Tag Archives: Yorkshire Post

DAVID HOCKNEY: PAINTING AND PHOTOGRAPHY │ Annely Juda Fine Art, London → 27 June 2015

Card Players #1 (2014). Acrylic on canvas, 122 x 183 cm
Card Players #1 (2014). Acrylic on canvas, 122 x 183 cm

GALLERYARTIST

“Pêntrz hv olwz noun ɖr z smʈñ roñ wɖ pspctv.”

Ben Luke LONDON EVENING STANDARD 19 May 2015
Alastair Smart TELEGRAPH 18 May 2015
Zoe Pilger INDEPENDENT 17 May 2015
Mark Brown GUARDIAN 14 May 2015
YORKSHIRE POST 14 May 2015
Maisie Skidmore IT’S NICE THAT 28 April 2015
Mark Brown GUARDIAN 17 April 2015
Ananda Pellerin TIME OUT
BBC

ALSO
London

THE NON-CONFORMISTS: PHOTOGRAPHS BY MARTIN PARR │ Comton Verney, Warwickshire → 7 June 2015

Mankinholes methodist chapel, Todmorden (1975)
Mankinholes methodist chapel, Todmorden (1975)

 GALLERY WEBSITE • ARTIST’S WEBSITE • MAGNUM PHOTOS • BBC

Continue reading THE NON-CONFORMISTS: PHOTOGRAPHS BY MARTIN PARR │ Comton Verney, Warwickshire → 7 June 2015

LAURA DE SANTILLANA AND ALESSANDRO DIAZ DE SANTILLANA │ Yorkshire Sculpture Park → 6 September 2015

 

(Posted 9 May 2015. The text is in an older version of Ñspel.)

“Venis-bêst siblñz Lâra de Santiyana n Aleșandro Diaz de Santiyana r inṭnašnli rnând ātists n dsndnts v ɖ Venīni glaswér diṇsti, istablišt bî Pâlo Venini on ɖ îḷnd v Murano in 1921. In Me 2015, ɖe brñ ɖer eḷgnt sculpčṛl fwmz n culrfl glas pêntñz t YSP’z rfrbišt 18ʈ senčri čapl in ɖer frst evr YC xibišn.

Xperimentešn, risc-têcñ n iṇvešn drîv ɖ de Santiyaṇz’ wrc, fed bî wîdspred travl n c̣laḅrešnz wɖ glasmêcñ xprts acrs ɖ wrld. Aleșandro’z inspirešn z wōtr, ẇč trnzlets t ɖ incredbl trītmnt v ɖ srfis in hiz wrcs, mni v ẇč hv a stroñ, pêntrli qoḷti. Ɖ YSP xibišn includz a siriz v wōl n flor wrcs bî ɖ ātist, wɖ a complex, dāc blac yt mirrd patina, rcwlñ ɖ sens v lcñ intu dīp, rflctñ pūlz.

Crušñ ɖ tipicl blôn silindr, foldñ it in on itslf, z a tecnīc ofn implýd bî Lâra de Santiyana t pṛdys slab-lîc fwmz ɖt r, in a sens, envlops f̣rvr sìld bî ɖ mcñ-prôses. Ɖ ātist rfŕz t ɖm az glasbcs, n ɖe rten a pârfl sens v sīmñ t cnten nolij held in sspenšn. In ɖ čapl, ɖ ātist šoz a lîbrri v ɖz fwmz, t ẇč š rtrnz hbičli, in spešli md bcšelvz.”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading LAURA DE SANTILLANA AND ALESSANDRO DIAZ DE SANTILLANA │ Yorkshire Sculpture Park → 6 September 2015

HENRY MOORE: BACK TO A LAND │ Yorkshire Sculpture Park → 6 September 2015

Large Reclining Figure, 1984

“Born in Caslfd, West Ywcšr, Henri Mur (1898–1986) z wn v ɖ most impwtnt artists v ɖ 20ʈ senčri. Đs mêjr xibišn, in c̣laḅrešn wɖ Ɖ Henri Mur Fândešn, têcs a freš aproč t Mur’z wrc bî cnsidrñ hiz pṛfând rlešnšp wɖ land, wč wz funḍmntl t hiz practis n fyld hiz vižl vcabylri.”


Ɖ mistri v ẇt z undr ɖ šrâd z smẇt acin t ɖ mistri in powtri. It z ɖs eḷmnt v ɖ uņon ɖt fasinets m in cevz n ɖ houlz in ɖ sîdz v hilz – y d’nt nô ẇt z ɖr untl y lc n xplor intu ɖm. Mistri plez a lj n inlîvnñ pāt in âr lîvz; nt nwñ bt wntñ t nô, wundrñ n gesñ, qesčnñ n xplorñ. (Henri Mur, 1974)

A fândñ pêtṛn v YSP, Mur wz cmitd t šowñ hiz wrc in ɖ ôpn er, n in ɖ rolñ hilz v ɖ fwmr Dírpāc in ptklr.

Ɖ xibišn nt onli xplorz ɖ ātist’s radicl nošn v plêsñ sculpčr in ɖ landscep – lj-scêl sculpčrz grīt ɖ vizitr on arîvl at ɖ Pāc n r dspled agnst ɖ bytifl n historic visṭz v ɖ Boʈīgādn – bt ɖ impwtns v ŕʈ in Mur’z crietv ʈncñ. Āčroc, Îsbrg, Roci Landscep n nymṛs uɖr drōñz, sm rerli sīn in public, alñ wɖ a renj v sculpčrz xplorñ scêl n ɖ inṭple btwn intrnl n xtrnl spêsz, emfsîz ɖ ātist’s constnt invstigešn v land, fṛm ɖ blac colsìmz v hiz homtân n ɖ rič jioḷji v Britn, t ɖ mistcl ênčnt fwmz v Stônhenj.

Ɖ xibišn olso priznts an oṗtyṇti t xplor ɖ man bhnd ɖ practis wɖ a cerfli ṣlctd dsple v prsnl āṭfacts, nôts, scečz n fôṭgrafs, kretd in c̣laḅrešn wɖ ɖ ātist’s dwtr, Mẹri Mur.

…”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading HENRY MOORE: BACK TO A LAND │ Yorkshire Sculpture Park → 6 September 2015

LYNDA BENGLIS │ Hepworth Wakefield → 1 July 2015

Raptor, 1995-96 Stainless steel, wire mesh, silicone and bronze
Raptor, 1995-96. Stainless steel, wire mesh, silicone and bronze

Hr retṛspctv at ɖ Hepẉʈ Wêcfīld z a revlešn. **** – Êdrı̣n Srl, Ɖ Gādı̣n

Nʈñ z evr riyli az it sīmz: fand metl sīmz weitls n frajîl: inwms bilowñ pîlz v led sīm cinetc; n ɖ ātist hrslf sīmz t b constntli čalinjñ s t criet âr ôn mīnñz rgādñ abstract fwmz.It’s Nîs Ɖt

Lynda Benglish 1970, originally published in Life. Feb. 1970. Photo by Henry Groskinsky. © Life Inc.
Lynda Benglish 1970, originally published in Life. Feb. 1970. Photo by Henry Groskinsky. © Life Inc.

XIBIŠN

Ɖ Hepẉʈ Wêcfīld priznts ɖ YC’s frst myziymsrve v wrc bî Grīc-Americn ātist n feminist îcon Linda Benglis. Ɖs hîli antisipetd xibišn wl b ɖ ljst prezntešn v Benglis’ wrc in ɖ YC, fīčrñ aproxiṃtli 50 wrcs ɖt wl span ɖ intîṛti v hr pṛlific c̣rir t dêt.

Êjd 73, Benglis z wn v America’z most significnt livñ ātists. Born in 1941 in Luīziana, YSA, š wz heṛldd az ɖ ér t Poḷc bî Lîf maġzīn in 1970, n imrjd az pāt v a jeṇrešn v ātists fwjñ ny apročz t sculpčr n pêntñ in ɖ wêc v Abstract Xprešnizm, Miniṃlizm n Popāt.

Cântñ Andi Wōhol, Sol LeWit n Bānit Nymn amñ hr frendz n pirz, Benglis istablišt hr c̣rir wɖn a mêl-dominetd āt wrld n bcem fems nt onli fr hr radicl riinvižnñ v sculpčr n pêntñ ʈru hr ŕli wrcs yzñ wax n pord lêtx, bt olso fr hr wrcs dīlñ wɖ feminist poḷtcs n slfimij.

BÎOGṚFI

Born in Lêc Čālz, Luīziana in 1941, Linda Benglis muvd t Ny Ywc Siti in ɖ lêt 1960z.  Š nâ rzîdz in Ny Ywc n Santa Fe, Mexico, n z ɖ rsipı̣nt v a Ggnhîm Felôšp n tu Našnl Indâmnt fr ɖ Āts grants, amñ uɖr comndešnz. Hr wrc z held in impwtnt public c̣lẋnz n hz bn xibitd at Têt Modn, Ɖ Myziym v Modn Āt n ɖ Ẇitni Myziym.

Benglis wz ɖ subjct v a 2010–11 inṭnašnl retṛspctv ɖt travld t Ɖ Îriš Myziym v Modn Āt, Dublin; Ɖ Von Aḅmŭzeum, Indôvn; L’Conswsium, Dīžõ; Ny Myziym, Ny Ywc; n ɖ Myziym v Cntmprri Āt, Los Anjlīz. Most rīsntli, in ŕli 2014, Benglis šôcêst a siriz v ny sramic wrcs in a sôlo xibišn at Čîm n Rīd, Ny Ywc, n Toms Dên Gaḷri, Lundn.”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading LYNDA BENGLIS │ Hepworth Wakefield → 1 July 2015

EMILY SUTTON: TOWN AND COUNTRY │ Yorkshire Sculpture Park → 22 February 2015

“Adwnñ ɖ wōlz v YSP Sentr, Tân n Cuntri fīčrz a dlîtfl dsple v orijinl n intric̣t pêntñz n scrīnprints, alñ wɖ a floc v bytifli imbrýdrd brdz nestñ in ɖ YSP Šop windo.

Incwṗretñ a luv v patn n dītel, Sutn hz têcn inspirešn fṛm hr rīsnt travlz t Paris n Suɖn Frans az wel az sìnz clôsr t hr nêtv Ywcšr, includñ YSP n hr ôn hom – ẇč š refṛnsz in hr frst evr limitd-idišn liʈ̇grafprint Septmbrdresr (2014), pṛdyst bî Crẉn Stydio n xclusv t YSP.

Bêst in Ywc, Sutn hz wrct wɖ mni dstnĝšt claynts arnd ɖ wrld. Š hz iḷstretd bcs fr ɖ Victoria n Albt Myziym, Febr n Febr, Randm Hâs, Penĝn n Wōcr Bcs n undrtecn cmišnz fr brandz sč az Hrmīz, Fwtnm n Mêsn n Beti’z v Haṛget. Sutn wz awōdd ɖ El Dec̣rešn Britiš Dzîṇwōd 2011 fr hr Krioṣtīšop fabric fr St Jūd’z. Tân n Cuntri côinsîdz wɖ ɖ publicešn v Transfrwér Trežrz, a limitd-idišn handbând foldât bc v ɖ ātist’s wōtrculrz v Victorı̣n transfrwér, publišt bî Flīs Pres.

Ol ɖ wrcs in Tân n Cuntri r aveḷbl t bai, tgɖr wɖ a renj v xclusv mrčndîs, dzînd bî ɖ ātist, includñ a tôtbag, a renj v plêts n mugz, a silcscāf n a cut-n-sô tītâl.

Born in 1983, Sutn gru p in rṛl Nwʈ Ywcšr. Š studid at Ywc Colij bfr gwñ on t studi at Edinbra Colij v Āt, grajuetñ wɖ a BA in Iḷstrešn, in 2008.”

GAḶRI WEBSAIT


ẆT ĐE SE

Šaṛn Dêl, Đ YWCŠR PÔST, 15 Nvmbr 2014

BETIZ, 18 Êpṛl 2014