Tag Archives: Station to Station

DOUG AITKEN │ Victoria Miro, London → 31 July 2015

NOW (Blue Mirror), 2014
NOW (Blue Mirror), 2014

GALLERYARTIST

“Dīlñ wɖ cntmprri îdiyz v tîm ʈru ɖ ys v sând, tuć, lît n rflectivti, wɖ ć wrc xistñ in a zôn btwn abstraẋn n reprizenteśn.”

­

Lyubomira Kirilova UPCOMING 14 June 2015

Continue reading DOUG AITKEN │ Victoria Miro, London → 31 July 2015