Clasics in Ñspel: THE BALLAD OF READING GAOL, by Oscar Wilde

PARTS:

IIIIIIIVVVI

 

 


___

I

 

H dd nt wer hiz scarlit cot,

Fr blud n wîn r red,

N blud n wîn wr on hiz handz

Ẃn ɖe faund him wɖ ɖ ded,

Ɖ pur ded wmn hūm h luvd,

N mrdrd in hr bed.

 

H wōct amñst ɖ Trîl Men

In a sūt v śabi gre;

A cricitcap wz on hiz hed,

N hiz step sīmd lît n ge;

Bt I nvr sw a man hu lct

So wistf̣li at ɖ de.

 

I nvr sw a man hu lct

Wɖ sć a wistfl î

Upn ɖt litl tnt v blu

Ẃć priznrz cōl ɖ scî,

N at evri driftñ clǎd ɖt wnt

Wɖ sêlz v silvr bî.

 

I wōct, wɖ uɖr soulz in pen,

Wɖn anɖr rñ,

N wz wunḍrñ f ɖ man hd dn

A gret or litl ʈñ,

Ẃn a vôs bhnd m ẃisprd lo,

“Ɖt felo’z got t swñ.”

 

Dir Crîst! ɖ vri priznwōlz

Sudnli sīmd t rīl,

N ɖ scî abv mî hed bcem

Lîc a cásc v scorćñ stīl;

N, ɖo I wz a soul in pen,

Mî pen I cd nt fīl.

 

I onli ń ẃt huntd ʈt

Qcnd hiz step, n ẃ

H lct upn ɖ gẹriś de

Wɖ sć a wistfl î;

Ɖ man hd cild ɖ ʈñ h luvd,

N so h hd t dî.

 

Yt ć man cilz ɖ ʈñ h luvz,

Bî ć let ɖs b hŕd,

Sm d it wɖ a bitr lc,

Sm wɖ a flaṭrñ wrd,

Ɖ cawd dz it wɖ a cis,

Ɖ brev man wɖ a sord!

 

Sm cil ɖer luv ẃn ɖe r yuñ,

N sm ẃn ɖe r old;

Sm strangl wɖ ɖ handz v Lust,

Sm wɖ ɖ handz v Gold:

Ɖ cîndist yz a nîf, bcz

Ɖ ded so sn gro cold.

 

Sm luv tù litl, sm tù loñ,

Sm sel, n uɖrz bai;

Sm d ɖ dīd wɖ mni tirz,

N sm wɖt a sai:

Fr ć man cilz ɖ ʈñ h luvz,

Yt ć man dz nt dî.

 

H dz nt dî a deʈ v śem

On a de v darc dsgres,

Nr hv a nūs abt hiz nec,

Nr a cloʈ upn hiz fes,

Nr drop fīt fōrmost ʈru ɖ flor

Intu an emti spes.

 

H dz nt sit wɖ sîḷnt men

Hu woć him nît n de;

Hu woć him ẃn h trîz t wīp,

N ẃn h trîz t pre;

Hu woć him lest himslf śd rob

Ɖ prizn v its prei.

 

H dz nt wec at dōn t si

Dred figrz ʈroñ hiz rūm,

Ɖ śiṿrñ Ćaplin rǒbd in ẃît,

Ɖ Śerif strn wɖ glūm,

N ɖ Guvnr ol in śîni blac,

Wɖ ɖ yelo fes v Dūm.

 

H dz nt rîz in pitịs hest

T pt on convictcloɖz,

Ẃl sm cōrs-mǎɖd Doctr glots, n nots

Ć ny n nrv-twićt pǒz,

Fnġrñ a woć huz litl tics

R lîc hoṛbl hamrbloz.

 

H dz nt nǒ ɖt sic̣nñ ʈrst

Ɖt sandz wn’z ʈrot, bfr

Ɖ hañmn wɖ hiz gardnr’z gluvz

Slips ʈru ɖ padd dor,

N bîndz wn wɖ ʈri leɖn ʈoñz,

Ɖt ɖ ʈrot me ʈrst no mor.

 

H dz nt bnd hiz hed t hír

Ɖ Berịl Ofis réd,

Nr ẃl ɖ terr v hiz soul

Tlz him h z nt ded,

Cros hiz ǒn cofin, az h muvz

Intu ɖ hidịs śed.

 

H dz nt stér upn ɖ er

Ʈru a litl rūf v glas:

H dz nt pre wɖ lips v cle

Fr hiz aġni t pas;

Nr fīl upn hiz śuḍrñ ćīc

Ɖ cis v Cayfas.

 


___

II

 

Six wīcs ɖ gardzmn wōct ɖ yard,

In ɖ sūt v śabi gre:

Hiz cricitcap wz on hiz hed,

N hiz step sīmd lît n ge,

Bt I nvr sw a man hu lct

So wistf̣li at ɖ de.

 

I nvr sw a man hu lct

Wɖ sć a wistfl î

Upn ɖt litl tnt v blu

Ẃć priznrz cōl ɖ scî,

N at evri wonḍrñ clǎd ɖt treld

Its ravld flīsz bî.

 

H dd nt riñ hiz handz, az d

Ɖoz witlis men hu der

T trî t rir ɖ ćenjlñ Hop

In ɖ cev v blac Dsper:

H onli lct upn ɖ sún,

N dranc ɖ mornñ er.

 

H dd nt riñ hiz handz nr wīp,

Nr dd h pìc or pîn,

Bt h dranc ɖ er az ɖo it hld

Sm hlʈfl aṇdîn;

Wɖ opn mǎʈ h dranc ɖ sún

Az ɖo it hd bn wîn!

 

N I n ol ɖ soulz in pen,

Hu tramt ɖ uɖr rñ,

Fgot f w ǎrslvz hd dn

A gret or litl ʈñ,

N woćt wɖ gêz v dul amez

Ɖ man hu hd t swñ.

 

Fr strenj it wz t si him pas

Wɖ a step so lît n ge,

N strenj it wz t si him lc

So wistf̣li at ɖ de,

N strenj it wz t ʈnc ɖt h

Hd sć a dét t pe.

 

Fr oc n elm hv pleznt līvz

Ɖt in ɖ sprñtîm śūt:

Bt grim t si z ɖ galoztrī,

Wɖ its ōldr-bitn rūt,

N, grīn or drî, a man mst dî

Bfr it berz its frūt!

 

Ɖ loftiist ples z ɖt sīt v gres

Fr ẃć ol wrldlñz trî:

Bt hu wd stand in hmpn band

Upn a scafld hî,

N ʈru a mrdrr’z colr tec

Hiz last lc at ɖ scî?

 

It z swīt t dans t vaylinz

Ẃn Luv n Lîf r fer:

T dans t flūts, t dans t lūts

Z delic̣t n rer:

Bt it z nt swīt wɖ nimbl fīt

T dans upn ɖ er!

 

So wɖ krịs îz n sic s’mîz

W woćt him de bî de,

N wundrd f ć wn v s

Wd end ɖ slf-sem we,

Fr nn cn tel t ẃt red Hel

Hiz sîtlis soul me stre.

 

At last ɖ ded man wōct no mor

Amñst ɖ Trîl Men,

N I ń ɖt h wz standñ p

In ɖ blac doc’s dredfl pén,

N ɖt nvr wd I si hiz fes

In God’z swīt wrld agn.

 

Lîc tū dūmd śips ɖt pas in storm

W hd crost ć uɖr’z we:

Bt w md no sîn, w sd no wrd,

W hd no wrd t se;

Fr w dd nt mīt in ɖ holi nît,

Bt in ɖ śemfl de.

 

A priznwōl wz rnd s bʈ,

Tū ǎtcast men w wr:

Ɖ wrld hd ʈrust s fṛm its hart,

N God fṛm ǎt Hiz cer:

N ɖ ayn jin ɖt wêts fr Sin

Hd còt s in its sner.

 


___

III

 

In Détrz’ Yard ɖ stonz r hard,

N ɖ dripñ wōl z hî,

So it wz ɖr h tc ɖ er

Bnʈ ɖ ledn scî,

N bî ć sîd a Wordr wōct,

Fr fir ɖ man mt dî.

 

Or els h sat wɖ ɖoz hu woćt

Hiz anḡś nît n de;

Hu woćt him ẃn h rouz t wīp,

N ẃn h crǎćt t pre;

Hu woćt him lest himslf śd rob

Ɖer scafld v its prei.

 

Ɖ Guvnr wz stroñ upn

Ɖ Reğleśnz Act:

Ɖ Doctr sd ɖt Deʈ wz bt

A sạntific fact:

N twîs a de ɖ Ćaplin cōld,

N left a litl tract.

 

N twîs a de h smoct hiz pîp,

N dranc hiz qort v bir:

Hiz soul wz reẓlut, n hld

No hîdñples fr fir;

H ofn sd ɖt h wz glad

Ɖ hañmn’z handz wr nir.

 

Bt ẃ h sd so strenj a ʈñ

No Wordr derd t asc:

Fr h t hūm a woćr’z dūm

Z gvn az hiz tasc,

Mst set a loc upn hiz lips,

N mc hiz fes a masc.

 

Or els h mt b muvd, n trî

T cumf̣t or consol:

N ẃt śd Hymn Piti d

Pnt p in Mrdrr’z Houl?

Ẃt wrd v gres in sć a ples

Cd hlp a bruɖr’z soul?

 

Wɖ slǎć n swñ arnd ɖ rñ

W trod ɖ Fūlz’ P’red!

W dd nt cer: w ń w wr

Ɖ Devl’z Ǒn Briged:

N śevn hed n fīt v led

Mc a meri masc̣red.

 

W tòr ɖ tari rop t średz

Wɖ blunt n blīdñ nêlz;

W rubd ɖ dorz, n scrubd ɖ florz,

N clīnd ɖ śînñ relz:

N, ranc bî ranc, w sopt ɖ planc,

N clatrd wɖ ɖ peilz.

 

W soud ɖ sacs, w brouc ɖ stonz,

W trnd ɖ dusti dril:

W bañd ɖ tinz, n bȍld ɖ hímz,

N swetd on ɖ mil:

Bt in ɖ hart v evri man

Terr wz layñ stil.

 

So stil it le ɖt evri de

Crōld lîc a wīd-clogd wev:

N w fgot ɖ bitr lot

Ɖt wêts fr fūl n nev,

Tl wns, az w tramt in fṛm wrc,

W pást an opn grev.

 

Wɖ yōnñ mǎʈ ɖ yelo houl

Gept fr a livñ ʈñ;

Ɖ vri mud craid ǎt fr blud

T ɖ ʈrsti asfalt rñ:

N w ń ɖt e’r wn dōn grù fer

Sm priznr hd t swñ.

 

Rît in w wnt, wɖ soul intnt

On Deʈ n Dred n Dūm:

Ɖ hañmn, wɖ hiz litl bag,

Wnt śuf̣lñ ʈru ɖ glūm:

N ć man trembld az h crept

Intu hiz numbrd tūm.

 

Ɖt nît ɖ emti coṛdorz

Wr fl v formz v Fir,

N p n dǎn ɖ ayn tǎn

Stoul fīt w cd nt hír,

N ʈru ɖ barz ɖt hîd ɖ starz

Ẃît fesz sīmd t pir.

 

H le az wn hu lîz n drīmz

In a pleznt medoland,

Ɖ woćrz woćt him az h slept,

N cd nt unḍstand

Hǎ wn cd slīp so swīt a slīp

Wɖ a hañmn clos at hand.

 

Bt ɖr z no slīp ẃn men mst wīp

Hu nvr yt hv wept:

So w—ɖ fūl, ɖ frōd, ɖ nev—

Ɖt endlis vijil cept,

N ʈru ć bren on handz v pen

Anɖr’z terr crept.

 

Alas! it z a firfl ʈñ

T fīl anɖr’z gilt!

Fr, rît wɖn, ɖ sord v Sin

Pirst t its pôznd hilt,

N az moltn led wr ɖ tirz w śed

Fr ɖ blud w hd nt spilt.

 

Ɖ Wordrz wɖ ɖer śuz v flt

Crept bî ć padloct dor,

N pīpt n sw, wɖ îz v ō,

Gre figrz on ɖ flor,

N wundrd ẃ men nelt t pre

Hu nvr preid bfr.

 

Ol ʈru ɖ nît w nelt n preid,

Mad mōrnrz v a còrs!

Ɖ trubld plūmz v midnît wr

Ɖ plūmz upn a hrs:

N bitr wîn upn a spunj

Wz ɖ sêvr v Rmors.

 

Ɖ gre coc cru, ɖ red coc cru,

Bt nvr cem ɖ de:

N crŭcid śeps v Terr crǎćt,

In ɖ cornrz ẃr w le:

N ć īvl sprît ɖt wōcs bî nît

Bfr s sīmd t ple.

 

Ɖe glîdd past, ɖe glîdd fast,

Lîc travlrz ʈru a mist:

Ɖe moct ɖ mūn in a riġdun

V delic̣t trn n twist,

N wɖ forml pes n loɖsm gres

Ɖ fantmz cept ɖer trist.

 

Wɖ mop n mo, w sw ɖm g,

Slim śadoz hand in hand:

Abt, abt, in gostli rǎt

Ɖe trod a saṛband:

N dámd gṛtescs md aṛbescs,

Lîc ɖ wind upn ɖ sand!

 

Wɖ ɖ piruéts v marịnéts,

Ɖe tript on pôntd tréd:

Bt wɖ flūts v Fir ɖe fild ɖ ir,

Az ɖer grizli másc ɖe léd,

N lǎd ɖe sañ, n loñ ɖe sañ,

Fr ɖe sañ t wec ɖ ded.

 

“Oho!” ɖe craid, “ɖ wrld z wîd,

Bt fetrd limz g lem!

N wns, or twîs, t ʈro ɖ dîs

Z a jntlmnli gem,

Bt h dz nt win hu plez wɖ Sin

In ɖ Sīcrit Hǎs v Śem.”

 

No ʈñz v er ɖz antics wr,

Ɖt frolict wɖ sć gli:

T men huz lîvz wr hld in jaivz,

N huz fīt mt nt g fri,

Ā! wūndz v Crîst! ɖe wr livñ ʈñz,

Most teṛbl t si.

 

Arnd, arnd, ɖe wōltst n waund;

Sm ẃīld in smrcñ perz;

Wɖ ɖ minsñ step v a demirep

Sm sîdld p ɖ sterz:

N wɖ sutl snir, n fōnñ lir,

Ć hlpt s at ǎr prerz.

 

Ɖ mornñ wind bgan t mon,

Bt stl ɖ nît wnt on:

Ʈru its jaynt lūm ɖ web v glūm

Crept tl ć ʈred wz spun:

N, az w preid, w grù afreid

V ɖ Justis v ɖ Sún.

 

Ɖ monñ wind wnt wonḍrñ rnd

Ɖ wīpñ priznwōl:

Tl lîc a ẃīl v trnñ stīl

W flt ɖ minits crōl:

O monñ wind! ẃt hd w dn

T hv sć a seniśl?

 

At last I sw ɖ śadoud barz,

Lîc a latis ròt in led,

Muv rît acrs ɖ ẃîtwośt wōl

Ɖt fest mî ʈri-planc bed,

N I ń ɖt smẃr in ɖ wrld

God’z dredfl dōn wz red.

 

At six o’cloc w clīnd ǎr sélz,

At sevn ol wz stil,

Bt ɖ sau n swñ v a mîti wñ

Ɖ prizn sīmd t fil,

Fr ɖ Lord v Deʈ wɖ îsi breʈ

Hd entrd in t cil.

 

H dd nt pas in prpl pomp,

Nr rîd a mūn-ẃît stīd.

Ʈri yardz v cord n a slîdñ bord

R ol ɖ galoz’ nīd:

So wɖ rop v śem ɖ Heṛld cem

T d ɖ sīcrit dīd.

 

W wr az men hu ʈru a fen

V filʈi darcnis grop:

W dd nt der t briɖ a prer,

Or t gv ǎr anḡś scop:

Smʈñ wz ded in ć v s,

N ẃt wz ded wz Hop.

 

Fr Man’z grim Justis gz its we

N wl nt swrv asd:

It slez ɖ wìc, it slez ɖ stroñ,

It hz a dedli strîd:

Wɖ ayn hìl it slez ɖ stroñ,

Ɖ monstṛs paṛsîd!

 

W wêtd fr ɖ stroc v et:

Ć tuñ wz ʈic wɖ ʈrst:

Fr ɖ stroc v et z ɖ stroc v Fet

Ɖt mcs a man acrst,

N Fet wl yz a runñ nūs

Fr ɖ bst man n ɖ wrst.

 

W hd no uɖr ʈñ t d,

Sev t wêt fr ɖ sîn t cm:

So, lîc ʈñz v ston in a vali lon,

Qayt w sat n dum:

Bt ć man’z hart bìt ʈic n qc,

Lîc a madmn on a drum!

 

Wɖ sudn śoc ɖ prizncloc

Smout on ɖ śiṿrñ er,

N fṛm ol ɖ jel rouz p a weil

V imṗtnt dsper,

Lîc ɖ sǎnd ɖ frîtnd marśz hír

Fṛm sm lepr in hiz ler.

 

N az wn siz most firfl ʈñz

In ɖ cristl v a drīm,

W sw ɖ grīsi hmpn rop

Hct t ɖ blacnd bīm,

N hŕd ɖ prer ɖ hañmn’z sner

Strangld intu a scrīm.

 

N ol ɖ wo ɖt muvd him so

Ɖt h gev ɖt bitr crî,

N ɖ wîld rgrets, n ɖ bludi swets,

Nn ń so wel az I:

Fr h hu livz mor lîvz ɖn wn

Mor deʈs ɖn wn mst dî.


___

IV

 

Ɖr z no ćapl on ɖ de

On ẃć ɖe hañ a man:

Ɖ Ćaplin’z hart z far tù sic,

Or hiz fes z far tù won,

Or ɖr z ɖt ritn in hiz îz

Ẃć nn śd lc upn.

 

So ɖe cept s clos tl nî on nūn,

N ɖen ɖe rañ ɖ bel,

N ɖ Wordrz wɖ ɖer jnġlñ ciz

Opnd ć liṣnñ sél,

N dǎn ɖ ayn ster w tramt,

Ć fṛm hiz sepṛt Hel.

 

Ǎt intu God’z swīt er w wnt,

Bt nt in wontd we,

Fr ɖs man’z fes wz ẃît wɖ fir,

N ɖt man’z fes wz gre,

N I nvr sw sad men hu lct

So wistf̣li at ɖ de.

 

I nvr sw sad men hu lct

Wɖ sć a wistfl î

Upn ɖt litl tnt v blu

W priznrz cōld ɖ scî,

N at evri cerlis clǎd ɖt pást

In hapi frīdm bî.

 

Bt ɖr wr ɖoz amñst s ol

Hu wōct wɖ dǎncast hed,

N ń ɖt, hd ć got hiz dy,

Ɖe śd hv daid instd:

H hd bt cild a ʈñ ɖt livd,

Ẃlst ɖe hd cild ɖ ded.

 

Fr h hu sinz a secnd tîm

Wecs a ded soul t pen,

N drwz it fṛm its spotd śrǎd,

N mcs it blīd agn,

N mcs it blīd gret gǎts v blud,

N mcs it blīd in ven!

 

Lîc ep or clǎn, in monstṛs garb

Wɖ crŭcid aroz stard,

Sîḷntli w wnt rnd n rnd

Ɖ sliṗri asfalt yard;

Sîḷntli w wnt rnd n rnd,

N no man spouc a wrd.

 

Sîḷntli w wnt rnd n rnd,

N ʈru ć holo mînd

Ɖ Meṃri v dredfl ʈñz

Ruśt lîc a dredfl wind,

N Horr stōct bfr ć man,

N Terr crept bhnd.

 

Ɖ Wordrz strutd p n dǎn,

N cept ɖer hrd v brūts,

Ɖer yṇformz wr spic n span,

N ɖe wòr ɖer Súnde sūts,

Bt w ń ɖ wrc ɖe hd bn at,

Bî ɖ qiclîm on ɖer būts.

 

Fr ẃr a grev hd opnd wîd,

Ɖr wz no grev at ol:

Onli a streć v mud n sand

Bî ɖ hidịs priznwōl,

N a litl hīp v brnñ lîm,

Ɖt ɖ man śd hv hiz pōl.

 

Fr h hz a pōl, ɖs rećid man,

Sć az fy men cn clem:

Dīp dǎn b’lo a priznyard,

Necid fr gretr śem,

H lîz, wɖ fetrz on ć ft,

Rápt in a śīt v flem!

 

N ol ɖ ẃl ɖ brnñ lîm

Īts fleś n bon awe,

It īts ɖ britl bon bî nît,

N ɖ soft fleś bî de,

It īts ɖ fleś n bon bî trnz,

Bt it īts ɖ hart olwe.

 

Fr ʈri loñ yirz ɖe wl nt sǒ

Or rūt or sīdlñ ɖr:

Fr ʈri loñ yirz ɖ unblest spot

Wl sterîl b n bér,

N lc upn ɖ wunḍrñ scî

Wɖ unriproćfl stér.

 

Ɖe ʈnc a mrdrr’z hart wd tent

Ć simpl sīd ɖe sǒ.

It z nt tru! God’z cîndli ŕʈ

Z cîndlịr ɖn men nǒ,

N ɖ red rǒz wd bt glo mor red,

Ɖ ẃît rǒz ẃîtr blo.

 

Ǎt v hiz mǎʈ a red, red rǒz!

Ǎt v hiz hart a ẃît!

Fr hu cn se bî ẃt strenj we,

Crîst brñz Hiz wil t lît,

Sins ɖ baṛn staf ɖ pilgrim bor

Blūmd in ɖ gret Pǒp’s sît?

 

Bt nɖr milc-ẃît rǒz nr red

Me blūm in prizn-er;

Ɖ śard, ɖ pebl, n ɖ flint,

R ẃt ɖe gv s ɖr:

Fr flǎrz hv bn noun t hīl

A comn man’z dsper.

 

So nvr wl wîn-red rǒz or ẃît,

Petl bî petl, fōl

On ɖt streć v mud n sand ɖt lîz

Bî ɖ hidịs priznwōl,

T tel ɖ men hu tramp ɖ yard

Ɖt God’z Sun daid fr ol.

 

Yt ɖo ɖ hidịs priznwōl

Stl hmz him rnd n rnd,

N a spirit me nt wōc bî nît

Ɖt z wɖ fetrz baund,

N a spirit me bt wīp ɖt lîz

In sć unholi grǎnd,

 

H z at pīs—ɖs rećid man—

At pīs, or wl b sn:

Ɖr z no ʈñ t mc him mad,

Nr dz Terr wōc at nūn,

Fr ɖ lamplis Ŕʈ in ẃć h lîz

Hz nɖr Sún nr Mūn.

 

Ɖe hañd him az a bīst z hañd:

Ɖe dd nt īvn tol

A reqịm ɖt mt hv bròt

Rest t hiz startld soul,

Bt huridli ɖe tc him ǎt,

N hid him in a houl.

 

Ɖe stript him v hiz canvs cloɖz,

N gev him t ɖ flîz:

Ɖe moct ɖ swoḷn prpl ʈrot,

N ɖ starc n stẹrñ îz:

N wɖ laftr lǎd ɖe hīpt ɖ śrǎd

In ẃć ɖer convict lîz.

 

Ɖ Ćaplin wd nt nīl t pre

Bî hiz dsonrd grev:

Nr marc it wɖ ɖt blesid Cros

Ɖt Crîst fr sinrz gev,

Bcz ɖ man wz wn v ɖoz

Hūm Crîst cem dǎn t sev.

 

Yt ol z wel; h hz bt pást

T Lîf’s apôntd bōrn:

N ełn tirz wl fil fr him

Piti’z loñ-brocn ŕn,

Fr hiz mōrnrz wl b ǎtcast men,

N ǎtcasts olwz mōrn.

 


___

V

 

I nǒ nt ẃɖr Lwz b rît,

Or ẃɖr Lwz b roñ;

Ol ɖt w nǒ hu lî in jel

Z ɖt ɖ wōl z stroñ;

N ɖt ć de z lîc a yir,

A yir huz dez r loñ.

 

Bt ɖs I nǒ, ɖt evri Lw

Ɖt men hv md fr Man,

Sins frst Man tc hiz bruɖr’z lîf,

N ɖ sad wrld bgan,

Bt strwz ɖ ẃīt n sevz ɖ ćaf

Wɖ a most īvl fan.

 

Ɖs tù I nǒ—n wîz it wr

F ć cd nǒ ɖ sem—

Ɖt evri prizn ɖt men bild

Z bilt wɖ brics v śem,

N baund wɖ barz lest Crîst śd si

Hǎ men ɖer bruɖrz mem.

 

Wɖ barz ɖe blŕ ɖ greśs mūn,

N blînd ɖ gdli sún:

N ɖe d wel t hîd ɖer Hel,

Fr in it ʈñz r dn

Ɖt Sun v God nr sun v Man

Evr śd lc upn!

 

Ɖ vîlist dīdz lîc pôznwīdz

Blūm wel in prizn-er:

It z onli ẃt z gd in Man

Ɖt wests n wiɖrz ɖr:

Pel Anḡś cīps ɖ hevi get,

N ɖ Wordr z Dsper.

 

Fr ɖe starv ɖ litl frîtnd ćîld

Tl it wīps bʈ nît n de:

N ɖe scrj ɖ wìc, n flog ɖ fūl,

N jîb ɖ old n gre,

N sm gro mad, n ol gro bad,

N nn a wrd me se.

 

Ć naro sél in ẃć w dwel

Z a fǎl n darc l’trīn,

N ɖ fetid breʈ v livñ Deʈ

Ćocs p ć greitd scrīn,

N ol, bt Lust, z trnd t dust

In Hymaṇti’z mśīn.

 

Ɖ braciś wōtr ɖt w drinc

Crīps wɖ a loɖsm slîm,

N ɖ bitr bred ɖe wei in scelz

Z fl v ćōc n lîm,

N Slīp wl nt lî dǎn, bt wōcs

Wîld-aid, n crîz t Tîm.

 

Bt ɖo līn Hungr n grīn Ʈrst

Lîc asp wɖ adr fît,

W hv litl cer v prizn fér,

Fr ẃt ćilz n cilz ǎtrît

Z ɖt evri ston wn lifts bî de

Bcmz wn’z hart bî nît.

 

Wɖ midnît olwz in wn’z hart,

N twîlît in wn’z sél,

W trn ɖ cranc, or ter ɖ rop,

Ć in hiz sepṛt Hel,

N ɖ sîḷns z mor ōfl far

Ɖn ɖ sǎnd v a brezn bel.

 

N nvr a hymn vôs cmz nir

T spīc a jntl wrd:

N ɖ î ɖt woćz ʈru ɖ dor

Z pitilis n hard:

N bî ol fgot, w rot n rot,

Wɖ soul n bodi mard.

 

N ɖus w rust Lîf’s ayn ćen

Dgredd n alon:

N sm men crs, n sm men wīp,

N sm men mc no mon:

Bt God’z itrnl Lwz r cînd

N brec ɖ hart v ston.

 

N evri hymn hart ɖt brecs,

In prizn sél or yard,

Z az ɖt brocn box ɖt gev

Its treźr t ɖ Lord,

N fild ɖ unclīn lepr’z hǎs

Wɖ ɖ sént v costliist nard.

 

Ā! hapi ɖe huz hārts cn brec

N pīs v pardn win!

Hǎ els me man mc stret hiz plan

N clenz hiz soul fṛm Sin?

Hǎ els bt ʈru a brocn hart

Me Lord Crîst entr in?

 

N h v ɖ swoḷn prpl ʈrot,

N ɖ starc n stẹrñ îz,

Wêts fr ɖ holi handz ɖt tc

Ɖ Ʈīf t Paṛdîs;

N a brocn n a cntrît hart

Ɖ Lord wl nt dspîz.

 

Ɖ man in red hu rīdz ɖ Lw

Gev him ʈri wīcs v lîf,

Ʈri litl wīcs in ẃć t hīl

Hiz soul v hiz soul’z strîf,

N clenz fṛm evri blot v blud

Ɖ hand ɖt hld ɖ nîf.

 

N wɖ tirz v blud h clenzd ɖ hand,

Ɖ hand ɖt hld ɖ stīl:

Fr onli blud cn wîp ǎt blud,

N onli tirz cn hīl:

N ɖ crimzn sten ɖt wz v Cên

Bcem Crîst’s sno-ẃît sìl.


___

VI

 

In Redñ jel bî Redñ tǎn

Ɖr z a pit v śem,

N in it lîz a rećid man

Ītn bî tīʈ v flem,

In a brnñ wîndñśīt h lîz,

N hiz grev hz got no nem.

 

N ɖr, tl Crîst cōl fʈ ɖ ded,

In sîḷns let him lî:

No nīd t west ɖ fūliś tir,

Or hīv ɖ windi sai:

Ɖ man hd cild ɖ ʈñ h luvd,

N so h hd t dî.

 

N ol men cil ɖ ʈñ ɖe luv,

Bî ol let ɖs b hŕd,

Sm d it wɖ a bitr lc,

Sm wɖ a flaṭrñ wrd,

Ɖ cawd dz it wɖ a cis,

Ɖ brev man wɖ a sord.

 

29/06/2020

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.