THE EY EXHIBITION: SONIA DELAUNAY │ Tate Modern, London → 9 August 2015

Electric Prisms 1913 Davis Museum at Wellesley College, Wellesley, MA
Electric Prisms 1913 Davis Museum at Wellesley College, Wellesley, MA

Soňa Ḍlwne (1885–1979) wz a ci figr in ɖ Ṗrizı̣n avãgād n bcem ɖ Yṛpiyn dýen v abstract āt.

Ʈrt ɖ frst hāf v ɖ twentiiʈ senčri, š seḷbretd ɖ modn wrld v muvmnt, tecnoḷji n ŕbn lîf, xplorñ ny îdiyz abt culrʈiyri tgɖr wɖ hr huzbnd Robt Ḍlwne.

Ɖs wl b ɖ frst YC retṛspctv t ases ɖ bredʈ v hr vîbṛnt ātistc practis acrs a wîd renj v mīdia. It wl fīčr ɖ grândbrecñ pêntñz, txtîlz n cloɖz š md acrs a sixti-yir c̣rir, az wel az ɖ rzults v hr iṇvtv c̣laḅrešnz wɖ powts, coriogṛfrz n manyfacčrrz, fṛm Diagilev t Liḅti.

Propeller (Air Pavilion), 1937, at Tate Modern. Photograph: Tim Ireland/AP
Propeller (Air Pavilion), 1937, at Tate Modern. Photograph: Tim Ireland/AP

A nocât šo. (Êdrı̣n Srl, Ɖ Gādı̣n)

Ɖs šo mcs a pârfl āğmnt fr Ḍlwne az a tru radicl: ahd v hr tîm, ṣprīmli reḷvnt t ârs. (Ben Lūc, Īvnñ Standd)

Ḍlwne z wn v ɖ crūšl refṛnspýnts in modn āt n dzîn. VÔG”

GAḶRI WEBSAIT


 ẆT ĐE SE

Victoria Sadlr, Đ HUFÑTN PÔST, 20 Êpṛl 2015
Caṛn Rait, Đ INDIPNDNT, 19 Êpṛl 2015
Lwra Cumñ, Đ OBZRVR, 18 Êpṛl 2015
Lāra Prenḍgast, Đ SPECTETR, 18 Êpṛl 2015
Ben Lūc, Đ LUNDN ĪVNÑSTANDD, 15 Êpṛl 2015
Aḷster Smāt, Đ TEḶGRAF, 14 Êpṛl 2015
Êdrı̣n Srl, Đ GĀDỊN, 13 Êpṛl 2015
ĀTFUND
CULČRẆISPR


26/05/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.