Tag Archives: winter of discontent

In Ñspel: The Guardian view on Sunak and the strikes: misreading the mood of the nation

‘At prime minister’s questions on Wednesday, Rishi Sunak challenged Keir Starmer to back even tougher anti-strike legislation.’ Photograph: Jessica Taylor/UK Parliament/AFP/Getty Images
‘At prîm̦inistr’z qsćnz on Wnzde, Riśi Sūnac ćalinjd Cir Starmr t bac īvn tufr antīstrîc lejsleśn.’ Foṭgraf: Jesica Teilr/YC Parḷmnt/AFP/Geti Iṃjz

Ɖ Gardịn vy on Sūnac n ɖ strîcs: msrīdñ ɖ mūd v ɖ neśn

(Transcription of a Guardian editorial of 7 Dec. 2022)

Ɖ prîm̦inistr z sīcñ confṛnteśn wɖ ɖ yńnz in ɖ b’lif h wl rīp a p’liticl rword

Wnzde 7 Dsmbr 2022

Ɖ  rplesmnt v ɖ haplis Liz Trus bî Riśi Sūnac wz wîdli asymd t heṛld ɖ rtrn v a “groun-up”, maṇjirịl stîl v poḷtics t Dǎnñ Strīt. Wɖ ɖ marcits dyli pḷcetd bî Jeṛmi Hunt’s ōtmstetmnt, sm sīńr Tōriz īvn bgan t wuri ɖt Sūnacịn stbiḷti n fiscl orʈ̇doxi wd b tù borñ a platform on ẃć t fes Lebr at ɖ nxt ilex́n.

Bt it trnz ǎt ɖt, ǎtsd ɖ Siti, Brítnz r’nt bord bî Mr Sūnac’s flejlñ premịrśp; ɖe r fyrịs n insrjnt. Rel n postl wrcrz, nrsz, ambyḷnswrcrz n sivl srvnts r cuṛntli planñ t g on strîc in Dsmbr. Ɖe me b jônd bî tīćrz n jūńr doctrz in ɖ ny yir. In ol, mor ɖn a miłn membrz v ɖ wrcfors me wɖdrw ɖer lebr in ɖ līd-up t Crisṃs – numbrz reṃnisnt v ɖ “wintr v discntnt” in 1978/9. Ɖs z dspt lowr levlz v yńnmembrśp n far mor strinjnt rūlz guṿnñ strîc ax́n.

Dzastṛsli, aftr biyñ buḟtd intu U-trnz on hǎsbildñ n onśor windfarmz bî intrnl parti rvolts, Mr Sūnac apirz t si ɖ strîcs az a ćans t cnfǎnd ɖoz critics hu akz him v biyñ wìc. At prîm̦inistr’z qsćnz on Wnzde, h ćalinjd Cir Starmr t bac īvn tufr antīstrîc lejsleśn, t b intṛdyst nxt yir. Az ɖ transportsecṛtri, Marc Harper, hz admitd, ɖs wl nt afct industrịl ax́n ɖs wintr, bt ɖt z nt ɖ pônt. Ɖ guvnmnt’s cuṛnt straṭji z t ẃip p a confṛnteśn wɖ ɖ yńnz in ɖ b’lif ɖt ɖ public wl b on its sîd.

Ɖs “hu guvnz?” aproć feṃsli endd badli fr Edẉd Hīʈ, hu lost an ilex́n cōld on ɖt besis in 1974. Bt Mr Sūnac no dǎt prifŕz t dwel on Marġrit Ʈaćr’z trîumf in 1979, ẃn ɖ arğmnt ɖt yńnz wr “holdñ ɖ cuntri t ransm” – a lîn rpitd bî ministrz ɖs wīc – cntribytd t a Tori landslîd. Unforćṇtli fr ɖ prîm̦inistr, ɖt wz ɖen.

Bî ɖ end v ɖ 1970z, mć v ɖ popyleśn agrìd ɖt yńnz hd bcm tù pǎrfl. Forti yirz on, az Mr Sūnac proṃsz t leɉslet t “pṛtct” ɖ public, popylr simṗʈi fr ɖ rît t strîc hz acć̣li groun sins Jūn. Ɖ rīznz fr ɖt g bynd ptiklr dspyts, n dīpr ɖn ɖ cuṛnt cost-v-livñ crîsis. Ɖr z a wîdspred n akṛt public pspśn ɖt, sins ɖ craś, ɖ cuntri hz witnist a būm in unrnd-aset wlʈ n pe at ɖ top, cmbînd wɖ stagnetñ or fōlñ riyl-trmz wejz fr olmst evrwn els. A deced v undr-invstmnt in ɖ public sectr hz olso fyld a pspśn ɖt mć v ɖ cuntri jst dz’nt wrc proprli eni mor. Rsponsbiḷti fr ɖs dsfuñśnl stet v aferz z dīmd nt t lî wɖ 1970z-stîl militnt tredyńnists, bt wɖ s’xesiv Cnsrṿtiv guvnmnts.

F onli fṛm an instñt v slf-preẓveśn, a wîz admiṇstreśn wd rec̣gnîz ɖs bacdrop n ngośiet, n compṛmîz, acordñli. Ahd v a wintŗseśn ɖt strîcs wl onli dīpn, ɖs wd olso b ɖ rît ʈñ t d fr ɖ cuntri. Bt fr nǎ, Mr Sūnac’s fiscl cnsrṿtizm mīnz h wl nt cǎntinns sć an aproć. Instd, h apirz dtrmind t f’mnt sośl strîf in ɖ hop v îṣletñ Lebr n ynîtñ hiz ǒn parti wɖ sm retro reṭric. Ɖt z msgîdd n irisponsbl oṗtynizm, nt groun-up poḷtics. It olso sirịsli msrīdz ɖ mūd v ɖ neśn.

Instroduction to Ñspel

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

In Ñspel: The Guardian view on NHS strikes: a last resort and a cry of despair

‘There is less capacity to make do with less in the NHS because its staff have endured falling living standards for years.’ Photograph: Victoria Jones/PA
‘Ɖr z les cpaṣti t mc d wɖ les in ɖ NHS bcz its stāf hv indyrd fōlñ livñstanddz fr yirz.’ Foṭgraf: Victoria Jǒnz/PA

Ɖ Gardịn vy on NHS strîcs: a last rzort n a crî v dsper

(Transcription of a Guardian editorial of 30 Nov. 2022)

Cnsrṿtivz canot dflect blem fr a crîsis ɖt hz bn bildñ fr ɖ 12 yirz ɖe hv bn in guvnmnt

Wnzde 30 Nvmbr 2022

Industrịl ax́n cn hv mni cōzz, bt ɖr r tū rsponsz aveḷbl t guvnmnts – ngośieśn or confṛnteśn. Ẃć paʈ ministrz tec dpndz on a calkleśn abt public opińn. Simṗʈi wɖ ɖ strîcrz wl incurij compṛmîz; sspiśn ɖt ɖer dmandz r xesiv prmits intranzijns.

Fruntlîn hlʈwrcrz r jenṛli hld in hî istim, n ɖ Covid pandemic riinforst naśnl afx́n fr ɖ NHS. Ɖt sntimnt wl xtnd t s’port fr strîcñ nrsz in Ñgḷnd, Wêlz n Norɖn Îrḷnd, bt cmpaśn wl cmpit wɖ añzayti abt peśntcer. Mîndfl v ɖt baḷns, ɖ guvnmnt hz adoptd a stans v caḷbretd intranzijns, sigṇlñ redinis t tōc, bt nt abt ɖ mn iśu – pe.

Ɖ guvnmnt’s ofr, a flat-ret incris v £1,400 fr most hlʈwrcrz, amǎnts t a riyl-trmz cut, gvn dubl-dijit infleśn. Ɖ Royl Colij v Nrsñ sz ɖt its membrz hv sufrd a 20% fōl in incmz sins 2010. Ɖ yńn z ascñ fr a 5% pêrîz on top v infleśn.

Ɖ Dpartmnt v Hlʈ n Sośl Cer sz public sectr pe rstrent z un’vôḍbl in tîmz v stretnd naśnl fînansz, n ɖt ɖ hlʈsrvis hz bn trītd wɖ reḷtiv larjes. Ɖoz arğmnts wd cari mor oʈoṛti f cnstrents on ɖ Treẓ́ri wr’nt a rzult v ɖ guvnmnt’s ǒn c’losl msmanijmnt v ɖ icoṇmi, n f ɖ public sectr wz nt stl suḟrñ fṛm ɖ ifcts v ɖ last dos v Cnsrṿtiv osteṛti.

Ɖr z litl flex in bujits bcz Liz Trus’z wîld fiscl xperimnts ruind Britn’z creḍbiḷti on fînanśl marcits. N ɖr z les cpaṣti t mc d wɖ les in ɖ NHS bcz its stāf hv indyrd stres n fōlñ livñstanddz fr yirz.

Ɖoz grīvnsz wr set asd jrñ ɖ pandemic – a cmitmnt rec̣gnîzd in ritẏl clapñ on ɖ neśn’z dorsteps. Bt aplōz dz’nt pe bilz, az ɖ nrsz’ banrz se. Critics v ɖ strîc mt trî t cast industrịl ax́n az an abdceśn v ɖ dyti t cer, bt ɖ gretr ʈret t sefti z c’roźn v wrcñcndiśnz n stāf strećt tù ʈin. Peśnts sufr most ẃn nrsz r forst ǎt v ɖ pṛfeśn n nn cn b rcrutd.

Ɖ sem aplîz t ambyḷnsdrîvrz, hu hv olso votd t strîc. Ɖz r wrcrz wɖ a voceśn. Ɖe nǒ betr ɖn ɖer critics ẃt z at stec ẃn ɖe wɖdrw ɖer lebr. Ɖt ɖe fīl cmpeld t d it z a meźr v desṗreśn. It xpresz fir v peńri n olso angr at ɖ stet v a hlʈsrvis ẃr guvnmnt rlayns on ɖ wilñnis v unḍpeid stāf t g ɖ xtra mîl hz trnd t sinicl xplôteśn.

Ẃɖr ɖ public siz it ɖt we z hard t pridict, nt līst bcz ɖ mūd arnd strîcs n ɖ guvnmntriax́n wl b śept bî dspyts in uɖr sectrz. A wintr v discntnt wl tst ɖ peśns v ppl huz srṿsz r wɖdrwn. It wl olso compǎnd ɖ growñ sns v naśnl stagneśn undr a guvnmnt ɖt z wìc n d’rex̣́nlis.

Îɖr we, ɖ prîm̦inistr śd nt imajin ɖt h cn rîd ǎt ɖ cmñ storm or dflect blem fr dsrupśnz n stoṗjz. Ɖr z rūm fr dbet ovr ɖ meʈ̇dz bî ẃć hlʈwrcrz xpres ɖer grīvnsz, bt litl qsćn ovr ẃr ɖ rsponsbiḷti lîz fr a crîsis ɖt hz bn bildñ fr 12 yirz v Cnsrṿtiv guvnmnt.

Instroduction to Ñspel

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925