Tag Archives: Richard Long

IMAGINING A UNIVERSITY: 50 years of the University of Warwick Art Collection │ Mead Gallery, Coventry → 20 June 2015

Simon Patterson, Cosmic Wallpaper, 2002, digital wallpaper
Simon Patterson, Cosmic Wallpaper, 2002, digital wallpaper

GALLERY WEBSITE
ARTISTS INCLUDE:
Hurvin Anderson • Claire Barclay • Jack Bush • Terry Frost • Tess Jaray • Patrick Heron • Richard Long • Melanie Manchot • Francis Morland • Yoko Ono • Eduardo Paolozzi • Fiona Rae • Anne Redpath • Lucy Rie • Andy Warhol

James Rodger COVENTRY TELEGRAPH 31 March 2015
ART DAILY

West Midlands

RECORDING BRITAIN │ Herbert Art Gallery, Coventry → 26 April 2015

Thomas Hennell (1903-1945) Winchcombe Pottery, Winchcombe, Gloucestershire
Thomas Hennell (1903-1945) Winchcombe Pottery, Winchcombe, Gloucestershire

“In ɖ wintr v 1939 an xtrōdnri ātprojct wz bgun. Bnʈ ɖ spectrz v invežn n erı̣l bomñ, ɖ Scīm fr Rcwdñ ɖ Čenjñ Fês v Britn rapidli cmišnd ātists t pênt plêsz n bildñz v caṛcṭristc našnl intrest. Ɖ rzultñ c̣lẋn v ovr 1500 pêntñz crietd a rmāc̣bl, yt hîli ṣlctv, snapšot v a fast-čenjñ cuntri.

Kenneth Rowntree (1915-1997) Underbank Farm, Woodlands, Ashdale, Derbyshire. 1940
Kenneth Rowntree (1915-1997) Underbank Farm, Woodlands, Ashdale, Derbyshire. 1940

Nâ held bî ɖ Victoria n Albt Myziym, Rcwdñ Britn fīčrz mni bytifl wōtrculrz bî pṛlific ātists sč az Jon Pîpr n Ceṇʈ Rântri, alñ wɖ a hôst v lesr-nôn cntribytrz. Bî fôc̣sñ on qayt cwnrz n lôcl sìnz Rcwdñ Britn têcs s off ɖ bītn trac v îconic Britiš landmācs n pôstcād imijz.

Barbara Jones (1912-1978) Cottages at Canford Magna, Dorset. 1942
Barbara Jones (1912-1978) Cottages at Canford Magna, Dorset. 1942

In adišn t wrcs fṛm ɖ orijinl c̣lẋn, ɖ xibišn wl fīčr a hôst v cntemprri wrcs includñ pêntñz n fôṭgrafs bî Conrad Atcinsn, Ričd Loñ, Dêvid Nash n Lora Oldfīld Fwd. Šôn alñsd ɖz wl b wrcs fṛm ɖ Hrbt’s c̣lẋnz, dpictñ ɖ landscêp v Covntri n Woricšr.

Xibišn ōġnîzd bî ɖ Victoria n Albt Myziym, Lundn”

GAḶRI WEBSAIT


VICTORIA N ALBT MYZIYM
MYZIYMZ ŠEFĪLD

WALK ON: FROM RICHARD LONG TO JANET CARDIFF – 40 YEARS OF ART WALKING │ Plymouth City Museum & Art Gallery (and three other venues) → 13 December 2014

Ɖs xibišn z biyñ brwt t Pliṃʈ ʈancs t a pātnršp btwn Pninsyla Āts, Pliṃʈ Ynivrsti, Pliṃʈ Ātșentr, Pliṃʈ Siti Myziym n Ātgari n Ɖ Gari at Pliṃʈ Colij v Āt.

Xibišn kretd bî Sinʈia Morisn-Bel n Mîc Cołr in c̣larešn wɖ Aster Robinsn n Janit Ros 

Wōc On: Fṛm Ričd Loñ t Janit Cādif – 40 Yirz v Ātwōcñ gvz an insît intu ɖ rīsnt ātpractis v nirli 40 ātists. Svṛl r inṭnašṇli aclemd, uɖrz r brît ny taḷnts.

Sm v ɖ fīčrd ātists hv crost cuntriz n continnts, līvñ trêsz v ɖer muvmnts upn ɖ land, or hv md epc jrniz alñ historic saits. Uɖrz hv xplord ɖ psbltiz v wōcñ n hâ ɖ we w wōc šoz ɖ wrld hu w r. Fr sm, ɖ wōc itslf z ɖ ātwrc.

Enʈñ els z simpli evidns or dokmntešn capčrd in ɖ fôṭgrafs, objcts or txts fṛm ɖer jrniz.

Rgādls v ɖ landscep or lcešn, jrñ ɖ last for decedz ɖz xplorrz hv md ɖer māc. Wōc On šoz ɖt fṛm landāt t cnspčl āt n fṛm strītftogṛfi t film, mč v ɖ impwtnt āt v âr tîm hz bn crietd ʈru an act v wōcñ.

Xibitñ Ātists

Mrīna Abraṃvič, Fransīs Alīs, Tim Brenn, Atŭl Bāla, Janit Cādif, Sôfi Cal, Rêčl Clūlo, Mîc Cołr, Sẹra Culn, Bradli Dêviz, Cris Druwri, Hêmiš Fltn, Alic Finle, Trêsi Hana, Dan Holdswrʈ, Jêmz Hyġnin, Tim Nôlz, Ričd Loñ, Meḷni Mančo, Pat Naldi n Wendi Crkup, Brūs Nwmn, Jūłn Ôpi, Ñgrid Polād, Sîmn Pôp, plan b, Tim Robinsn, Brindīs Snabynzdotir n Māc Wilsn, Jem Sâɖm, Brendn Stywt Brnz, Brayn Tómsn, Rêčl Rrpca, Ričd Wentwrʈ, Jeṛmi Wŭd, Rîts n Saits, wōcwōcwōc, Caʈrin Yas, Cẹri Yuñ.”

Jūłn Ôpi │ SUMR │ 2012
Fransīs Alīs │ GĀDZ │ 2005

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading WALK ON: FROM RICHARD LONG TO JANET CARDIFF – 40 YEARS OF ART WALKING │ Plymouth City Museum & Art Gallery (and three other venues) → 13 December 2014