Tag Archives: pope

Frank Poems: DIDDLE DI

BBC: Religions

Wot di Pope
noh diddle doh
baut wot appen wen
wi didl diddle die

is likeli simi
lah diddle dah
tu di nolij ov di
Archdiddle ov Canta
bri diddle di

wich wil likeli bi
di sem as diddle dat
ov di Numba Wun
diddle dum
ov each an eva

ri diddle di
uda reliji
on diddle dom
wich diddle doh
is likeli simi

lah diddle dah
diddle doh diddle di
tu dat ov yu an
mi. Diddle di.