Tag Archives: This is Tomorrow

FIONA TAN: GHOST DWELLINGS │ Frith Street Gallery, Soho Square, London → 31 July 2015

Photo: Alex Delfanne
Photo: Alex Delfanne

GALLERYARTIST

“Tan’z camra srćz amñ ɖ pîlz v rubl fr ɖ bildñ-blocs v smʈñ ny, fr sm cnd v afṭmaʈ”

“Wrcñ prîmeṛli wɖ film n vidio, ś z bst noun fr hr scilfli craftd n intnsli muvñ insṭleśnz, in ẃć xpḷreśnz v îdntti, memri n histri r ci”

Photo: Alex Delfanne
Photo: Alex Delfanne

David Price THIS IS TOMORROW 20 July 2015
Tabish Khan LONDONIST 20 June 2015
Betty Wood SPACES 23 May 2015
Harriet Thorpe STUDIO INTERNATIONAL 14 May 2015

Ghost Dwelling II: Detroit, 2014
Ghost Dwelling II: Detroit, 2014

 

London

JERWOOD DRAWING PRIZE 2014 │ Burton Art Gallery & Museum, Devon → 12 June 2015

Megalith 1, 2014, gouache, charcoal and graphite on paper, 85 x 90cms, Sara Dudman
Megalith 1, 2014, gouache, charcoal and graphite on paper, 85 x 90cms, Sara Dudman

ART GALLERY WEBSITE • JERWOOD DRAWING PRIZE

ARTISTS
Bonita Alice, Ian Andrews, Jemma Appleby, Alan Bond, Jessie Brennan, Alison Carlier, Sarah Casey, Mark Cazalet, Alex Chalmers, Ara Choi, David Cooper, David Rees Davies, Michael Ditchburn, Shaun Dolan, Susannah Douglas, Hannah Downing, Sara Dudman, Gary Edwards, Hilary Ellis, Uta Feinstein, Annette Fernando, Freya Gabie, Hugh Gillan, Tricia Gillman, Elaine Griffin, Michael Griffiths, Ben Hart, Alan Hathaway, Charlotte Hodes, Stephen Hunter, Jonathan Huxley, Alzbeta Jaresova, Aileen Keith, Shivangi Ladha, Laurie Lax, Zoe Maslen, Kate Morrell, Sigrid Müller, Hitesh Natalwala, Peter Ole Rasmussen, Katie Sollohub, Lexi Strauss, Sally Taylor, Katy Wallwork, Diane Welford, Daniel Wheeler

 1ST PRIZE

Forty-nine words are worth a thousand pictures?

AESTHETICA 24 October 2014
Sophie Sleigh-Johnson THIS IS TOMORROW 21 October 2014
BBC 16 September 2014
Anita Taylor GUARDIAN 29 May 2014

Continue reading JERWOOD DRAWING PRIZE 2014 │ Burton Art Gallery & Museum, Devon → 12 June 2015

GRACE SCHWINDT: ONLY A FREE INDIVIDUAL CAN CREATE A FREE SOCIETY │ Tramway, Glasgow → 7 June 2015

Only a Free Individual Can Create a Free Society, 2014. HD video still, 80′. Courtesy the artist and Zeno X Gallery, Antwerp (BE)
Only a Free Individual Can Create a Free Society, 2014. HD video still, 80′. Courtesy the artist and Zeno X Gallery, Antwerp (BE)

GALLERY WEBSITE • ARTIST’S WEBSITE

Matthew McLean FRIEZE January – February 2015
Cathy Wade THIS IS TOMORROW 16 July 2014

Continue reading GRACE SCHWINDT: ONLY A FREE INDIVIDUAL CAN CREATE A FREE SOCIETY │ Tramway, Glasgow → 7 June 2015

LEON GOLUB: BITE YOUR TONGUE │ Serpentine Gallery, London → 17 May 2015

“Ɖs srveexbišn v ɖ Americn fiğṛtv pêntr, hiz frst in Lundn sns 2000, hîlîts ci aspcts v ɖ ātist’s ŕvra fṛm ɖ 1950z untl hiz deʈ in 2004.

Ʈrt hiz c̣rir Goḷb wz gîdd bî hiz blif ɖt āt šd hv reḷvns. Hiz wrcs r pṛfândli sîc̣lojcl n imotv – ofn pêntd on a hyj scêl – n rtrn agn n agn t ʈīmz v oprešn, vaylns n ɖ msys v pâr. Hiz pêntñz fṛm ɖ 1950z dpict ynivrsl imijz v man n refṛns ɖ clasicl figr fând in antiqti, ẇl hiz hîli ṗlitcl siriz v ɖ 1970z n ’80z drwz on ɖ Vietnam Wor, Americn foṛn poḷsi n ɖ rîz v paṛmilitri soljrz in plêsz sč az Sâʈ Africa n Latin America. Hiz wrc fṛm ɖ 1990z incwṗrets slôgnz, txt, gṛfīti n simblz intu distopı̣n sìnz v ŕbn xistns.

Goḷb xperimentd wɖ scêl, n ɖ wrcs asmbld fr ɖs xbišn renj in sîz fṛm ɖ smlr wrcs on pêpr t monymntl, unstrčt canvsz ɖt xtnd fṛm flor t sīlñ at ɖ Srpntîn Gaḷri.

Born in Šcago in 1922, Goḷb bgan pêntñ in ɖ fiğṛtv stîl in ɖ ŕli 1950z. Lebld az a Šcago Imijist, h wz a membr v ɖ pôst-wor ātists’ grūp nôn az Monstr Rostr. Svṛl membrz v ɖ grūp, includñ Goḷb, srvd in Wrldwor II, subsqntli obtenñ fîn āts dgriz az a rzult v ɖ Americn GI Bil. Jrñ a tîm ẇn abstraẋn wz hêld az ɖ fyčr v cntmprri pêntñ, ɖ grūp crietd wrcs rūtd in ɖ xtrnl wrld, wɖ ɖ hymn figr n cntmprri ivnts infwmñ ɖer stîl n content.

Ɖ film šôn on ɖs pêj wz pṛdyst bî Lion Goḷb in 1995 az a contribyšn t ɖ d it projctKretd bî Hanz Ŭlrih Obrist, d it bgan in Paris in 1993 az a convsešn btwn Obrist n ɖ ātists Cristiã Boltansci n Bertrã Lavie. Obrist wz cnsrnd wɖ hâ xbišnfwmats cd b rendrd mr flexbl n ôpn-endd. Ɖ rzult z an on-gwñ xbišn ɖt cnsists v instruẋnz set ât bî ātists fr enwn t folo.

Lion Goḷb

Lion Goḷb wz born in Šcago, Iḷný, in 1922 n dîd in Ny Ywc Siti in 2004. In 1940 h wun a scoḷršp t studi Āthistri at ɖ Ynivrsti v Šcago. Hiz mastr’z prôgram wz cut šwt in 1942 ẇn h inlistd in ɖ āmi n srvd az a cātogṛfr in Yṛp. On hiz rtrn in 1946, undr ɖ GI Bil, Goḷb bgan a Fîn Āt Dgri at ɖ Scūl v ɖ Ātinstityt v Šcago, ẇr h rsivd a BFA n MFA. Jrñ ɖs tîm h met felo stydnt n ātist Nansi Spero, hūm h marid in 1951. Bʈ ātists wr membrz v ɖ pôst-wor ātist’s grʈp ɖ Monstr Rostr. Goḷb, Spero n ɖer čildṛn muvd t Paris in 1959 n steid untl 1964 ẇn ɖe muvd t Ny Ywc Siti. Ɖs sem yir ɖe bcem actv membrz in ɖ Ātists n Raitrz Prôtestgrūp agnst ɖ Vietnam Wor. In ɖ 1980z ɖe wr membrz v ɖ muvmnt Ātists Cwl Agnst Americn Intvnšn in Latin America n rmend anti-wor activists ʈrt ɖer lîvz.”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading LEON GOLUB: BITE YOUR TONGUE │ Serpentine Gallery, London → 17 May 2015

GLENN LIGON: CALL AND RESPONSE │ Camden Arts Centre, London → 11 January 2015

“Ovr ɖ ōtumnl munʈs, Camdn Ātșentr priznts Glen Lîgon: Cwl n Rspons, ɖ frst xibišn in a YC public gaḷri fr ɖ seḷbretd Americn ātist.

Wn v America’z most dstnĝšt cntmprri ātists, Lîgon (b.1960) hz bn dīpli ingejd wɖ ɖ riten wrd ʈrt hiz c̣rir. Drōñ atnšn t ɖ probḷmz v lanĝj n repṛzentešn, h adresz presñ n čaḷnjñ topics v rês, lanĝj n seẋuaḷti. Hiz wrcs rīcnsidr n rīpriznt Americn histri, ispešli naṛtvz v slevri n sivl rîts, wɖn a cntmprri contxt. Bst nôn fr hiz stenṣld txtbêst pêntñz, h wīvz tgɖr wîdrenjñ inflụnsz fṛm litṛčr, vižl āts n popylr culčr. Ovr ɖ past 10 yirz, Lîgon hz olso bn dedicetd t inteṛgetñ ɖz ʈīmz ʈru hiz pṛlific n astyt raitñ n inṭvyz.

Fr hiz xibišn at Camdn Ātșentr, Lîgon priznts a ny siriz v lj pêntñz bêst on ɖ 1966 seminl têpt-spīč wrc, Cm Ât, bî Miniṃlist cmpozr Stīv Rîš. Cm Ât z drwn fṛm ɖ testiṃni v six blac yɖz arstd fr cmitñ a mrdr jrñ ɖ Hāḷm Rêsrayt v 1964. Nôn az ɖ Hāḷm Six, ɖ cês galṿnîzd sivlrîts activists fr a jeṇrešn, brññ t atnšn ṗlīsbrūtaḷti agnst blac sitiznz. Ecowñ Rîš’z ovrlapñ reṗtišn v wrdz n frezz, Lîgon’z silcscrīn pêntñz ovrle ɖ wrdz t criet slôli šiftñ n riɖmic ifects.

Lîgon z crietñ a ny nionwrc, ẇč drwz on ɖ wrdz v Daňl Ham, wn v ɖ Hāḷm Six, dscrîbñ ɖ ṗlīsbītñz. Nionletrz, sspndd fr vizitrz t wōc amñst, blnc on n of in a sîcl rflctñ Rîš’z wrc. Lîgon’z nionwrcs cntiny hiz intrest in pšñ txt n spīč t ɖ pýnt v abstraẋn. Az wɖ hiz pêntñz, ɖe incurij ɖ vywr t oṣlet btwn rīdñ n lcñ.

A ny multīscrīn vidio wrc yzz fŭtij v cmīdịn Ričd Prayr’z 1982 stand-p pfwmns, Lîv on Sunset Strip. Lîgon hz riōġnîzd n rīfilmd ɖ rcwdd mtirı̣l t emf̣sîz Prayr’z imfatc bodīlanĝj, muvmnt n xprešnz, rmuvñ ātikletd wrdz t fôc̣s on bodīlanĝj n ɖ pfwṃtv dlivri v spīč.”

GAḶRI WEBSAIT


Continue reading GLENN LIGON: CALL AND RESPONSE │ Camden Arts Centre, London → 11 January 2015

LYDIA GIFFORD: DRAWN │ Baltic Centre for Contemporary Art, Gateshead → 2 November 2014

“Fr hr frst sôlo xibišn in a YC instityšn, Britiš ātist Lidia Gifd (born Čeltnm, 1979) hz pṛdyst a ny bodi v wrc fr BWLTC’s grândflor gaḷrīspês. Ɖ xibišn xplorz Gifd’z ongowñ cnsrn wɖ ɖ lanĝj v pêntñ n ɖ baḷns btwn pêntñ n objct. Ɖ wrcs, v a scêl ɖt z dictetd bî ɖ ātist’s ôn dmenšnz, hv an olmst hymn prezns. Leyrd pêntd srfisz têc on a scinlîc trnzlūsnsi ɖt, on clôs inspẋn, rvilz a complx wrcñ n rīwrcñ. A tnšn arîzz in Gifd’z wrc btwn strucčr n srfis, intirı̣r n xtirı̣r. Yt ɖr z plêflṇs tù, a playbiḷti ɖt Gifd sīcs t brñ fṛm ɖ mīdı̣m v drōñ intu wrcñ wɖ mtirı̣lz sč az wŭd n pênt.”

GAḶRI WEBSAIT


ẆT ĐE SE

Bābra Hojsn, Đ JRNL, 21 Jūn 2014
Rêčl McDrṃt, ĐS Z TMORO, 25 Septmbr 2014


BÎOGṚFI