Tag Archives: Paul Roche

ROSSITER, ROCHE AND MORGAN: SHAPE, SPACE AND COLOUR │ Tenby Museum & Art Gallery → 16 August 2015

GALLERY

ARTISTS

Mick Morgan
“I bilt mî preznt ciln, a 150 kbic ft, gas-fîrd bīst wɖ sôḍports, in 1990”
Paul Roche
“Hiz sramic wrc z instntli recgnîzbl bî its hymr”
Peter Rossiter
“I hv bn xplorñ ɖ spês ẃć lîz btwn ɖ act v mcñ n ɖ ʈñ md”

Continue reading ROSSITER, ROCHE AND MORGAN: SHAPE, SPACE AND COLOUR │ Tenby Museum & Art Gallery → 16 August 2015