Tag Archives: Wales

Clasics in Ñspel: ONLY REMEMBERED, by Horatius Bonar

ONLI RMEMBRD

Hreśs Bonar

•    •    •    •    •    •    •

Fedñ awe lîc ɖ starz in ɖ mornñ,
Luzñ ɖer lît in ɖ glorịs sún.
Ɖus wd w pas fṛm ɖs rʈ n its tôlñ,
Onli rmembrd fr ẃt w hv dn.

Onli rmembrd, onli rmembrd,
Onli rmembrd fr ẃt w hv dn.
Ɖus wd w pas fṛm ɖs rʈ n its tôlñ,
Onli rmembrd fr ẃt w hv dn.

Onli ɖ truʈ ɖt in lîf w hv spocn,
Onli ɖ sīdz ɖt in lîf w hv sóun.
Ɖz śl pas onẉdz ẃn w r fgotn,
Onli rmembrd fr ẃt w hv dn.

Onli rmembrd, onli rmembrd,
Onli rmembrd fr ẃt w hv dn.
Ɖz śl pas onẉdz ẃn w r fgotn,
Onli rmembrd fr ẃt w hv dn.

Hu’l sñ ɖ anʈm n hu’l tel ɖ stori?
Wl ɖ lîn hold, wl it scatr n run?
Śl w at last b ynîtd in glori?
Onli rmembrd fr ẃt w hv dn.

Onli rmembrd, onli rmembrd,
Onli rmembrd fr ẃt w hv dn.
Śl w at last b ynîtd in glori?
Onli rmembrd fr ẃt w hv dn,
Onli rmembrd fr ẃt w hv dn.

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

About Poets: DYLAN THOMAS

Clasics in Ñspel: KILLED IN ACTION, by William H. Davies

CILD IN AX́N

W H Devis

Hapi ɖ man huz hom z stl
In Nećr’z grīn n pīsfl wez;
T wec n hír ɖ brdz so lǎd,
Ɖt scrīm fr jô t si ɖ sún
Z śolḍrñ past a suḷn clǎd.

N w hv noun ɖoz dez, ẃn w
Wd wêt t hír ɖ ccu frst;
Ẃn y n I, wɖ ʈtfl mînd,
Wd hlp a brd t hîd hr nst,
Fr fir v uɖr handz les cînd.

Bt ɖǎ, mî frend, art layñ ded:
Wor, wɖ its hel-born ćîldiśnis,
Hz clemd ɖî lîf, wɖ mni mor:
Ɖ man ɖt luvd ɖs Ñgḷnd wel,
N nvr left it wns bfr.

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Clasics in Ñspel: LEISURE, by William H. Davies

LEŹR

W H Devis

Ẃt z ɖs lîf f, fl v cer,
W hv no tîm t stand n stér.

No tîm t stand bnʈ ɖ bauz
N stér az loñ az śīp or cǎz.

No tîm t si, ẃn wŭdz w pas,
Ẃr sqiṛlz hîd ɖer nuts in gras.

No tîm t si, in brōd dêlît,
Strīmz fl v starz, lîc scîz at nît.

No tîm t trn at byti’z glans,
N woć hr fīt, hǎ ɖe cn dans.

No tîm t wêt tl hr mǎʈ cn
Inrić ɖt smîl hr îz bgan.

A pur lîf ɖs f, fl v cer,
W hv no tîm t stand n stér.

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo