hiz sic̣fantic sun-in-lw.

C’roṇvîṛs hz md a sort v lepr v Trump. A lac v fedṛl līdrśp n hiz s’port fr preṃtyrli endñ stet locdǎnz h nvr trūli s’portd apirz t b pṛpelñ a rîz in Covid-19 cesz in smōl mid-wst tǎnz n rṛl cḿṇtiz fṛm Aywa t Texs. Ɖz r ɖ hartḷndz v Trump’s America, ẃr hiz most loyl votrz liv.

Az a rzult, Rpublicnz runñ fr Congres r runñ awe fṛm Trump, firfl v infx́n fṛm ɖ miazma v lîz n dstrust inveḷpñ ɖ Ẃît Hǎs. Az jobz dis’pir bî tnz v miłnz, Deṃcrats’ hops v winñ ɖ Senit r rîzñ. Bîdn’z līd in ci batlgrǎnd stets z wîḍnñ, fyld bî ic̣nomic meltdǎn n Trump’s gafs.

Vlajīmir Pūćin z anɖr līdr in sirịs vîṛl dificlti. Onli munʈs ago, h lct invinsbl. Ol ɖ tōc in Ruśa wz v consttyśnl “rformz” ɖt wd ifctivli mc him prezidnt fr lîf. Ɖoz planz r nǎ on hold, phps prṃnntli. Pūćin’z dsiźn t śīld himslf fṛm harm, îṣletñ awe fṛm Mosco, hz badli dntd hiz imij az firlis tuf-gai līdr.

Aftr wīcs v cmplesnsi at ɖ top, Ruśa fîndz itslf wɖ ɖ secnd fastist ret v Covid-19 infx́nz in ɖ wrld. Pūćin’z hand-pict prîm̦inistr, Miħîl Miśŭstin, z in hospitl, az z ɖ Cremlin spocsmn Dmitri Piskov. In vidioconfṛnsz hld t dscus ɖ crîsis, Pūćin hz lct mor bord ɖn cnsrnd. Emṗʈi wz nvr hiz stroñ sūt.

People wear face masks and gloves on the Moscow Metro. Russia now finds itself with the second fastest rate of Covid-19 infections in the world. Photograph: Alexander Zemlianichenko/AP
Ppl wer fes mascs n gluvz on ɖ Mosco Metro. Ruśa nǎ fîndz itslf wɖ ɖ secnd fastist ret v Covid-19 infx́nz in ɖ wrld. Foṭgraf: Alexander Zemłańićenco/AP

Ɖ p’liticl impḷceśnz r ptnṣ́li far-renjñ. Añśs t avôd prsnl blem fr twin hlʈ n ic̣nomic dzastrz, Pūćin hz śiftd rsponsbiḷti fr maṇjñ ɖ crîsis t ɖ rījnz, ẃć hv ifctivli bn left t fnd fr ɖmslvz. Wlʈi biznisṃn – ɖ so-cōld oligācs – hv stept intu ɖ brīć. In sć wez dz a līdr’z pǎr irod n slip awe.

Uɖr poḷtiśnz r śowñ a dgri v reclis insūsịns ɖt mcs Boris Jonsn lc poztivli swićt on bî cmparisn. Bṛzil’z prezidnt Jair Bolsonaro hit a ny lo fr irisponsbiḷti bî ridklñ public-pṛtx́n meźrz. Bṛzil hz ɖ hîist Covid deʈret in Latin America. Bt Bolsonaro prifŕz barḅkpartiz t hospitlvizits. H me yt pe wɖ hiz job in a cuntri ẃr preẓdnśl impićmnt acć̣li wrcs.

In Trci, mnẃl, ɖ vîṛs hz bròt a gret mni pijinz hom t rūst. A strucćṛli frajîl icoṇmi, a holoud-ǎt sivl ssayti n mīdia, n a clîṃt v fir crietd bî Recep Tayyip Erdoğan hz nt pruvd cndysiv t a yṇfaid naśnl ef̣t – līdñ aṇlists sjst ɖ sultnprezidnt’s rên me b drw̃ t a cloz.

Mjoṛti Crdiś eriaz in īstn Trci, fr xampl, ɖ sīn v frīqnt conflict wɖ ɖ sntṛl guvnmnt, hv rportidli bn hard hit. Diyarbakir-best acṭvist n oʈr Nurcan Baysal tlz a fmiłr têl v hlʈwrcrz afreid t g t wrc dy t a lac v pṛtctiv iqipmnt. Bt it’s a p’liticl probḷm, tù.

“Tde, ɖr r nt inuf tsts, nt inuf doctrz, no sivl ssayti, no mẹrz, n nt inuf meźrz t tacl ɖ c’roṇvîṛs in Crdiś sitiz,” Baysal sd – partli bcz mni Crdiś doctrz n nrsz wr sact in Erdoğan’z prjz.

A sntṛl actr in ɖs globl drama, Ćîna’z modn-de emprr Śí Jñpñ z nt abt t fōl – olɖo h rićli dzrvz ɖ sác. Rɖr, an imboldnd Śí riscs ovr-pleyñ hiz hand az h sīcs t trnsform a c’laṃti intu a PR vicṭri fr Ćînīz soft pǎr, streñʈ̇nñ Bêźñ’z clǎt at ɖ xpns v wìcnd wstn cuntriz.

Americn fumḅlñ, plus Ruśn n Yṛpiyn dbiḷti, ofr Śí a mcābra oṗtyṇti t advans hiz viźn v Ćîna az dominnt globl pǎr. Bt ɖ agresiv, Boxr Rbełn-stîl provceśnz v hiz “wlf-worịr” dipḷmats n parti cādraz r fīdñ an inṭnaśnl baclaś.

Preśr z growñ t rtaliet bî qoṛntīnñ Bêźñ, p’liticli n ic̣nomicli. N ɖt, in trn, būsts Trump’s confṛnteśnl, slf-xculṗtri campeņaṛtiv.

Trump clemz Ćîna wonts t dnî him a secnd trm. Yt ɖ oṗzit me b tru. Śí nz a ysfl idịt ẃn h siz wn – n ɖs YS prezidnt z īẓli ǎtfoxt. Ɖ ʈt ɖt Ćîna’z oṗziśnl tactics cd hlp gt Trump riilectd z inuf t mc enwn sic.

Instroduction to Ñspel

Fṛm Đ Gardịn: ‘This made me smile’: our readers’ favourite coronavirus street art

Street art in Cardiff. Photograph: Steven Irwin/Guardian community
Strīt art in Cardif. Foṭgraf: Stīvn Ŕwin/Gardịn cḿṇti

‘Ɖs md m smîl’: ǎr rīdrz’ feṿrit c’roṇvîṛs Strīt art

(Transcription of an article published in the Guardian on 12 May 2020)

Hǎzz, rodz n śops ol ovr ɖ YC hv bn rīdec̣retd n riinviġretd jrñ locdǎn

Pōl Cambl n Gardịn rīdrz. Tyzde, 12 Me 2020

‘Ɖs mcs m prǎd v ɖ NHS n ppl in mî eria’

Siyñ ɖs mcs m fīl prǎd v ẃt w hv in ɖ YC. Wɖt ɖ NHS, w wd b in sirịs trubl in norml tîmz, let alon jrñ ɖs pandemic. I hv frendz hu r wrcñ in ɖ NHS, in ɖ cersectr n az ci wrcrz. Ɖe r wrcñ sirịsli hard in dificlt srcmstansz t mc ǎr livz ɖ bst ɖe cn b.

Street art in Dagenham
Strīt art in Daġnm

It olso mcs m prǎd v ɖ ppl in mî bura. Ɖe r pŭlñ tgɖr, yzñ ɖer scilz n dwñ ɖer bit t ćec on ć uɖr n hlp ǎt in ɖz strenj tîmz. Ẃɖr it’s amezñ artwrc lîc ɖs, onlîn qizz, DJ sets, onlîn advîs fr biznis, craft mcñ or cōlñ p lonli ppl fr a ćat, ɖe r ol pŭlñ ɖer weit ʈru tuf tîmz.

Ɖs pìs v wrc standz ǎt n riyli brîtnz p ɖ strīt. I witnist ɖ artist fiṇśñ ɖ pìs n ppl hu wr ǎt on ɖer dêli wōc wr seyñ hǎ gret it wz. It’s a convseśnpìs n mcs ppl smîl ẃn ɖe wōc past. Jimi Lì, Daġnm

‘Art z a gret we t cnct’

Street art in Tamworth
Strīt art in Tamwrʈ

In ɖz dificlt tîmz strīt art z a gret we t cnct n xpres ɖ we w r fīlñ. Vic Brǎn, Tamwrʈ

‘Ɖs md m stop, smîl n tec a foto’

Street art in Ealing
Strīt art in Īlñ

Ɖs krịs gliṭri sîn apird on ɖ strīt oṿnît n md m stop, smîl n tec a foto. I wz plizd t si ɖt ɖr’z no śortij v crịtivti dspt evrʈñ els ɖt’s gwñ on. Ben Parc, Īlñ in Lundn

‘Ɖs md m hapi’

Street art in Desboroug
Strīt art in Dezḅra

Ɖs md m hapi. It wz gret t si smʈñ smwn hz md jst t śer n spred ćir. Sîmn Dǎti, Dezḅra

‘Ɖs md mî partnr’z de’

Street art in Boscombe
Strīt art in Boscm

Mî partnr wrcs in ǎr locl hospitl n it md hr de ẃn ǎr nxtdor nebr pentd hr bacwōl in sć a gliṭri faśn. Aśli Wŭdfōl, Boscm

‘Siyñ ɖs mcs m fīl prǎd’

Street art in Wirral
Strīt art in Wiṛl

Mî wîf Mel z an artist. Ś tc ɖ sîd v ǎr hǎs az a canvs. Ɖs z hr wɖ ǎr dōtr. Ś’z nǎ incurijd ol hr frendz t stop bî ẃn ɖe r on ɖer alotd x’sîz, tec a foto n snd it t hr. Ś z ɖen gwñ t criet a c’lāź v ɖ fotoz. Siyñ ɖs mcs m fīl prǎd. Cevin Ćapl, Wiṛl

‘Ɖs filz m wɖ hapinis n sadnis’

Street art in London. Photograph: Tracy Wilson/Guardian Community
Strīt art in Lundn. Foṭgraf: Tresi Wilsn/Gardịn Cḿṇti

Siyñ ɖ mesij t cerwrcrz fild m wɖ bʈ hapinis n sadnis. Hapinis t nǒ ɖt smwn hz crietd ɖs t acnolij n ʈanc ɖoz hu strîv evride t cer fr ǎr luvd wnz. Sadnis ɖt ɖz amezñ ppl hv fr so loñ bn oṿlct n unḍvalyd. Tresi Wilsn, Sǎʈ Norwŭd in Lundn

‘Ɖe md m laf’

Street art in Worthing
Strīt art in Wrɖñ

A fy wīcs ago ɖ caunsl pentd sośl-distnsñ marcrz on ɖ proṃned. Ɖe wr a bit ytiḷterịn. A fy dez lêtr smwn gev ɖ litl ppl fesz n prṣnaḷtiz. Ẃn I frst sw ɖm, ɖe md m laf. I lc fwd t siyñ ɖm evri de on mî dêli wōc. Jaci, Wrɖñ

‘Ɖs mcs m smîl evri tîm I wōc past’

Street art in Oxford
Strīt art in Oxf̣d

Evri tîm I wōc past ɖs hǎs it mcs m smîl az ɖe hv obvịsli pt a lot v ef̣t intu sndñ a mesij v s’port t ǎr NHS. Az I wz tecñ a foto ɖs mornñ, wn v ɖ hǎsmêts wz līvñ n ćatd abt orḍrñ ɖ ćōcs fṛm Aṃzn n spredñ a litl jô in ɖ wrld. Gret stuf. Pītr Sparc, Oxf̣d

‘I fînd it upliftñ’

Street art in Leeds
Strīt art in Lìdz

I wōc past ɖs ẃl tecñ mî dōtr t scūl. It hd bn vanḍlîzd fr yirz untl ǎr locl cḿṇtigrūp cmiśnd a locl artist t criet a dzîn az a tribyt t ǎr ci wrcrz. I fînd it upliftñ n luv ɖ fact ɖt it’s smʈñ ɖ hol cḿṇti cn aprīśiet. Anji Tōlḅt, Lìdz

‘It z reprizntñ smʈñ w ol wont t se’

Street art in Hackney
Strīt art in Hacni

Ɖz sînpentñz hv bn akḿletñ ovr ɖ past munʈs. Ɖe hv bcm a landmarc in ǎr eria. Ɖ rùt z a mn rod btwn tū mejr hospitlz so ambyḷnsz pas bî reğlrli.

I lîc it bcz it z reprizntñ smʈñ w ol wont t se. Wɖ ol ɖ ḿziymz clozd, it fīlz lîc art hz faund a we t cm ǎt intu public spes n rmînd s ol ẃ w nīd it hir – n mor ɖn evr at ɖs tîm. Asif Cān, Hacni in Lundn

‘I luv ɖ sntimnt’

Street art in London
Strīt art in Lundn

I sw ɖs on ɖ frunt v a clozd dǎn tec’we resṭront. I luv ɖ brît culrz n ɖ sntimnt. Ani Wilits, Siḍnm in Lundn

‘Ɖs mcs m sad bt olso hopfl’

Street art in Manchester
Strīt art in Manćestr

I tc ɖs on ɖ last wīcend bfr locdǎn in Manćestr. I hv nt bn in ɖ siti sntr sins, sticñ t mî locl eria. It mcs m sad fr ol ɖ amezñ smōl bizṇsz in ɖs siti, bt hopfl ɖt ɖe wl svîv n b ʈrîvñ agn sn. Iliẓbʈ Relinz, Manćestr

‘It hz trnd ɖ C’rona logo intu smʈñ meṇsñ’

Street art in Bristol
Strīt art in Bristl

I run on ɖ sîclpaʈ a cupl v tîmz most wīcs. Ɖr z a loñ hōrdñ seṗretñ ɖ paʈ fṛm a brǎnfīld bildñsait n it z constntli ćenjñ n ivolvñ wɖ artwrc, renjñ fṛm sm priti crapi tagz t sm t’rific pìsz. Ɖs cmz smẃr in ɖ midl. I luv hǎ it hz tecn ɖ C’rona logo n md it intu smʈñ mor meṇsñ n tîmli. I olso lîc ɖ “plīz woś yr handz” strap alñ ɖ top. I d’nt nǒ hǎ loñ it wl last, bt it’s ɖr fr nǎ. Cet Maʈ̇sn, Bristl

‘It z a strîcñ n scilfl dzîn’

Street art in Gateshead
Strīt art in Getshed

W sw ɖs pìs v strīt art jst bfr ɖ locdǎnmeźrz wr pt in ples. It z a strîcñ n scilfl dzîn. Ẃn w sw ɖ wrc it sīmd vri presịnt. At ɖ tîm ppl wr stocpîlñ tôḷtpepr n ɖ artwrc s’tiricli incorṗrets a lūrol instd v a dot on ɖ “i” in “vîṛs”. Ẃl hymṛs, ɖ wrc wz an omiṇs indceśn v ɖ ifct ɖ vîṛs wz gwñ t hv in ɖ wīcs t cm. Mîcl Mulṿhil, Getshed

‘Ɖs pìs capćrz ɖ public’s mūd’

Street art in Hackney Wick
Strīt art in Hacni Wic

Hacni Wic z alîv wɖ strīt art. Evri de y trn a cornr n smʈñ ny grabz yr î. Ɖs pìs apird rli on in ɖ crîsis. T m it capćrz ɖ public’s mūd t ɖ Covid-19 crîsis – NHS, mascs, lūrol, d’nt panic. Jac̣līn Brūs, Bo in Lundn

‘W hop ɖs wl b prizrvd aftr ɖ locdǎn’

 Street art in Hove. Photograph: Helen Wade/Guardian Community
Strīt art in Hov. Foṭgraf: Heḷn Wêd/Gardịn Cḿṇti

Ǎr pdestrịn tunl hd bn a tagñmagnit fr a loñ tîm. Ɖ intirịr wz gretli hlpt a fy yirz ago ẃn smwn pentd indivijl brics in a mirịd v difṛnt śêdz, mcñ ɖ wundrfl renbo ɖt apird oṿnît on 8 Epril ol ɖ mor prfict. Ǎr locl sośl mīdia hz bn abúz wɖ hǎ upliftñ it z n hǎ imośnl ppl fīl traṿlñ ʈru it. W’r ol hopñ it wl b prizrvd post locdǎn. Heḷn Wêd, Hov

‘I wontd t yz mî art az a vôs’

Street – or road – art in Cambridge
Strīt – or rod – art in Cembrij

I nǒ mî frendz r misñ biyñ at scūl n ɖt ɖ tīćrz r misñ s tù, so I wontd t yz mî art az a vôs t acnolij ɖt. Ɖ crosñ at mî scūl, Comḅton Vilij Colij in Cembrij, flt lîc ɖ prfict ples t mc an artwrc. Rown Brigz Smiʈ, Cembrij

‘Ɖs imij rmîndz m ɖz darc dez wl b ovr sn’

Street art in Cardiff
Strīt art in Cardif

Ɖs siriz v postrz z ǎtsd a cafe in ɖ Caʈez eria v Cardif. It’s an imij v hop n susṭnns ɖt hlps m rmembr ɖt ɖz darc dez wl sn b ovr. Stīvn Ŕwin, Cardif

Instroduction to Ñspel

Fṛm Đ Gardịn: Irish support for Native American Covid-19 relief highlights historic bond

Volunteers load supplies into a pickup truck at a farm, used as a base for aid to Navajo families quarantined in their homes due to coronavirus in Hogback, Shiprock, New Mexico, last month. Photograph: Andrew Hay/Reuters
Voḷntirz lod s’plîz intu a picup truc at a farm, yzd az a bes fr ed t Naṿhǎ faṃliz qoṛntīnd in ɖer homz dy t c’roṇvîṛs in Hogbac, Śiproc, Ny Mx̣co, last munʈ. Foṭgraf: Andru He/Rôtrz

Îriś s’port fr Netiv Americn Covid-19 rlif hîlîts historic bond

(Transcription of an article published in the Guardian on 9 May 2020)

  • GoFundMi pej fr Naṿhǎ n Hopi ed lists mni Îriś nemz
  • Ćoctw Neśn snt dneśn in 1847 fr ptetofamin victimz

Rori Caṛl, Îrḷnd corispondnt. Saṭde, 9 Me 2020

Ɖ  list v rīsnt donrz rīdz lîc an Îriś fon-bc. Aisling Ní Chuimín, Śen OLiri, Śōn Gibnz, Cevin Boil, Cevin Cìn, Cler Qin, Emn McDoṇld, on n on dǎn a GoFundMi pej ɖt bî Frîde hd rezd $3.15m v a $5m gol.

Ɖ indivijl amǎnts r nt rmarcbl – $10, $20, $30, sm xidñ $100 – bt ɖ stori bhnd ɖ dneśnz strećz bac tū snć̣riz n incumṗsz a snğlr act v jeṇroṣti ɖt forjd a bond btwn Netiv Americnz n Îrḷnd, a bond nǎ rnyd in ɖ c’roṇvîṛs ira.

In 1847 ɖ Ćoctw neśn set asd its ǒn impoṿriśmnt n suf̣rñ t mc a $170 dneśn t victimz v ɖ Îriś famin. Ɖ trîb hd sufrd grīṿsli jrñ its Trel v Tirz, a forst rīḷceśn t Ocḷhoma, n emṗʈîzd wɖ Îriś ppl indyrñ miẓri n starveśn mor ɖn 4,000 mîlz awe.

Ɖ jeṇroṣti left a lastñ marc on Îrḷnd, ẃć rmembrz it ʈru art n cmeṃreśnz.

Nǎ Îriś ppl r rsipṛcetñ bî dnetñ t a fund fr Naṿhǎ n Hopi cḿṇtiz hit bî Covid-19.

“A bytifl act v soḷdaṛti fṛm ǎr frendz in Îrḷnd, hu rmembr ɖ cîndnis śoun t ɖm bî ǎr Ćoctw bruɖrz n sistrz, hu snt ɖm ed jrñ ɖ gret ptetofamin in 1847. Ʈanc y so mć, Îrḷnd!!!” rout Eʈl Branć, wn v ɖ fund-orġnîzrz.

“Ɖ fevr z rtrnd ʈru jenṛs dneśnz fṛm ɖ Îriś ppl t ɖ Naṿhǎ Neśn jrñ ǎr tîm v crîsis. Ʈanc y, Îrḷnd, fr śowñ soḷdaṛti n biyñ hir fr s,” rout Vnesa Tuli, anɖr orġnîzr.

Advrṣti ofn brñz ǎt ɖ bst in ppl, ɖ Ćoctw trîb sd in a stetmnt. “W r graṭfaid – n phps nt at ol s’prîzd – t lrn v ɖ asistns ǎr speśl frendz, ɖ Îriś, r gvñ t ɖ Naṿhǎ n Hopi neśnz. Ǎr wrd fr ɖer slflis act z ‘iyyikowa’ – it mīnz srvñ ɖoz in nīd.”

Ɖ Ćoctw n Îriś hd bcm cindrid spirits sins ɖ ptetofamin, ɖ trîb sd. “W hop ɖ Îriś, Naṿhǎ n Hopi pplz dveḷp lastñ frendśps, az w hv. Śẹrñ ǎr culćrz mcs ɖ wrld gro smōlr.”

Ɖ dneśnz wl hlp s’plî fūd, wōtr n medicl s’plîz fr vulnṛbl faṃliz, mni v hūm hv dạbītīz n uɖr dzizz.

Ɖ Naṿhǎ neśn hz ɖ hîist p’capita Covid-19 infx́nret aftr Ny Yorc n Ny Jrzi. Its rṛl teritri strećz 27,000 sq mîlz acrs Aṛzona, Ny Mx̣co n Ytā n srǎndz ɖ Hopi reẓveśn.

Az v Ʈrzde ɖr wr 2,757 cnfrmd cesz. Ɖ ofiśl deʈtol wz 88 bt acćl ftaḷtiz r lîcli t b mć hayr bcz ɖ sicist peśnts r trnsfŕd t stethospitlz.

Ɖ vîṛs hz spred rapidli īvn ɖo ɖ trîbl guvnmnt wz amñ ɖ frst t iśu a ste-at-hom ordr, n loc dǎn scūlz n biznis. On Wenzde ɖ Neśn rsivd its porśn, arnd $600m, v fedṛl c’roṇvîṛs rlif̦undñ, six wīcs aftr it wz promist n onli aftr suwñ ɖ fedṛl guvnmnt ovr hu wz eliɉbl fr ɖ muni.

Ɖ GoFundMi apil’z orijinl gol v $2m wz incrist aftr Îriś ppl dscuvrd ɖ apil via sośl mīdia n swiftli sweld dneśnz fṛm ɖ YS n elsẃr.

Îrḷnd hz nvr fgotn ɖ Ćoctwz’ jeṇroṣti. Ɖ trîb hd indyrd a forst 600-mîl trec ɖt left ʈǎzndz ded fṛm hungr, cold n dziz, n ɖen impoṿriśmnt in Ocḷhoma, yt smhǎ rusld p $170 – ẃć tde trnzlets t $5,350 – t hlp ɖ Îriś.

Abt 1 miłn Îriś ppl daid v hungr or dziz fṛm 1845 t 1849, n anɖr miłn eṃgretd.

In 1995 Mẹri Robinsn, Îrḷnd’z ɖen prezidnt, viẓtd Ocḷhoma t ʈanc ɖ Ćoctwz, a pilgṛmij rpitd bî Lio Vradcr, ɖ taoiseach, in 2018.

An ǎtdor sculpćr tîtld Đ Cindrid Spirits in Midltn, cǎnti Corc, cmeṃrets ɖ linc btwn Îrḷnd n Netiv Americnz. Stenlis stīl in ɖ form v īglfeɖrz form a srcl, reprizntñ a gift v a bol v fūd.

Instroduction to Ñspel

Fṛm Đ Gardịn: Brazil’s President Bolsonaro must ‘drastically change course’ on Covid-19, says The Lancet

Brazil’s President Jair Bolsonaro waves after a meeting at the Ministry of Defense headquarters in Brasilia on Friday. Photograph: Ueslei Marcelino/Reuters
Bṛzil’z Prezidnt Jair Bolsonaro wevz aftr a mītñ at ɖ Miṇstri v Dfns hedqortrz in Bṛziła on Frîde. Foṭgraf: Ueslei Marcelino/Rôtrz

Bṛzil’z Prezidnt Bolsonaro mst ‘drasticli ćenj cors’ on Covid-19, sz Ɖ Lansit

(Transcription of an article published in the Guardian on 9 May 2020)

Britiś medicl jrnl’z edtorịl sz ɖ Bṛziłn prezidnt’s disrigard fr locdǎn meźrz z daṃjñ

Rôtrz, Saṭde, 9 Me 2020

Ɖ  bigist ʈret t Bṛzil’z abiḷti t s’xesf̣li combat ɖ spred v ɖ c’roṇvîṛs n tacl ɖ unfoldñ public-hlʈ crîsis z ɖ cuntri’z prezidnt, Jair Bolsonaro, acordñ t ɖ Britiś medicl jrnl Ɖ Lansit.

In an edtorịl, Ɖ Lansit sd hiz disrigard fr n flǎtñ v locdǎn meźrz wz sǒwñ cnfyźn acrs Bṛzil, ẃć rportd a record numbr v Covid-19 deʈs on Frîde, n z fast imrjñ az wn v ɖ wrld’z c’roṇvîṛs hotspots.

Bṛzil’z hlʈmiṇstri on Frîde rejistrd 10,222 ny cnfrmd cesz v ɖ c’roṇvîṛs n 751 rletd deʈs, bìtñ ɖ prīvịs record v 615. Ɖt bròt ɖ totl v cnfrmd cesz in Bṛzil t 145,328 n deʈs t 9,897, ɖ most dedli ǎtbrec in an imrjñ-marcit neśn.

Bolsonaro, a formr armicaptin, z bcmñ incrisñli hamstruñ bî p’liticl crîsis folowñ hiz rīsnt sacñ v popylr hlʈministr Luiz Henrique Mandetta n ɖ reẓgneśn v justisministr Sergio Moro, Ɖ Lansit sd.

“Ɖ ćalinj z ultiṃtli p’liticl, rqîrñ cntinẏs ingejmnt bî Bṛziłn ssayti az a hol. Bṛzil az a cuntri mst cm tgɖr t gv a clir ansr t ɖ ‘So ẃt?’ bî its Prezidnt. H nīdz t drasticli ćenj cors or mst b ɖ nxt t g,” ɖ edtorịl sd.

In rspons t a jrṇlist’s qsćn last wīc abt ɖ record numbr v deʈs fṛm c’roṇvîṛs, Bolsonaro sd: “So ẃt? I’m sori, bt ẃt d y wont m t d?”

Bolsonaro’z pres-ofis dclînd t coment on ɖ Lansit edtorịl. On Frîde, ɖ prezidnt sd h pland t hv 30 frendz ovr t ɖ preẓdnśl palis fr a barḅk. Lêtr in ɖ de, h joct ɖt h me xtnd ɖ invteśn t ʈǎzndz mor, includñ p’liticl s’portrz n membrz v ɖ pres.

A rport bî Impirịl Colij Lundn publiśt on Frîde śoud ɖt “ɖ eṗdemic z nt yt cntrold n wl cntiny t gro” in Bṛzil, in starc contrast t parts v Yṛp n Eźa, ẃr inforst locdǎnz hv hd s’xes.

“Ẃl ɖ Bṛziłn eṗdemic z stl reḷtivli nesnt on a naśnl scel, ǎr rzults sjst ɖt frɖr ax́n z nīdd t limit spred n privnt hlʈsistm oṿlod,” ɖ Impirịl Colij rport sd.

In its edtorịl, Ɖ Lansit notd ćaḷnjz Bṛzil fest. Abt 13 miłn Bṛziłnz liv in śantitǎn “fvelaz”, ẃr hîjīnrec̣mndeśnz n fizicl distnsñ r nir imposbl t folo.

Ɖ cuntri’z indijṇs popyleśn wz olso undr “svir ʈret” īvn bfr ɖ Covid-19 ǎtbrec dy t ɖ guvnmnt trnñ a blînd î t or īvn incuṛjñ ilīgl mînñ n logñ in ɖ Aṃzn renforist.

“Ɖz logrz n mainrz nǎ risc brññ Covid-19 t rmot popyleśnz,” it sd.

Most v Bṛzil’z 27 stet n district guvnmnts r tecñ ɖ ʈret v ɖ vîṛs mor sirịsli ɖn Bolsonaro.

On Frîde, ɖ guvnmnt v São Paulo, Bṛzil’z most popyḷs stet, xtndd manḍtri qoṛntīn-ordrz ʈru t 31 Me. Ɖe hd bn scedyld t xpîr on 11 Me.

Instroduction to Ñspel

Fṛm Đ Gardịn: The Murdoch media’s China coronavirus conspiracy has one aim: get Trump re-elected

On the China coronavirus lab conspiracy, ‘let’s be clear: Murdoch is campaigning full-bore for Trump,’ the former Australian prime minister Kevin Rudd writes. Photograph: Mike Bowers/The Guardian
On ɖ Ćîna c’roṇvîṛs lab cnspiṛsi, ‘let’s b clir: Mrdoc z campenñ fl-bòr fr Trump,’ ɖ formr Ostrełn prîm̦inistr Cevin Rudd raits. Foṭgraf: Mîc Bǎrz/Ɖ Gardịn

Ɖ Mrdoc mīdia’z Ćîna c’roṇvîṛs cnspiṛsi hz wn em: gt Trump riilectd

(Transcription of an article published in the Guardian on 8 May 2020)

Nyz Corp z campenñ fl-bòr fr ɖ YS prezidnt, wɖ rports v a Wūhan lab ‘intelijns’ dosie biyñ sīdd acrs its empîr

Cevin Rud, Frîde 8 Me 2020

In libṛl dmocṛsiz, ɖ integṛti, imparśiaḷti n pṛfeśṇlizm v intelijns-ejnsiz matrz. Ɖt’s ẃ it z isnśl ɖt intelijns-ejnsiz rmen alūf, nt onli fṛm ɖ p’liticl dbets v ɖ de, bt olso fṛm ɖ poḷsi-dsiźnz ɖt indivijl guvnmnts me tec. Ɖ intelijns-cḿṇti’z cor tasc z t pṛvîd brūṭli rịlistic anaḷsis on ɖ ʈret-invîrnmnts w fes so ɖt guvnmnts cn ɖen mc ɖ bst-informd poḷsi-dsiźnz poṣbl t prizrv ǎr comn s’kṛti.

Ɖ fełrz v ɖ intelijns-cḿṇti bfr ɖ Irac wor, ɖ guḷbiḷti v mć v ɖ wstn mīdia, az wel az ɖ sinicl mnipyleśn v bʈ bî ɖ p’liticl clas v ɖ de, pṛvîd s wɖ a starc rmîndr v ẃt cn g radicli roñ. On 8 Sptmbr 2002 ɖ Ny Yorc Tîmz publiśt wn v ɖs snćri’z most conṣqnśl nyz-articlz. Ɖ fruntpej stori, s’plaid bî ɖ Bś admiṇstreśn, clemd ɖt Sadam Hŭsein hd stept p hiz qst fr wepnz v mas dstrux́n bî aqîrñ ci cmponnts fr a ńclir wepn. In ɖ YC, ɖ Bler guvnmnt’s “doji dosie” cmpǎndd ɖ err. Jon Hawd dd ɖ sem in Ostreła. Ɖ probḷm wz ɖt it jst wz’nt tru. Ɖz wr oṿegd storiz dzînd t sofn ɖ public p fr ẃt wd bcm a dzastṛs wor.

Ɖ inveźn v Irac in Marć 2003 casts a loñ śado. Hundṛdz v ʈǎzndz v ppl wr cild, frst in ɖ inveźn, ɖen ɖ insywñ ceos, ɖen in ɖ rîz n fōl v Izlamic Stet. It streñʈnd Iran’z hand in bʈ Irac n Siria. It cntribytd t a masiv ǎtflo v refyjīz acrs ɖ wrld, a factr in ɖ rsrjns v ɖ far rît acrs Yṛp. N Wośñtn hz spent nirli tū decedz trapt in a Midl Īstn mes v its ǒn mcñ, dvrtñ mć v its atnśn fṛm Ćîna’z rījnl n globl rîz.

Laiz wr rportd az facts. Creḍbl sceptics wr dǎnpleid, ignord or atact az unpatriotic “apizrz”. Ɖ ʈril v landñ a big “stori” oṿtc ɖ mīdia’z funḍmntl dyti t privnt ɖ public fṛm biyñ dsivd. Jrṇlists hu b’livd ɖe wr muṣlñ p t a lūmñ s’kṛtiʈret trnd ǎt t b wrcñ instd agnst ɖer ǒn cuntriz’ loñ-trm inṭrests. N in ol ɖs ɖ Mrdoc mīdia wr līdñ ɖ pac acrs ɖ anglosfir az ɖ unrilentñ ćirlīdrz fr wor – n viḷfayñ ɖoz, lîc m, hu opozd it.

Donald Trump and Rupert Murdoch. Photograph: Carlo Allegri/Reuters
Doṇld Trump n Rūṗt Mrdoc. Foṭgraf: Carlo Alegri/Rôtrz

Ɖs brñz s t ɖ Covid-19 pandemic n ɖ public hlʈ n ic̣nomic mêhem it hz unlīśt acrs ɖ glob. Ɖ śir magṇtyd v ɖ damij mīnz ɖt ɖ ppl v ɖ wrld hv evri rît t nǒ hǎ ɖs cem abt. Ẃɖr Ćîna’z ny clas v “wlfworịr” dipḷmats cer t rec̣gnîz it or nt, ɖr r funḍmntl qsćnz w cn ol ljitṃtli dmand ansrz t. Ɖz includ ɖ oṛjin v ɖ vîṛs in Wūhan; ẃɖr ɖ rliist jnetic evidns v ɖ ǎtbrec hz bn proprli prizrvd fr indipndnt rsrć; ɖ denjr v wîldlîf “wet marcits” in ɖ trnzmiśn v sć vîṛsz; ẃt dlez ocŕd in noṭfayñ sntṛl oʈoṛtiz; ẃ sm locl medicl staf wr îɖr sîḷnst or puniśt; ẃt dle ocŕd in noṭfayñ ɖ Wrld Hlʈ Orġnîześn v hymn-t-hymn trnzmiśn, gvn Ćîna’z obḷgeśnz undr ɖ reḷvnt inṭnaśnl hlʈreğleśnz. Ɖr r olso funḍmntl qsćnz on ẃɖr ɖ WHO proprli dsćarjd its mandet t pṛvîd clir n rli wornñz t ɖ inṭnaśnl cḿṇti. N ẃɖr naśnl guvnmnts tc ol nesṣri ax́nz t priper fr ɖ vîṛs rīćñ ɖer ǒn śorz, or ẃɖr ɖz wornñz wr ifctivli ignord – az apirz t hv bn ɖ ces in ɖ YS.

Bt amd ol ɖz qsćnz, n ɖ paṛlel dbet abt ɖ mec̣nizm nǎ nīdd t conduct an ifctiv inṭnaśnl inqîri, w sudnli hv a yṇlatṛl decḷreśn bî ɖ YS prezidnt n hiz secṛtri v stet ɖt ɖ bodi v evidns oṿẃlmñli pônts t ɖ vîṛs hvñ līct fṛm ɖ Wūhan Insttyt v Viroḷji, ẃr rsrćprojects hv bn undr we intu verịs caṭgriz v c’roṇvîṛs bòrn bî bats. Ɖe clem a “hî dgri v confidns” in ɖs ʈiyri, sáitñ cmpelñ bt az-yt undisclozd evidns – dspt ɖ YS d’rectr v naśnl intelijns iśuwñ a rer public stetmnt dspaṛjñ ɖs ʈiyri.

Entr ɖ “globl xclūsiv” stori v Rūṗt Mrdoc’s Ostrełn Dêli Teḷgraf last wīc-end, hedlînd “Ćîna’z bati sayns – bomśel dosie lez ǎt ɖ ces agnst ɖ Ppl’z Rpublic”. Ɖ pepr clemz t hv bn līct a 15-pej rsrćdosie priperd bî uņemd “wstn guvnmnts” on ɖ Ćînīz guvnmnt’s culpbiḷti fr ɖ ǎtbrec. Ɖ clir infṛns fṛm ɖ Teḷgraf rport z ɖt ɖ dokmnt wz priperd bî ɖ “Fîv Îz” intelijns-cḿṇti lincñ ɖ YS, YC, Ostrełn, Cnedịn n Ny Zīḷnd intelijnșrṿsz. Uɖr Mrdoc jrṇlists, rīriportñ ɖ stori, hv xpresli stetd it wz a Fîv Îz dokmnt. Ẃl ɖ articl itslf śîz awe fṛm stetñ xpliṣtli ɖ dokmnt’s oʈrśp, ɖ nyzpepr gz on t dītel a numbr v invstgetri ax́nz biyñ unḍtecn bî ɖ Fîv Îz t nêl ɖ Ćînīz stet’s rsponsbiḷti.

Ɖ most criticl part v ɖ Teḷgraf nyzpepr rport dīlz wɖ apaṛnt dviźnz amñ ɖ wîdr intelijns-cḿṇti on ɖ oʈntiṣti v ɖ “Wūhan l’boṛtri līc” ʈīsis. N it’s hir ɖt Mrdoc’s pepr bcmz xplisit in its asrśn ɖt ɖ Fîv Îz rsrćdosie hlps vaḷdet ɖ az-yt-unpruvn clem bî Doṇld Trump n Mîc Pompeo ɖt ɖ vîṛs wz “invntd” at ɖ Wūhan l’boṛtri. Ɖ articl n asośietd storiz r lêst wɖ culrfl rportñ abt Ćînīz “batvîṛs” rsrćrz – “batmen”, “batwimin” n uɖr têlz fṛm ɖ Wūhan batcev. Nnɖles, hvñ dlivrd its p’liticl ordinns in s’port v Trump n Pompeo, ɖ Mrdoc stori cerf̣li n clevrli sīcs t cuvr its tresz bî stetñ rpitidli ɖt nʈñ z yt prūvn abt ɖ l’boṛtrilīc.

Ɖ Mrdoc jrṇlist in qsćn, Śari Marcsn, a fy dez lêtr pops p az ɖ prîm inṭvy on ɖ Mrdoc-ǒnd YS cebl TV netwrc Fox Nyz. Ɖ inṭvywr z nn uɖr ɖn Trump’s prsnl feṿrit, Tucr Carlsn, hu tgɖr wɖ Śōn Haṇti r hiz ćirlīdrz-in-ćīf in ɖ Americn mīdia. Rît on cy, Tucr ćîmz in ɖt ɖ dosie “z ɖ most sbstanśl conf̣meśn v ẃt w’v sspctd ɖt w’v hd so far” n ɖt “bcz it’s a multinaśnl ef̣t I ʈnc it wd b hard t dsmis it az a p’liticl dokmnt”.

Ɖ truʈ z, at ɖs stej, nn v s nǒ dfiṇtivli ẃɖr ɖ vîṛs cem fṛm ɖ Wūhan l’boṛtri. Ɖ bst w cn d z axpt ɖ Ostrełn guvnmnt’s asrśn ɖt ɖs z at bst a 5% posbiḷti. P’liticli, ɖ botm lîn z ɖt ɖ līc v ɖs alejd Fîv Îz intelijnsdosie t ɖ Mrdoc mīdia in Ostreła, bfr biyñ rīsold bac intu ɖ YS p’liticl ōdịns bî ɖ vri sem Mrdoc mīdia, apirz dzînd t bac Trump’s n Pompeo’z clem. Bt ɖs tîm wɖ ɖ add “oʈntiṣti” factr v ɖ dosie biyñ “multinaśnl” n nt jst a norml drop fṛm ɖ Ẃît Hǎs t Fox, ẃć hv bcm a dîm a duzn.

Ɖs z ol abt YS preẓdnśl poḷtics. Ɖr r ʈri iśuz in ɖs campen: Trump’s hanḍlñ v ɖ vîṛs; hǎ t dig ɖ YS ǎt v its vîṛs-indyst ic̣nomic houl; n hu cn b most hardlîn on Ćîna – ɖ Doṇld or “Bêźñ Bîdn”, az ɖ Rpublicnz nǎ sīc t tag hiz Deṃcratic oponnt. Ɖr’z litl els on ɖ tebl. Ɖrfr, yzñ an intelijnslīc pśñ Ćînīz culpbiḷti, lōndrd ʈru a foṛn cuntri, trboćarjd wɖ ɖ creḍbiḷti factr v biyñ an alejd Fîv Îz product, hlps ɖ parṭzan p’liticl cōz. N let’s b clir: Mrdoc z campenñ fl-bòr fr Trump.

Hir r qsćnz nǎ fr ɖ Ostrełn guvnmnt n ptnṣ́li its Fîv Îz partnrz. Frst, wz ɖs an “intelijns” product, or wz it simpli opn-sors mtirịl d’rîvd fṛm inf̣meśn in ɖ public dmen? Secnd, wz it an oʈ̇rîzd Fîv Îz product, or wz it jst priperd in ɖ YS? Ʈrd, hu līct it, gvn ɖt līcñ sć mtirịl z a criminl ofns – az ɖ YS hz md plen in its hanḍlñ v Ćlsi Manñ’z n Jūłn Asānj’z cesz ɖt includd ɖ larj-scel unoʈ̇rîzd rlis v claṣfaid Fîv Îz mtirịl. Wr eni ministrz v ɖ Ostrełn guvnmnt cmplisit in ɖs? Or wz ɖ YS embsi in Canbra involvd? F ɖ Ostrełn guvnmnt z sirịs abt ɖ pṛtx́n v claṣfaid dokmnts, ɖen ẃ hz’nt a fl p’līs-invstgeśn bn cmiśnd? Or z ɖ guvnmnt firfl v ẃt it mt dscuvr f, az z lîcli, ɖ līc hz bn drivn bî p’liticl n ilectṛl inṭrests wɖn ɖ YS.

Ɖ xtnt t ẃć ɖ Ostrełn intelijns-cḿṇti hz sòt t distns itslf fṛm ɖ “dosie” sjsts it dz nt wś t b in eni we drwn intu dmestic poḷtics – îɖr Ostrełn or Americn. Ɖ Britiś intelijns-cḿṇti z rportidli dwñ ɖ sem. Ɖs z gd. Ɖz insttyśnz apir t hv lrnt fṛm ɖ Irac wor fiasco n ɖ p’liticl abys v intelijns-ejnsiz ɖt ocŕd at ɖt tîm. Bt on ɖs qsćn, ɖ bitr lésnz v Irac apir t hv bn lost on Trump n ɖ Mrdoc empîr ɖt s’ports him.

Ćîna hz mć t ansr fr, includñ ɖ ultiṃt oṛjinz v ɖ vîṛs. Bt f Trump’s clem in ɖ Wūhan l’boṛtri sāga ultiṃtli endz p biyñ dspruvn, îɖr bî ɖ Fîv Îz or bî YS intelijns itslf, ɖen ɖ îṛni z ɖt ɖ net p’liticl winr wl b Ćîna. Rmembr ɖ hymilieśn ẃn no WMD wr faund in Irac? Bêźñ wd sīc t xoṇret itslf az a rzult v igrījs preẓdnśl oṿrīć – wns agn edd n abétd bî ɖ Mrdoc mīdia. Ɖs z ẃ ɖ woćwrd v eni sfisṭcetd intelijns-ejnsi z cōśn in indorsñ preṃtyr cncluźnz untl ol ɖ facts r on ɖ tebl.

Instroduction to Ñspel

Fṛm Đ Gardịn: Will Americans ever forgive Trump for his heartless lack of compassion?

‘We can’t help thinking how much less worried we would be if a humane, competent, well-informed adult was making the decisions that affect us all.’ Photograph: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images
‘W c’nt hlp ʈncñ hǎ mć les wurid w wd b f a hymen, compitnt, wel-informd adult wz mcñ ɖ dsiźnz ɖt afct s ol.’ Foṭgraf: Andru Cabayero-Renldz/AFP via Geti Iṃjz

Wl Americnz evr fgiv Trump fr hiz hartlis lac v cmpaśn?

(Transcription of an article published in the Guardian on 5 May 2020)

Ẃl ɖ neśn grīvz, ɖ YS prezidnt hz spent les ɖn fîv minits xpresñ cmpaśn fr ɖoz hu r suf̣rñ

Fransīn Prǒs, Tyzde 5 Me 2020

T  xist at ɖs momnt z t naṿget (or trî t fnd of) ɖ flud v grīf ɖt ʈretnz t sbmrj īvn ǎr rer boynt momnts. W mōrn ɖ deʈ v frendz n reḷtivz, ɖ absns v hymn contact n ɖ evride pleźrz w wns tc fr grantd. W c’nt stop ʈncñ abt ɖ tnz v ʈǎzndz v faṃliz fesñ hungr, bancrupsi n homlisnis īvn az ɖe strugl t indyr ɖ los v smwn ɖe dirli luvd.

Ẃt’s strîcñ, f nt s’prîzñ, z ɖt ɖs delyj v soro hz run drî at ɖ dor t ɖ Ovl Ofis.

Wn’z hart gz ǎt t ɖ rportrz hu hv siftd ʈru ɖ Doṇld Trump presbrīfñz on ɖ cuṛnt pandemic – aur aftr aur v bombast, slf-pṛmośn, vitrịl, laiz n reclisli unsạntific spekleśn – fr eni evidns v simṗʈi fr ɖoz hu r in pen. It’s hardli a śoc t lrn ɖt ǎr prezidnt’s xpreśnz v cer n cmpaśn hv okpaid a totl v les ɖn fîv minits, ǎt v ol ɖt tîm.

Aftr ol, a man hu moct a dsebld jrṇlist n bostd abt grabñ wimin wz’nt ilectd fr ɖ depʈs v hiz cîndnis n ɖ pyṛti v hiz moṛl conśns. N it sīmz unrịlisticli opṭmistic t hv hopt ɖt ɖ xtreṃti v ɖs crîsis śd hv inspîrd, in ǎr līdr, a dīp n isnśl ćenj v hart.

Arğbli, fy poḷtiśnz sīc (n r ilectd t) ofis ǎt v an xes v cmpaśn. Īvn ɖoz hu rspond t ctastṛfi in mor aproprịtli “hymn” wez – Jorj W Bś mōrnñ ɖ victimz v 9/11, Obama tirñ p at ɖ sait v ɖ Sandi Hc scūl śūtñ – hv bn p’rocịl in ɖer simṗʈiz; ɖr wz litl seṛmońl grīvñ fr ɖ iṇsnt ćîldcaźltiz v ǎr bomñ n dron strîcs in ɖ Midl Īst.

N yt w c’nt hlp ʈncñ hǎ mć les wurid w wd b f a hymen, compitnt, wel-informd adult wz mcñ ɖ dsiźnz ɖt afct s ol. Ɖo w’v lrnt ɖt Franclin Delano Rūzvelt trnd awe refyjīz fṛm Hitlr’z Yṛp, w cn stl imajin hǎ cumf̣tñ it wz, fr ɖoz hu livd ʈru ɖ Gret Dpreśn, hírñ hiz rediospīćz: abzorbñ ɖer mesij v ri’śuṛns n hop, hiz dtrṃneśn t comprihnd n miṭget ɖ suf̣rñz v ǎr neśn.

Trump’s inrejd, slf-infaćuetd mōnḍrñz r ɖ oṗzit v Rūzvelt’s cām rzolv. Yt ultiṃtli ǎr prezidnt’s fełr v emṗʈi z les dstrbñ ɖn ɖ wez in ẃć it apirz t reẓnet wɖ hiz s’portrz. H n hiz alîz hv fremd ǎr rspons t ɖ crîsis in trmz v parṭzan poḷtics, t implî (inc̣recli, az ɖ poulz sjst) ɖt tuf cnsrvtivz r īgr t gt bac t wrc snr ɖn scerdi-cat, ste-at-hom pṛgresivz.

Ɖ flag-wevñ, gun-tǒtñ, dfayntli unmasct pṛtstrz stormñ ɖ cáṗtl bildñz in Miśign n Wisconsin wd sīm t s’port ɖt vy. Ɖs, tù, z a sićueśn ɖt cd hv bn dfyzd bî a prezidnt hu pṛjctd simṗʈi, hu pswedd hiz lisnrz, az Rūzvelt dd, ɖt ɖ pen v ɖoz hu hv lost jobz n bizṇsz z śerd bî s ol. Instd w si Trump’s ef̣ts t stǒc rej n bitrnis bcz h sspcts ɖt it mt hlp s’lidfî hiz bes.

It me b ɖt ɖ dīṗnñ poḷrîześn in ǎr cuntri – ɖ sspiśn, grīvns n rej ɖt ɖ prezidnt z spǎtñ n incuṛjñ – z les p’liticl ɖn spirićl. Ɖz dvîdz g dīpr ɖn hǎ w vot; ɖe xpres ǎr cor b’lifs abt ǎr rsponsbiḷti t ɖoz wɖ hūm w śer ɖs brīf span on ɖs damijd planit. Az Slet editr Tom Scocca postd on Twitr: “Cnsrvtivz hv bî nǎ bn cndiśnd t b’liv ɖt ʈncñ abt uɖr ppl’s nīdz or inṭrests in eni we z tiṛni bî def̣niśn,” a sntimnt ecoud bî Eṃli Raboteau in ɖ Hufñtn Post: “I c’nt dbet smwn intu cẹrñ abt ẃt hapnz t ǎr felo hymn biyñz.”

Ɖs îdīa ɖt emṗʈi n altruizm r xpreśnz v wìcnis n nîīvti z nʈñ ny; it’s ɖ fǎndeśn v noṿlist Ayn Rand’z Objctivizm, n it rsivd a mejr būst jrñ ɖ Regn-Bś yirz, ẃn “tricl-dǎn” īc̣nomics dd litl t stem ɖ growñ probḷm v homlisnis. Bt it’s nvr sīmd so viryḷnt az it dz tde, phps bcz it hz nvr bn so opnli advcetd – so bletntli demnstretd – az bî ǎr prezidnt. It’s hard t ʈnc v enʈñ mor c’rupt or c’ruptñ ɖn t bost abt wn’z s’xes ẃn (az I rait ɖs) mor ɖn 60,000 Americnz hv daid v Covid-19. It’s hard t imajin enʈñ mor gṛtesc ɖn yzñ ɖ pandemic az an xks t frɖr ɖ ongwñ campen t sepṛt faṃliz n xclud asîḷmsīcrz n uɖr imigṛnts.

Ẃt’s most frîṭnñ t m z ɖt ɖ lac v emṗʈi – ɖ slfiśnis, ɖ rzntmnt, ɖ hop ɖt uɖrz wl sufr īvn mor ɖn w r suf̣rñ – z itslf a cnd v vîṛs: cntejs, denjṛs, poṣbli īvn līʈl. I’v hŕd ppl se ɖt ɖ Wisconsin n Miśign pṛtstrz – śǎtñ śoldr t śoldr, rfyzñ t obzrv ɖ simpl rūlz v sośl distnsñ – w’nt lrn hǎ pṛfǎndli Trump hz btreid ɖm untl ɖe ɖmslvz cntract ɖ vîṛs ɖt ɖe hv bn incurijd t dǎnple. I’v īvn hŕd it sd hǎ unfer it z ɖt ǎr oṿweit, ǎt-v-śep poḷtiśnz – tù ven t wer a masc, flǎtñ sạntific advîs n ɖ dictets v comn-sns – hv pruvd iḿn t ɖ dziz ɖt hz fld so mni dīsnt, jenṛs ppl.

Bt sć stetmnts eco ɖ absns v cmpaśn ɖt Trump, bî twīt n bî xampl, z incuṛjñ s t fīl. It’s bcm anɖr ʈñ t rzist. I d’nt wont t wś ɖt enwn wl lrn ɖt ptiklr hard lésn, in ɖt ptiklrli hard we: nt ɖ guvnrz oṗnñ ɖer stets fr biznis bfr it’s sef, nt ɖ deṃnstretrz on ɖ stetcápitl steps, nt ǎr prezidnt. Dspt mî ǒn angr, fṛstreśn n fir, I stl c’nt brñ mslf t clem suf̣rñ az a s’xes.

Instroduction to Ñspel

Fṛm Đ Gardịn: The Observer view on care home deaths being an indictment of our society

Nurses wearing protective gear rush out of a care home’s “red zone” for people sick with coronavirus. Photograph: Frank Augstein/AP
Nrsz wẹrñ pṛtctiv gir ruś ǎt v a cerhom’z “red zon” fr ppl sic wɖ c’roṇvîṛs. Foṭgraf: Franc Ōgstīn/AP

Ɖ Obzrvr vy on cerhom deʈs biyñ an indîtmnt v ǎr ssayti

(Transcription of an article published in the Guardian on 3 May 2020)

Unls w proprli fund ǎr cerhomz n ɖer invałbl wrcrz, ɖ śemñ deʈtol wl cntiny t rîz

Súnde, 3 Me 2020

“I  hv nvr ritn so mni deʈnoṭficeśnz in sć a śort tîm,” a cerhom manijr hu lost 23 rezidnts t c’roṇvîṛs in jst tū wīcs tld ɖ Gardịn last munʈ. “Evri membr v staf z lost. Wn de, a rezidnt wz wōcñ arnd wɖ a mîld tmpṛćr. I wnt hom, n ɖ nxt mornñ ɖe wr ded.”

Sm v ɖ hardist-t-hír storiz v ɖs pandemic hv cm fṛm Britn’z cerhomz; v sunz n dōtrz hu hv bn seṗretd fṛm ɖer peṛnts fr wīcs unebl t si ɖm bfr ɖe dî; v staf hu r peid a piṭns fr invałbl, n nǎ lîf-indenjrñ, wrc, struġlñ t cǒp wɖ ɖ scel v ɖ los.

At hiz frst presconfṛns sins hiz rtrn t wrc, Boris Jonsn seḷbretd ɖ fact ɖt Britn z “past ɖ pīc”. Bt ɖr wz litl mnśn v cerhomz, ẃr ɖ picćr z oltgɖr difṛnt. In Ñgḷnd, olmst a ʈrd hv rportd c’roṇvîṛs ǎtbrecs, n yesṭde ɖ prezidnt v ɖ Asośieśn v D’rectrz v Adult Sośl Srṿsz, Jemz Bŭłn, wornd ɖt ɖ sićueśn in cersrṿsz z gtñ wrs. Untl last wīc, cerhom deʈs wr nt īvn includd in ɖ ofiśl deʈtol, bt w lrnt on Tyzde ɖt in Ñgḷnd n Wêlz ɖr hd bn mor ɖn 4,300 deʈs in jst a fortnît, sjstñ ɖt īvn az ɖ hospitl deʈtol hz bn cnsistntli fōlñ, ɖ deʈret in cerhomz cntinyz t axeḷret.

Ɖ hlʈsecṛtri, Mát Hancoc, hz clemd ɖt cerhomz “hv bn a top prîoṛti rît fṛm ɖ start”. Bt ɖ guvnmnt actd far tù lêt t privnt a dîr sićueśn. An importnt part v its pandemic straṭji hz rîtli bn t “śīld” ɖoz most at risc fṛm ɖ vîṛs fṛm xpoźr t it. Bt ɖ big flw in ɖs plan z ɖt sm v ɖ most vulnṛbl r ɖoz oldr ppl n ppl wɖ a dis’biḷti hu rlî on pṛfeśnl cerrz fr intiṃt s’port wɖ evride tascs, in ɖer ǒn homz or in cerhomz. Ɖe simpli canot b śīldd fṛm ɖ ǎtsd wrld. N so it bcmz abṣlutli criticl ɖt ɖoz hu cer fr ɖm r ebl t axes ampl stocs v prsnl pṛtctiv iqipmnt n r reğlrli tstd. Uɖ̇wz, ɖ most vulnṛbl wl b amñ ɖoz pt most at risc v cntractñ ɖ vîṛs.

Proprli pṛtctñ ɖoz livñ in cerhomz n hu yz cersrṿsz in ɖer ǒn homz wd b a l’jisticl ćalinj fr eni guvnmnt. It wd hv rqîrd an imns amǎnt v fōrʈōt n planñ. Nyz ɖt nrsñhomz in ɖ YS n Ostreła r olso fesñ teṛbl deʈtolz śoz ɖt it z nt jst ɖ Britiś guvnmnt ɖt hz md mstecs. Bt ɖ xtrordnri ef̣ts ɖt wnt intu bildñ ɖ Nîtngel hospitlz r a tsṭmnt t ẃt cn b aćivd ẃn smʈñ z md a p’liticl prîoṛti. Ɖt levl v eṇji hz nt bn invstd in pṛtctñ oldr n dsebld ppl hu rlî on pṛfeśnl cersrṿsz.

Īvn az sm cerwrcrz hv md hyj sacṛfîsz t cīp ɖ ppl ɖe lc aftr sef, includñ muvñ intu cerhomz t pṛtct oldr rezidnts n ɖer ǒn ćildṛn, ɖe hv hd t strugl wɖ cmplitli inadiqt levlz v pṛtctiv iqipmnt. Fr wīcs, cerhomz hv strugld t axes tstñ, n ppl hv bn dsćarjd fṛm hospitlz intu cerhomz wɖt biyñ tstd frst. Manijrz rport graṗlñ wɖ dificlt dsiźnz, wɖ litl gîdns fṛm ɖ guvnmnt: d ɖe axpt ny rezidnts hu hv bn in hospitl ẃn ɖe hv nt bn tstd, ptnṣ́li ptñ uɖr rezidnts at risc; d ɖe let reḷtivz in t se gdbî t ɖer luvd wnz; hǎ d ɖe privnt wrcrz mcñ a duzn homvizits a de, hu me b esimṭmatic, spredñ ɖ vîṛs t ɖoz hu r most in denjr fṛm it, ẃn ɖr z’nt inuf pṛtctiv iqipmnt or tsts? N it cn b olmst imposbl fr cerwrcrz, hu r inverịbli lo peid n smtmz on inṣkr contracts, t spīc ǎt abt unsef cndiśnz: fîv cerrz hv rportidli lost ɖer jobz in ɖ past fortnît aftr spīcñ ǎt abt ɖer cnsrnz.

Wɖt rjnt ax́n bî ɖ guvnmnt, ɖr z a risc ɖt ɖ cerhom deʈtol cariz on growñ loñ aftr ɖ infx́nret hz dropt in ɖ cuntri at larj. Ɖ sem levl v imrjnsiplanñ ɖt wz dploid in rleśn t ɖ Nîtngel hospitlz nǎ nīdz t b invstd in avrtñ frɖr cerhom deʈs. Xtra imrjnsifundñ mst b imīɉtli d’rectd twdz ɖ sectr t hlp pṛvîdrz cǒp wɖ xtra costs, includñ ejnsistaf n ɖ cost v pṛtctiv iqipmnt.

Tù mni oldr ppl wl hv uņessṛli lost ɖer livz az a rzult v ɖs pandemic. It z a penfl rmîndr v ɖ ejizm ɖt runz ʈru ǎr ssayti, ɖ we in ẃć ɖ lîvz v ɖoz hu nīd s’port t b ebl t liv r asymd t cǎnt fr a lot les. Fundñ fr sośl cer hz dclînd in ɖ past 10 yirz, īvn az dmand fr cer hz rizn az a rzult v an ejñ popyleśn. Ɖ rzult z ɖt evri de an esṭmetd 1.5 miłn oldr ppl – wn in sevn ovr-65z – g wɖt ɖ hlp ɖe nīd wɖ tascs sć az wośñ, dresñ n ītñ. Mnẃl, tù mni cerwrcrz r nt īvn peid ɖ minimm wej fr scild wrc ɖt cn b imośṇli n fizicli tuf, bt ptnṣ́li so rwordñ, n prîṿt-eqti fînans hz fludd intu Britn’z larjist cerhom ćenz, lodñ ɖm p wɖ unsstenbl levlz v dét az prîṿt fnansịrz sīc t xtract sgnificnt rtrnz fṛm taxpeyr-fundd cer.

So it z śocñ, bt hardli s’prîzñ, ɖt ǎr oldr muɖrz n faɖrz, ānts n unclz, granpeṛnts n frendz hv bn left vulnṛbl t ɖ wrst ifcts v ɖs pandemic. It’s ɖ inevitbl product v livñ in a ssayti ɖt gts its aproć t ejñ so roñ, ẃr ɖoz hu rlî on pṛfeśnl cer r smhǎ sìn az hvñ a dminiśt rît t a fluṛśñ lîf. Ɖ traɉdi unfoldñ in ǎr cerhomz mst śrli b ɖ wec-p cōl ɖt w nīd t ćenj ɖt.

Instroduction to Ñspel

Fṛm Đ Gardịn: The Guardian view on Trump and Covid-19: Americans suffer. Will he?

‘Mr Trump’s appalling performance has finally taken a toll on his popularity.’ Photograph: Jim Lo Scalzo/EPA
‘Mr. Trump’s apōlñ pformns hz fîṇli tecn a tol on hiz popylaṛti.’ Foṭgraf: Jim Lo Scalzo/YPA

Ɖ Gardịn vy on Trump n Covid-19: Americnz sufr. Wl h?

(Transcription of an article published in the Guardian on 1 May 2020)

Ɖ YS deʈtol cd gt mć wrs ʈancs t a prezidnt cnsrnd abt riilex́n rɖr ɖn ɖ welfér v sitiznz

Frîde, 1 Me 2020

Lisnrz cd b fgivn fr a sns v deja vu: “It’s gwñ t g. It’s gwñ t līv. It’s gwñ t b gn,” Doṇld Trump pṛnǎnst v c’roṇvîṛs on Wenzde.

Ɖ wrdz wr īṛli similr t ɖ prezidnt’s pridix́n in lêt Febrri ɖt “It’s gwñ t dis’pir” – a ʈīm h harpt on rpitidli az ɖ ceslod n ftaḷtiz rouz. Sins ɖt fōrcast, a miłn Americnz hv fōḷn il wɖ c’roṇvîṛs – olmst a ʈrd v ɖ globl totl – n mor ɖn 60,000 hv daid, in jst a fy wīcs s’pasñ ɖ YS deʈtol in ol ɖ yirz v ɖ Vietnam wor. Ɖs wīc, it wz rportd ɖt olmst 70 ppl hd daid at a sngl vetṛnz’ nrsñhom in Maṣćusits. Ny Yorc z struġlñ t beri its ded.

Ɖs z ẃt ɖ prezidnt’s sun-in-lw, Jared Cŭśnr, dscrîbz az “a gret s’xeștori”. Ɖs z ɖ contxt in ẃć ɖ admiṇstreśn z letñ its fizicl-distnsñ gîdlînz laps, instd advîzñ mć les strinjnt meźrz.

Mr. Cŭśnr sjsts ɖt bî Jlî ɖ cuntri cd b “riyli rocñ agn”. Bt Americnz wl sufr fṛm Mr. Trump’s cīņis t gt bac t biznis, az f ɖ prīc̣roṇvîṛs stet v aferz wr stl poṣbl. Medicl xprts hv olrdi wornd abt ɖ riscs v anɖr srj in cesz. Ɖ qsćn z ẃɖr stets, sitiz, insttyśnz n indivijlz cn agn miṭget ɖ harm h z rīcñ upn hiz cuntri. Sm me; uɖrz r līdñ hiz ćarj: in Jorja, sć isnśl srṿsz az ttuparlrz n bolñaliz r wns agn playñ ɖer tred. Texs z alawñ śops, siṇmāz, śopñmalz n resṭronts t rīopn, olbiit wɖ rstrix́nz on cpaṣti. Wɖt sgnificnt tstñ n tresñ, it z evidnt ẃr sć dsiźnz wl līd.

Ɖ bst ɖt cn b sd fr Mr. Trump’s ilex́n-drivn wiśfl ʈncñ z ɖt it z les imīɉtli denjṛs ɖn hiz rīsnt public ḿzñz ɖt ppl mt hv injx́nz v disinfctnt az a kr. Ć wīc v ɖ pandemic hz bròt ny śem upn ɖ prezidnt: h feld t iqip hiz cuntri n its hlʈwrcrz, t advcet fizicl distnsñ ẃn it wz despṛtli nīdd, or īvn t lc lîc h wz sirịsli cnsrnd abt ɖ ǎtbrec n its victimz, prifŕñ instd t bost abt ɖ retñz fr hiz brīfñz.

Ẃl līdrz arnd ɖ wrld injoid a srj in s’port az ɖ pandemic tc hold – ɖ rali-arnd-ɖ-flag ifct – Mr. Trump’s apōlñ pformns hz fîṇli tecn a tol on hiz popylaṛti. H hd cǎntd on a stroñ icoṇmi t si him bac intu ofis in Nvmbr. Bt wɖ mor ɖn 30 miłn YS wrcrz fîlñ unimplômntclemz in ɖ last six wīcs – n icoṇmists sjstñ ɖt ɖ riyl levl v joblosz cd b far wrs – hiz confidns hz bn śecn.

Ɖs wīc it wz rportd ɖt h hd laśt ǎt at hiz ǒn campen aftr polls śoud him trelñ Jo Bîdn in crūśl stets n wɖ oldr votrz. Wɖ ɖ Deṃcrat fesñ a sx́l-asōlt clem n runñ a vrćl campen ẃl Mr. Trump cmandz dêli ertîm, it z clir ɖt ɖ prezidnt z dwñ ɖ damij himslf. H z sīcñ t śift ɖ blem fr ɖ pandemic t ɖ Wrld Hlʈ Orġnîześn (hvñ ignord its rpitd wornñz) n t Ćîna. On Ʈrzde h contṛdictd hiz ǒn d’rectr v naśnl intelijns bî clemñ ɖt h hd sìn evidns ɖt ɖ vîṛs oriɉnetd in a Wūhan l’boṛtri; Trump ofiślz hv rportidli līnd on ɖ ejnsiz t fînd evidns t bac ɖ ʈiyri.

Ɖs conduct tù z unplezntli fmiłr. Hiz cntmt fr ɖ truʈ; hiz dtrṃneśn t ived rsponsbiḷti ẃl holdñ ɖ most pǎrfl job in ɖ wrld; hiz ignṛns, hiz narssizm n ɖ ʈret h pozz t hiz cuntri – ol hv bcm stl mor penf̣li evidnt ʈru ɖs crîsis, bt wr clir bfr. Yt h hz so far dfaid ɖ lwz v p’liticl graṿti. Americnz hv peid dirli fr Mr. Trump’s cmplesnsi, reclisnis, iraṣ́naḷti n incompitns. Bt r ɖe at last redi t mc him pe?

MOR ARTICLZ Fṛm Đ Gardịn

Instroduction to Ñspel

Fṛm Đ Gardịn: The Guardian view on Johnson’s Covid-19 plan: doubt, deny and dismiss

Boris Johnson addressing the media on Thursday evening. ‘The prime minister wants no narrative to take hold that could trigger a backlash on the home front that his administration cannot contain.’ Photograph: Andrew Parsons/10 Downing Street/Crown Copyright/PA
Boris Jonsn adresñ ɖ mīdia on Ʈrzde īvnñ. ‘Ɖ prîm̦inistr wonts no naṛtiv t tec hold ɖt cd trigr a baclaś on ɖ homfrunt ɖt hiz admiṇstreśn canot cnten.’ Foṭgraf: Andru Parsnz/10 Dǎnñ Strīt/Crǎn Copirît/PA

Ɖ Gardịn vy on Jonsn’z Covid-19 plan: dǎt, dnî n dsmis

(Transcription of an article published in the Guardian on 30 April 2020)

Rɖr ɖn admit rsponsbiḷti fr biyñ bhnd ɖ crv, ministrz instd sīc t dīl’jiṭmîz ɖ mīdia fr ascñ qsćnz abt ẃ Britn feld

Ʈrzde, 30 Epril 2020

Ibsn’z 19ʈ-snćri ple An Eṇmi ov ɖ Ppl z a p’liticl drama abt a fziśn hu trîz t sev hiz tǎn fṛm wōtrp’luśn only t wînd p az a scepgot. Fr ɖ doctr ɖ iśu z hlʈ; aftr tstñ ɖ wōtrs’plî h rjz a śutdǎn n ny pîps t b leid t sev lîvz. Ɖ tǎn’z mẹr z cnsrnd abt ɖ ic̣nomic cost. Betr, ɖ poḷtiśn rīznz, t cīp ɖ tǎn opn n c’rect ɖ probḷm graɉli. In ɖ moṛl combat ɖt insyz it z ɖ doctr hu bcmz ełnetd fṛm ɖ tǎn h strugld t pṛtct. Ɖ ple’z mesij z a cǎnsl v deṃcratic dsper: ɖt mît z mor pǎrfl ɖn rît.

Ɖs insît hz not bn lost on ɖ Britiś guvnmnt. Lîc Ibsn’z fix́nl poḷtiśn, ministrz rfyzd t si ɖ vîṛl ʈret. Boris Jonsn dd not wont t contmplet a dṛcońn rspons. Ẃn ɖe dd act, ministrz faund ɖe were bhnd in a globl rês fr criticl rzorsz sć az vnṭletrz, tstñ-cpaṣti n prsnl pṛtctiv iqipmnt. Ɖ fełr t muv dsîsivli t s’pres ɖ pandemic lîz at ɖ rūt v ɖ mes. Rɖr ɖn admit rsponsbiḷti fr biyñ bhnd ɖ crv, ministrz rfyz t apoḷjîz n instd sīc t dīl’jiṭmîz ɖ mīdia fr ascñ qsćnz abt ẃ Britn feld.

Dǎnñ Strīt clemz ɖt “mni ppl wl b lcñ at ǎr apaṛnt s’xes”. Hvñ lost mor ɖn 26,000 lîvz t ɖ c’roṇvîṛs pandemic, ɖ YC nǎ acǎnts fr an etʈ v ɖ wrld’z Covid-19 deʈs wɖ les ɖn a hundṛdʈ v its popyleśn. F ɖs cǎnts az s’xes, wn śudrz t ʈnc ẃt mt b cnsidrd fełr. Evri mstec invîts a rbutl. Ɖ guvnmnt dplôz a ʈri-proñd dnayl fmiłr t obzrvrz v ɖ Brexit culćrworz. Ɖ frst proñ z t dǎt ɖt ɖr z a sirịs probḷm; ɖ secnd z t qsćn ɖ vraṣti v unwelcm rportñ; last z t tar dsnt az trīzn.

Mr. Jonsn wonts t coopt ɖ popyleśn in a naśnl ef̣t undr hiz cmand. Bt Britn z set t lūz mor ppl in ɖ c’roṇvîṛs ǎtbrec ɖn in ɖ blits. H clemz ɖ fruntlîn v ɖ NHS hz hld, bt dz not wont t ǒn ɖ hevi losz on ɖ sośl-cer flanc. Ɖ prîm̦inistr wonts no naṛtiv t tec hold ɖt cd trigr a baclaś on ɖ homfrunt ɖt hiz admiṇstreśn canot cnten.

Instd ɖ guvnmnt z atmtñ t yz deta t criet ɖ sns ɖt ɖ pandemic cn b monitrd az it hapnz. Bt dêli numbrz tel a dstortd stori. Ɖ míst targit v 100,000 tsts a de z a ces in pônt. Ɖ volym v tstñ z not ɖ iśu; ɖ qsćn z ẃɖr it z xtnsiv inuf t map ɖ vîṛșpred so ɖt it cn b rold bac. Sǎʈ C’rīa hz a popyleśn v 52 miłn bt hz rcordd fywr ɖn 250 c’roṇvîṛs deʈs bî runñ 57 tsts fr evri cnfrmd Covid-19 ces. Ɖ numbr fr ɖ YC z les ɖn a tnʈ v ɖt. Britn hz bn tù lêt in incrisñ its tstñ-cpaṣti, n nr dz it hv a tresñsistm t trac dǎn ppl hu mt hv bn xpozd t ɖ vîṛs.

Dspt ɖ facts, Mr. Jonsn wl spend ɖ wīcs ahd clemñ h wl ǎt-C’rīa ɖ C’riynz bî hōltñ vîṛs-trnzmiśn n wl cīp it in ćec wɖ a “trac, tres n tst” aproć. Pformñ ɖs U-trn wl opn ɖ prîm̦inistr p t ɖ ćarj ɖt h actd tù lêt. Olrdi ɖ fngr v blem z biyñ pôntd at ɖ stet, nglectñ ɖt it hd bn śrunc bî a deced v Tori rūl. Instd v śẹrñ unsrṭntiz wɖ ɖ public, Mr. Jonsn cntinyz ɖ slf-dspśn. T ŕ z hymn. Rzolvñ ɖ tnśn btwn ɖ icoṇmi n hlʈ, az Ibsn’z ple ultiṃtli rvilz, canot b solvd bî ɖ god v public opińn.

MOR ARTICLZ Fṛm Đ Gardịn

Instroduction to Ñspel