Tag Archives: sanctions

Fṛm Đ Gardịn: The west knows the cost of appeasement. We can’t rule out any option for stopping Putin

‘What Putin has in common with Hitler is a mystical belief in a nation stretching beyond his country’s current borders.’ Russia's President Vladimir Putin addresses the nation in Moscow, Russia on 22 February, 2022. Photograph: Anadolu Agency/Getty Images
‘Ẃt Pūćin hz in comn wɖ Hitlr z a misticl b’lif in a neśn strećñ bynd hiz cuntri’z cuṛnt bordrz.’ Ruśa’z Prezidnt Vladīmir Pūćin adresz ɖ neśn in Mosco on 22 Febrri, 2022. Foṭgraf: Anadolu Ejnsi/Geti Iṃjz

Ɖ wst nz ɖ cost v apizmnt. W c’nt rūl ǎt eni opśn fr stopñ Pūćin

(Transcription of an article published in the Guardian on 22 February 2022)

Ɖ Ruśn līdr hz śoun h cerz inuf abt Ycren t śed blud ovr it. H nīdz t nǒ ɖ gen w’nt b wrʈ ɖ pen

Iyn Bond, Tyzde 22 Febrri 2022

Vladīmir Pūćin’z recgniśn v tū Ruśn-bact seṗṛtist rījnz in īstn Ycren az indipndnt, alñ wɖ hiz subsiqnt dplômnt v trūps n tancs t ɖ rījnz, hz muvd Yṛp closr t ɖ brinc v wor.

Dspt mni difṛnsz, ɖr r ecoz v 1938 in cuṛnt dveḷpmnts. Pūćin me nt b Hitlr; Ycren in 2022 z’nt Ćec̣sḷvacia in 1938; n Frenć prezidnt Emmanuel Macron, Olaf Scholz, ɖ Jrmn ćanslr, n ɖer wstn colīgz r’nt sm sort v c’lectiv Ćembrlin. Bt 1938 dz cari importnt lésnz: ɖ most importnt biyñ ɖt dteṛns me sīm mor xpnsiv n risci ɖn acoṃdeśn tde, bt it z isnśl fr Yṛp’s loñ-trm s’kṛti.

Pūćin, ɖo a brūtl oʈoṛterịn līdr, z nt a caṛzmatic madmn lîc Hitlr. H hz yzd tarġtd rpreśn n asaṣneśnz t cntrol ɖ Ruśn opziśn, rɖr ɖn consntreśncamps. Hiz îdioḷji z flex̣bl: fr ol hiz anti-wstn reṭric, h n hiz asośịts hv ofn cept ɖer muni n ɖer faṃliz in ɖ wst.

Ẃt Pūćin hz in comn wɖ Hitlr, hvr, z a misticl b’lif in a neśn strećñ bynd hiz cuntri’z cuṛnt bordrz. Pūćin siz Ycren az ɖ ci t ɖs “Ruśn wrld”. In hiz spīć on Munde anǎnsñ ɖ recgniśn v ɖ D’netsc n Lhansc “ppl’z rpublics”, Pūćin spouc v Ycren az an “integṛl part v ǎr ǒn hisṭri, culćr n spirićl spes” n dscrîbd ɖ crieśn v a Ycreńn Sovịt rpublic bî Lenin az “ɖ tẹrñ awe fṛm Ruśa v a part v its ǒn historicl teritriz”. Last yir h rout ɖt ɖr wz no historicl besis fr a Ycreńn ppl sepṛt fṛm Ruśnz.

Ycreńnz dis’gri. Dspt ɖ lezi clīśe ɖt Ycren z dvîdd intu a Ruśn-spīcñ, pro-Ruśn īst n a Ycreńn-spīcñ, naśṇlist wst, in 1991 evri rījn v Ycren, īvn Crîmīa, votd in fevr v Ycreńn indipndns. Prezidnt Volodimir Zelensci z mor cumftbl spīcñ Ruśn ɖn Ycreńn, yt wún olmst ʈri-qortrz v ɖ vot in ɖ 2019 preẓdnśl ilex́n, n wz ɖ līdñ canddet īvn in most parts v ɖ s’pozidli naśṇlist wst. Mni v ɖ Ycreńn soljrz on ɖ frunt-lîn r Ruśn-spīcrz n olso Ycreńn petrịts.

Ycren in 2022 z mor importnt stṛtījicli n ic̣nomicli ɖn Ćec̣sḷvacia wz in 1938. It z Yṛp’s larjist cuntri aftr Ruśa. Mni v its popyleśn v mor ɖn 44 miłn wd bcm refyjīz f wor brouc ǎt. Gloḅli, it z a crūśl xportr v meiz n sevnʈ fr ẃīt, n a ci s’playr v agṛculćṛl prodys t ɖ YY. Wrld fūdprîsz wd rocit f Ycren’z fīldz wr fl v tancs rɖr ɖn tractrz. N Ycren z an importnt transitrùt fr Yṛp’s eṇji.

Wstn līdrz nǎ graṗlñ wɖ Ruśa’z esc̣letñ agreśn hv wn advantij ovr Nevil Ćembrlin in 1938: ɖe nǒ ɖt apizmnt cn hv dzastṛs consiqnsz. Ɖe cn si, tù, ʈancs t Ruśa’z Dsmbr pṛpozlz on Yṛpiyn s’kṛti, ɖt Pūćin’z ambiśnz r’nt liṃtd t cntrolñ Ycren: h wonts t rvrs ćenjz in Yṛp’s post-cold-wor s’kṛti arenjmnts. F Jo Bîdn, Macron, Scholz n Boris Jonsn wont t privnt a hrenḍs wor – on a mć larjr scel ɖn ɖ Bōlcn worz v ɖ 1990z – ɖe nīd t foc̣s on dtŕñ Pūćin, nt acoṃdetñ him.

Dteṛns wl b imposbl, hvr, f līdrz cīp telñ Pūćin ẃt ɖe r nt priperd t d, or f ɖe trn p ɖ preśr on him so slǒli ɖt h cn olwz adapt. Bîdn hz sd ɖt h w’nt snd YS forsz t fît in Ycren; ɖ Jrmn foṛn ministr, Annalena Baerbock, hz pubḷcli xprest dǎts abt cutñ Ruśa of fṛm ɖ globl pemntșistm Swift; ɖ Itałn prîm̦inistr, Mario Draghi, hz sd ɖt sañśnz śd nt hit gas imports fṛm Ruśa; n ɖ YY, YS n YC hv olrdi indcetd ɖt ɖ recgniśn v ɖ “ppl’z rpublics” lcs unlîcli t trigr fl-scel ic̣nomic sañśnz at ɖs stej, dspt Pūćin’z dplômnt v trūps.

Ɖ wstn dzîr nt t esc̣let z unḍstanḍbl. Pūćin z dwñ hiz bst t śo ɖt Ycren matrz inuf t him t śed blud ovr it, n h hz past form: in ɖ wor h lōnćt in Ćećnia ʈǎzndz v Ruśn trūps wr cild, acordñ t Ruśn hymn-rîts orġnîześnz.

Bt f Pūćin gz on t atac ɖ rest v Ycren, az hiz posćr v fors sjsts h wl, ɖ costs v ɖ rzultnt wor fr ɖ wst wl b mć hayr ɖn ɖoz v wîd-renjñ sañśnz or pṛvîdñ militri s’port t Ycren, n Yṛp wl b dīsteḅlîzd fr decedz. On 21 Febrri, Pūćin advanst, bt nt far. F h z t b dtrd fṛm gwñ frɖr, īvn at ɖs lêt stej, ɖ wst nīdz t mc him unsrtn ɖt ɖ gen wl b wrʈ ɖ pen. Evrʈñ mst b on ɖ tebl.

• Iyn Bond z ɖ d’rectr v foṛn poḷsi at ɖ indipndnt ʈnctanc, ɖ Sntr fr Yṛpiyn Rform, n a formr Britiś dipḷmat.

Instroduction to Ñspel