Clasics in Ñspel: THE RIME OF THE ANCIENT MARINER, by Samuel Taylor Coleridge

PARTS:

I–IIIIV and VVI and VII

 

 

Arğmnt

 

Hǎ a Śip hvñ pást ɖ Lîn wz drivn bî stormz t ɖ cold Cuntri twdz ɖ Sǎʈ Pol; n hǎ fṛm ɖns ś md hr cors t ɖ tropicl Lattyd v ɖ Gret Psific Ośn; n v ɖ strenj ʈñz ɖt bfel; n in ẃt manr ɖ Anćnt Marinr cem bac t hiz ǒn Cuntri.

 


___

PART I

 

It z an enćnt Marinr,

N h stopiʈ wn v ʈri.

‘Bî ɖî loñ gre bird n gliṭrñ î,

Nǎ ẃr-fr stop’st ɖǎ m?

 

Ɖ Brîdgrūm’z dorz r opnd wîd,

N I am nxt v cin;

Ɖ gests r met, ɖ fīst z set:

Me’st hír ɖ meri din.’

 

H holdz him wɖ hiz scini hand,

‘Ɖr wz a śip,’ qoʈ h.

‘Hold of! unhand m, gre-bird lūn!’

Efsūnz hiz hand dropt h.

 

H holdz him wɖ hiz gliṭrñ î—

Ɖ Wedñgest std stl,

N lisnz lîc a ʈri yirz’ ćîld:

Ɖ Marinr hʈ hiz wil.

 

Ɖ Wedñgest sat on a ston:

H canot ćūz bt hír;

N ɖus speic on ɖt enćnt man,

Ɖ brît-aid Marinr.

 

‘Ɖ śip wz ćird, ɖ harbr clird,

Meṛli dd w drop

B’lo ɖ crc, b’lo ɖ hil,

B’lo ɖ lîthǎs top.

 

Ɖ Sún cem p upn ɖ left,

Ǎt v ɖ sì cem h!

N h śon brît, n on ɖ rît

Wnt dǎn intu ɖ sì.

 

Hayr n hayr evri de,

Tl ovr ɖ māst at nūn—’

Ɖ Wedñgest hir bìt hiz brest,

Fr h hŕd ɖ lǎd bsūn.

 

Ɖ brîd hʈ pêst intu ɖ hōl,

Red az a rouz z ś;

Nodñ ɖer hedz bfr hr gz

Ɖ meri minstṛlsi.

 

Ɖ Wedñgest h bìt hiz brest,

Yt h canot ćūz bt hír;

N ɖus speic on ɖt enćnt man,

Ɖ brît-aid Marinr.

 

N nǎ ɖ STORMBLAST cem, n h

Wz tiṛṇs n stroñ:

H struc wɖ hiz ’rtecñ wñz,

N ćest s sǎʈ alñ.

 

Wɖ slǒpñ māsts n dipñ prǎ,

Az hu psyd wɖ yel n blo

Stl trédz ɖ śado v hiz fo,

N fwd bndz hiz hed,

Ɖ śip drouv fast, lǎd rord ɖ blast,

N sǎʈẉd ai w fled.

 

N nǎ ɖr cem bʈ mist n sno,

N it grù wundṛs cold:

N îs, māst-hî, cem flotñ bî,

Az grīn az emṛld.

 

N ʈru ɖ drifts ɖ snǒi clifts

Dd snd a dizṃl śīn:

Nr śeps v men nr bīsts w cen—

Ɖ îs wz ol btwn.

 

Ɖ îs wz hir, ɖ îs wz ɖr,

Ɖ îs wz ol arnd:

It cract n grǎld, n rord n hǎld,

Lîc nôzz in a swǎnd!

 

At leñʈ dd cros an Alḅtrós,

Ʈura ɖ fog it cem;

Az f it hd bn a Crisćn soul,

W hêld it in God’z nem.

 

It ét ɖ fūd it ner hd īt,

N rnd n rnd it flù.

Ɖ îs dd split wɖ a ʈundrfit;

Ɖ hlmzmn stird s ʈru!

 

N a gd sǎʈ wind spruñ p bhnd;

Ɖ Alḅtrós dd folo,

N evri de, fr fūd or ple,

Cem t ɖ marinr’z hólo!

 

In mist or clǎd, on māst or śrǎd,

It prćt fr vsprz nîn;

Ẃlz ol ɖ nît, ʈru fogsmoc ẃît,

Glimrd ɖ ẃît Mūnśîn.’

 

‘God sev ɖi, enćnt Marinr!

Fṛm ɖ fīndz, ɖt pleg ɖi ɖus!—

Ẃ lc’st ɖǎ so?’—Wɖ mî crosbo

I śot ɖ ALḄTRÓS.

 

PART II

 

Ɖ Sún nǎ rouz upn ɖ rît:

Ǎt v ɖ sì cem h,

Stl hid in mist, n on ɖ left

Wnt dǎn intu ɖ sì.

 

N ɖ gd sǎʈ wind stl blù bhnd,

Bt no swīt brd dd folo,

Nr eni de fr fūd or ple

Cem t ɖ marinr’z hólo!

 

N I hd dn a heliś ʈñ,

N it wd wrc ’m wo:

Fr ol avŕd, I hd cild ɖ brd

Ɖt md ɖ brīz t blo.

Ā reć! sd ɖe, ɖ brd t sle,

Ɖt md ɖ brīz t blo!

 

Nr dim nr red, lîc God’z ǒn hed,

Ɖ glorịs Sún uprist:

Ɖen ol avŕd, I hd cild ɖ brd

Ɖt bròt ɖ fog n mist.

’Twas rît, sd ɖe, sć brdz t sle,

Ɖt brñ ɖ fog n mist.

 

Ɖ fer brīz blù, ɖ ẃît fom flù,

Ɖ furo foloud fri;

W wr ɖ frst ɖt evr brst

Intu ɖt sîḷnt sì.

 

Dǎn dropt ɖ brīz, ɖ sêlz dropt dǎn,

’Twas sad az sad cd b;

N w dd spīc onli t brec

Ɖ sîḷns v ɖ sì!

 

Ol in a hot n copr scî,

Ɖ bludi Sún, at nūn,

Rît p abv ɖ māst dd stand,

No bigr ɖn ɖ Mūn.

 

De aftr de, de aftr de,

W stuc, nr breʈ nr mośn;

Az îdl az a pentd śip

Upn a pentd ośn.

 

Wōtr, wōtr, evrẃr,

N ol ɖ bordz dd śrinc;

Wōtr, wōtr, evrẃr,

Nr eni drop t drinc.

 

Ɖ vri dīp dd rot: O Crîst!

Ɖt evr ɖs śd b!

Ye, slîmi ʈñz dd crōl wɖ legz

Upn ɖ slîmi sì.

 

Abt, abt, in rīl n rǎt

Ɖ deʈfîrz danst at nît;

Ɖ wōtr, lîc a wić’z ôlz,

Brnt grīn, n blu n ẃît.

 

N sm in drīmz aśurid wr

V ɖ Spirit ɖt plegd s so;

Nîn faɖm dīp h hd foloud s

Fṛm ɖ land v mist n sno.

 

N evri tuñ, ʈru utr drǎt,

Wz wiɖrd at ɖ rūt;

W cd nt spīc, no mor ɖn f

W hd bn ćoct wɖ st.

 

Ā! wel a-de! ẃt īvl lcs

Hd I fṛm old n yuñ!

Instd v ɖ cros, ɖ Alḅtrós

Abt mî nec wz huñ.

 

PART III

 

Ɖr pást a wiri tîm. Ć ʈrot

Wz parćt, n glezd ć î.

A wiri tîm! a wiri tîm!

Hǎ glezd ć wiri î,

 

Ẃn lcñ wstẉd, I bheld

A smʈñ in ɖ scî.

 

At frst it sīmd a litl spec,

N ɖen it sīmd a mist;

It muvd n muvd, n tc at last

A srtn śep, I wist.

 

A spec, a mist, a śep, I wist!

N stl it nird n nird:

Az f it dojd a wōtrsprît,

It plunjd n táct n vird.

 

Wɖ ʈrots unslect, wɖ blac lips bect,

W cd nr laf nr weil;

Ʈru utr drǎt ol dum w std!

I bit mî arm, I suct ɖ blud,

N craid, A sêl! a sêl!

 

Wɖ ʈrots unslect, wɖ blac lips bect,

Agep ɖe hŕd m cōl:

Gṛmrsi! ɖe fr jô dd grin,

N ol at wns ɖer breʈ drù in.

Az ɖe wr drincñ ol.

 

Si! si! (I craid) ś tacs no mor!

Hiɖr t wrc s wīl;

Wɖt a brīz, wɖt a tîd,

Ś stediz wɖ uprît cīl!

 

Ɖ wstn wev wz ol a-flem.

Ɖ de wz wel nî dn!

Olmst upn ɖ wstn wev

Restd ɖ brōd brît Sún;

Ẃn ɖt strenj śep drouv sudnli

Btwixt s n ɖ Sún.

 

N stret ɖ Sún wz fléct wɖ barz,

(Hevn’z Muɖr snd s gres!)

Az f ʈru a dunjngreit h pīrd

Wɖ brōd n brnñ fes.

 

Alas! (ʈt I, n mî hart bìt lǎd)

Hǎ fast ś nirz n nirz!

R ɖoz hr sêlz ɖt glans in ɖ Sún,

Lîc restlis goṣmirz?

 

R ɖoz hr ribz ʈru ẃć ɖ Sún

Dd pir, az ʈru a greit?

N z ɖt Wmn ol hr cru?

Z ɖt a DEƮ? n r ɖr tū?

Z DEƮ ɖt wmn’z mêt?

 

Hr lips wr red, hr lcs wr fri,

Hr locs wr yelo az gold:

Hr scin wz az ẃît az lepṛsi,

Ɖ Nîtmer LÎF-IN-DEƮ wz ś,

Hu ʈics man’z blud wɖ cold.

 

Ɖ necid hulc alñsd cem,

N ɖ twen wr castñ dîs;

‘Ɖ gem z dn! I’v wún! I’v wún!’

Qoʈ ś, n ẃislz ʈrîs.

 

Ɖ Sún’z rim dips; ɖ starz ruś ǎt;

At wn strîd cmz ɖ darc;

Wɖ far-hŕd ẃispr, ’r ɖ sì,

Of śot ɖ spectrbàrc.

 

W lisnd n lct sîdwez p!

Fir at mî hart, az at a cup,

Mî lîfblud sīmd t sip!

Ɖ starz wr dim, n ʈic ɖ nît,

Ɖ stirzmn’z fes bî hiz lamp glīmd ẃît;

Fṛm ɖ sêlz ɖ dȳ dd drip—

Tl clom abv ɖ īstn bar

Ɖ hornid Mūn, wɖ wn brît star

Wɖn ɖ neɖr tip.

 

Wn aftr wn, bî ɖ star-dogd Mūn,

Tù qc fr gron or sai,

Ć trnd hiz fes wɖ a gastli pañ,

N crst m wɖ hiz î.

 

For tîmz fifti livñ men,

(N I hŕd nr sai nr gron)

Wɖ hevi ʈump, a lîflis lump,

Ɖe dropt dǎn wn bî wn.

 

Ɖ soulz dd fṛm ɖer bodiz flî,—

Ɖe fled t blis or wo!

N evri soul, it pást m bî,

Lîc ɖ ẃíz v mî crosbo!


___

PART IV

 

‘I fir ɖi, enćnt Marinr!

I fir ɖî scini hand!

N ɖǎ art loñ, n lanc, n brǎn,

Az z ɖ ribd sìsand.

 

I fir ɖi n ɖî gliṭrñ î,

N ɖî scini hand, so brǎn.’—

Fir nt, fir nt, ɖǎ Wedñgest!

Ɖs bodi dropt nt dǎn.

 

‘Alone, alone, all, all alone, alone on a wide, wide sea!’, V. Lindoe, 1923

 

Alon, alon, ol, ol alon,

Alon on a wîd wîd sì!

N nvr a sent tc piti on

Mî soul in aġni.

 

Ɖ mni men, so bytifl!

N ɖe ol ded dd lî:

N a ʈǎznd ʈǎznd slîmi ʈñz

Livd on; n so dd I.

 

I lct upn ɖ rotñ sì,

N drù mî îz awe;

I lct upn ɖ rotñ dec,

N ɖr ɖ ded men le.

 

I lct t hevn, n traid t pre;

Bt or evr a prer hd gusht,

A wicid ẃispr cem, n md

Mî hart az drî az dust.

 

I clozd mî lidz, n cept ɖm clos,

N ɖ bōlz lîc pulsz bìt;

Fr ɖ scî n ɖ sì, n ɖ sì n ɖ scî

Le ded lîc a lod on mî wiri î,

N ɖ ded wr at mî fīt.

 

Ɖ cold swet mltd fṛm ɖer limz,

Nr rot nr rìc dd ɖe:

Ɖ lc wɖ ẃć ɖe lct on m

Hd nvr pást awe.

 

An orfn’z crs wd drag t hel

A spirit fṛm on hî;

Bt ǒ! mor hoṛbl ɖn ɖt

Z ɖ crs in a ded man’z î!

Sevn dez, sevn nîts, I sw ɖt crs,

N yt I cd nt dî.

 

Ɖ muvñ Mūn wnt p ɖ scî,

N no ẃr dd abîd:

Softli ś wz gwñ p,

N a star or tū bsd—

 

Hr bīmz bemocked ɖ sultri mn,

Lîc Epril hōr-frost spred;

Bt ẃr ɖ śip’s hyj śado le,

Ɖ charmèd wōtr brnt alway

A stl n ōfl red.

 

Bynd ɖ śado v ɖ śip,

I woćt ɖ wōtr-snecs:

Ɖe muvd in tracs v śînñ ẃît,

N ẃn ɖe rird, ɖ elfish lît

Fél of in hōri flecs.

 

Wɖn ɖ śado v ɖ śip

I woćt ɖer rić atîr:

Blu, glosi grīn, n velvit blac,

Ɖe côld n swam; n evri trac

Wz a flaś v goldn fîr.

 

O hapi livñ ʈñz! no tuñ

Ɖer byti mt dcler:

A sprñ v luv guśt fṛm mî hart,

N I blest ɖm unxyxwer:

Śr mî cnd snt c piti on m,

N I blest ɖm unxyxwer.

 

Ɖ slf-sem momnt I cd pre;

N fṛm mî nec so fri

Ɖ Alḅtrós fél of, n sanc

Lîc led intu ɖ sì.

 

PART V

 

Ǒ slīp! it z a jntl ʈñ,

B’luvid fṛm pol t pol!

T Mẹri Qīn ɖ prêz b gvn!

Ś snt ɖ jntl slīp fṛm Hevn,

Ɖt slid intu mî soul.

 

Ɖ sili bucits on ɖ dec,

Ɖt hd so loñ rmend,

I dremt ɖt ɖe wr fild wɖ dȳ;

N ẃn I awoc, it rênd.

 

Mî lips wr wet, mî ʈrot wz cold,

Mî garmnts ol wr danc;

Śr I hd druncn in mî drīmz,

N stl mî bodi dranc.

 

I muvd, n cd nt fīl mî limz:

I wz so lît—olmst

I ʈt ɖt I hd daid in slīp,

N wz a blesid gost.

 

N sn I hŕd a rorñ wind:

It dd nt cm anir;

Bt wɖ its sǎnd it śc ɖ sêlz,

Ɖt wr so ʈin n sir.

 

Ɖ upr er brst intu lîf!

N a hundṛd fîrflagz śīn,

T n fro ɖe wr hurid abt!

N t n fro, n in n ǎt,

Ɖ won starz danst btwn.

 

N ɖ cmñ wind dd ror mor lǎd,

N ɖ sêlz dd sai lîc séj,

N ɖ ren pord dǎn fṛm wn blac clǎd;

Ɖ Mūn wz at its éj.

 

Ɖ ʈic blac clǎd wz cleft, n stl

Ɖ Mūn wz at its sîd:

Lîc wōtrz śot fṛm sm hî crag,

Ɖ lîtnñ fél wɖ nvr a jag,

A rivr stīp n wîd.

 

Ɖ lǎd wind nvr rīćt ɖ śip,

Yt nǎ ɖ śip muvd on!

Bnʈ ɖ lîtnñ n ɖ Mūn

Ɖ ded men gev a gron.

 

Ɖe grond, ɖe strd, ɖe ol uprouz,

Nr speic, nr muvd ɖer îz;

It hd bn strenj, īvn in a drīm,

T hv sìn ɖoz ded men rîz.

 

Ɖ hlmzmn stird, ɖ śip muvd on;

Yt nvr a brīz upblù;

Ɖ marinrz ol ’gan wrc ɖ rops,

Ẃr ɖe wr wónt t d;

Ɖe rezd ɖer limz lîc lîflis tūlz—

W wr a gastli cru.

 

Ɖ bodi v mî bruɖr’z sun

Std bî m, ni t ni:

Ɖ bodi n I pld at wn rop,

Bt h sd nòt t m.

 

‘I fir ɖi, enćnt Marinr!’

B cām, ɖǎ Wedñgest!

’Twas nt ɖoz soulz ɖt fled in pen,

Ẃć t ɖer còrsz cem agn,

Bt a trūp v spirits blest:

 

Fr ẃn it dōnd—ɖe dropt ɖer armz,

N clustrd rnd ɖ māst;

Swīt sǎndz rouz slǒli ʈru ɖer mǎɖz,

N fṛm ɖer bodiz pást.

 

Arnd, arnd, flù ć swīt sǎnd,

Ɖen dartd t ɖ Sún;

Slǒli ɖ sǎndz cem bac agn,

Nǎ mixt, nǎ wn bî wn.

 

Smtmz a-dropñ fṛm ɖ scî

I hŕd ɖ scîlarc sñ;

Smtmz ol litl brdz ɖt r,

Hǎ ɖe sīmd t fil ɖ sì n er

Wɖ ɖer swīt jarġnñ!

 

N nǎ ’twas lîc ol instṛmnts,

Nǎ lîc a lonli flūt;

N nǎ it z an enjl’z soñ,

Ɖt mcs ɖ hevnz b ḿt.

 

It sīst; yt stl ɖ sêlz md on

A pleznt nôz tl nūn,

A nôz lîc v a hidn brŭc

In ɖ līfi munʈ v Jūn,

Ɖt t ɖ slīpñ wŭdz ol nît

Sñiʈ a qayt tyn.

 

Tl nūn w qaytli sêld on,

Yt nvr a brīz dd briɖ:

Slǒli n smuɖli wnt ɖ śip,

Muvd onẉd fṛm bnʈ.

 

Undr ɖ cīl nîn faɖm dīp,

Fṛm ɖ land v mist n sno,

Ɖ spirit slid: n it wz h

Ɖt md ɖ śip t g.

Ɖ sêlz at nūn left of ɖer tyn,

N ɖ śip std stil olso.

 

Ɖ Sún, rît p abv ɖ māst,

Hd fixt hr t ɖ ośn:

Bt in a minit ś ’gan str,

Wɖ a śort unīzi mośn—

Bcwdz n fwdz haf hr leñʈ

Wɖ a śort unīzi mośn.

 

Ɖen lîc a pw̃ hors let g,

Ś md a sudn bǎnd:

It fluñ ɖ blud intu mî hed,

N I fél dǎn in a swǎnd.

 

Hǎ loñ in ɖt sem fit I le,

I hv nt t dcler;

Bt e’r mî livñ lîf rtrnd,

I hŕd n in mî soul dsrnd

Tū vôsz in ɖ er.

 

‘Z it h?’ qoʈ wn, ‘Z ɖs ɖ man?

Bî him hu daid on cros,

Wɖ hiz cruwl bo h leid fl lo

Ɖ harmlis Alḅtrós.

 

Ɖ spirit hu bîdiʈ bî himslf

In ɖ land v mist n sno,

H luvd ɖ brd ɖt luvd ɖ man

Hu śot him wɖ hiz bo.’

 

Ɖ uɖr wz a softr vôs,

Az soft az hunidȳ:

Qoʈ h, ‘Ɖ man hʈ penns dn,

N penns mor wil d.’


___


PART VI

 

Frst Vôs

‘Bt tel m, tel m! spīc agn,

Ɖî soft rspons rnywñ—

Ẃt mcs ɖt śip drîv on so fast?

Ẃt z ɖ ośn dwñ?’

 

Secnd Vôs

Stl az a slev bfr hiz lord,

Ɖ ośn hʈ no blast;

Hiz gret brît î most sîḷntli

P t ɖ Mūn z cast—

 

F h me nǒ ẃć we t g;

Fr ś gîdz him smuɖ or grim.

Si, bruɖr, si! hǎ greśsli

Ś lciʈ dǎn on him.’

 

Frst Vôs

‘Bt ẃ drîvz on ɖt śip so fast,

Wɖt or wev or wind?’

 

Secnd Vôs

‘Ɖ er z cut awe bfr,

N clozz fṛm bhnd.

 

Flî, bruɖr, flî! mor hî, mor hî!

Or w śl b b’letd:

Fr slo n slo ɖt śip wil g,

Ẃn ɖ Marinr’z trans z abeitd.’

 

I wouc, n w wr sêlñ on

Az in a jntl weɖr:

’Twas nît, cām nît, ɖ mūn wz hî;

Ɖ ded men std tgɖr.

 

Ol std tgɖr on ɖ dec,

Fr a ćarnldunjn fitr:

Ol fixt on m ɖer stoni îz,

Ɖt in ɖ Mūn dd glitr.

 

Ɖ pañ, ɖ crs, wɖ ẃć ɖe daid,

Hd nvr pást awe:

I cd nt drw mî îz fṛm ɖerz,

Nr trn ɖm p t pre.

 

N nǎ ɖs spel wz snapt: wns mor

I vyd ɖ ośn grīn,

N lct far fʈ, yt litl sw

V ẃt hd els bn sìn—

 

Lîc wn, ɖt on a lonsm rod

Dʈ wōc in fir n dred,

N hvñ wns trnd rnd wōcs on,

N trnz no mor hiz hed;

Bcz h nz, a frîtfl fīnd

Dʈ clos bhnd him tréd.

 

Bt sn ɖr briɖd a wind on m,

Nr sǎnd nr mośn md:

Its paʈ wz nt upn ɖ sì,

In ripl or in śêd.

 

It rezd mî her, it fand mî ćīc

Lîc a medogel v sprñ—

It mngld strenjli wɖ mî firz,

Yt it flt lîc a welcmñ.

 

Swiftli, swiftli flù ɖ śip,

Yt ś sêld softli tù:

Swītli, swītli blù ɖ brīz—

On m alon it blù.

 

Ǒ! drīm v jô! z ɖs indd

Ɖ lîthǎs top I si?

Z ɖs ɖ hil? z ɖs ɖ crc?

Z ɖs mîn ǒn cuntrī?

 

W driftd ’r ɖ harbrbar,

N I wɖ sobz dd pre—

O let m b awec, mî God!

Or let m slīp olwe.

 

Ɖ harbrbê wz clir az glas,

So smuɖli it wz strùn!

N on ɖ be ɖ mūnlît le,

N ɖ śado v ɖ Mūn.

 

Ɖ roc śon brît, ɖ crc no les,

Ɖt standz abv ɖ roc:

Ɖ mūnlît stīpt in sîḷntnis

Ɖ stedi weɖrcoc.

 

N ɖ be wz ẃît wɖ sîḷnt lît,

Tl rîzñ fṛm ɖ sem,

Fl mni śeps, ɖt śadoz wr,

In crimzn culrz cem.

 

A litl distns fṛm ɖ prǎ

Ɖoz crimzn śadoz wr:

I trnd mî îz upn ɖ dec—

Ǒ, Crîst! ẃt sw I ɖr!

 

Ć còrs le flat, lîflis n flat,

N, bî ɖ holi rȕd!

A man ol lît, a seṛfman,

On evri còrs ɖr std.

 

Ɖs seṛfband, ć wevd hiz hand:

It wz a hevnli sît!

Ɖe std az signlz t ɖ land,

Ć wn a luvli lît;

 

Ɖs seṛfband, ć wevd hiz hand,

No vôs dd ɖe impart—

No vôs; bt ǒ! ɖ sîḷns sanc

Lîc ḿzic on mî hart.

 

Bt sn I hŕd ɖ daś v òrz,

I hŕd ɖ Pîḷt’s ćir;

Mî hed wz trnd pfors awe

N I sw a bot apir.

 

Ɖ Pîḷt n ɖ Pîḷt’s bô,

I hŕd ɖm cmñ fast:

Dir Lord in Hevn! it wz a jô

Ɖ ded men cd nt blast.

 

I sw a ʈrd—I hŕd hiz vôs:

It z ɖ Hrmit gd!

H sñiʈ lǎd hiz godli hímz

Ɖt h mcs in ɖ wŭd.

H’l śrīv mî soul, h’l woś awe

Ɖ Alḅtrós’z blud.

 

PART VII

 

Ɖs Hrmit gd livz in ɖt wŭd

Ẃć slǒps dǎn t ɖ sì.

Hǎ lǎdli hiz swīt vôs h rirz!

H luvz t tōc wɖ maṛnirz

Ɖt cm fṛm a far cuntrī.

 

H nīlz at morn, n nūn, n īv—

H hʈ a cŭśn plump:

It z ɖ mos ɖt hoļi hîdz

Ɖ rotd old ocstump.

 

Ɖ scifbot nird: I hŕd ɖm tōc,

‘Ẃ, ɖs z strenj, I tro!

Ẃr r ɖoz lîts so mni n fer,

Ɖt signl md bt nǎ?’

 

‘Strenj, bî mî feʈ!’ ɖ Hrmit sd—

‘N ɖe ansrd nt ǎr ćir!

Ɖ plancs lct worpt! n si ɖoz sêlz,

Hǎ ʈin ɖe r n sir!

I nvr sw ōt lîc t ɖm,

Unls pćans it wr

 

Brǎn scelitnz v līvz ɖt lag

Mî foristbrŭc alñ;

Ẃn ɖ îvitód z hevi wɖ sno,

N ɖ ǎlit ẃūps t ɖ wlf b’lo,

Ɖt īts ɖ śīwlf’s yuñ.’

 

‘Dir Lord! it hʈ a fīndiś lc—

(Ɖ Pîḷt md rplî)

I am afird’—’Pś on, pś on!’

Sd ɖ Hrmit ćiṛli.

 

Ɖ bot cem closr t ɖ śip,

Bt I nr speic nr strd;

Ɖ bot cem clos bnʈ ɖ śip,

N stret a sǎnd wz hŕd.

 

Undr ɖ wōtr it rumbld on,

Stl lǎdr n mor dred:

It rīćt ɖ śip, it split ɖ be;

Ɖ śip wnt dǎn lîc led.

 

Stund bî ɖt lǎd n dredfl sǎnd,

Ẃć scî n ośn smout,

Lîc wn ɖt hʈ bn sevn dez drǎnd

Mî bodi le aflot;

Bt swift az drīmz, mslf I faund

Wɖn ɖ Pîḷt’s bot.

 

Upn ɖ ẃrl, ẃr sanc ɖ śip,

Ɖ bot spun rnd n rnd;

N ol wz stil, sev ɖt ɖ hil

Wz telñ v ɖ sǎnd.

 

I muvd mî lips—ɖ Pîḷt śrīct

N fél dǎn in a fit;

Ɖ holi Hrmit rezd hiz îz,

N preid ẃr h dd sit.

 

I tc ɖ òrz: ɖ Pîḷt’s bô,

Hu nǎ dʈ crezi g,

Laft lǎd n loñ, n ol ɖ ẃl

Hiz îz wnt t n fro.

‘Ha! ha!’ qoʈ h, ‘fl plen I si,

Ɖ Devl nz hǎ t ro.’

 

N nǎ, ol in mî ǒn cuntrī,

I std on ɖ frm land!

Ɖ Hrmit stept fʈ fṛm ɖ bot,

N scersli h cd stand.

 

‘O śrīv m, śrīv m, holi man!’

Ɖ Hrmit crost hiz brǎ.

‘Se qc,’ qoʈ h, ‘I bid ɖi se—

Ẃt manr v man art ɖǎ?’

 

Fʈwʈ ɖs frem v mîn wz renćt

Wɖ a wôfl aġni,

Ẃć forst m t bgin mî têl;

N ɖen it left m fri.

 

 

Sins ɖen, at an unsrtn aur,

Ɖt aġni rtrnz:

N tl mî gastli têl z tld,

Ɖs hart wɖn m brnz.

 

I pas, lîc nît, fṛm land t land;

I hv strenj pǎr v spīć;

Ɖt momnt ɖt hiz fes I si,

I nǒ ɖ man ɖt mst hír m:

T him mî têl I tīć.

 

Ẃt lǎd upror brsts fṛm ɖt dor!

Ɖ Wedñgests r ɖr:

Bt in ɖ gardnbǎr ɖ brîd

N brîdmeidz sññ r:

N harc ɖ litl vesprbel,

Ẃć bidiʈ m t prer!

 

O Wedñgest! ɖs soul hʈ bn

Alon on a wîd wîd sì:

So lonli ’twas, ɖt God himslf

Scers sīmid ɖr t b.

 

O swītr ɖn ɖ marijfīst,

’tiz swītr far t m,

T wōc tgɖr t ɖ crc

Wɖ a gdli cumṗni!—

 

T wōc tgɖr t ɖ crc,

N ol tgɖr pre,

Ẃl ć t hiz gret Faɖr bndz,

Old men, n bebz, n luvñ frendz

N yuɖz n meidnz ge!

 

Férwel, férwel! bt ɖs I tel

T ɖi, ɖǎ Wedñgest!

H prêiʈ wel, hu luviʈ wel

Bʈ man n brd n bīst.

 

H prêiʈ bst, hu luviʈ bst

Ol ʈñz bʈ gret n smōl;

Fr ɖ dir God hu luviʈ s,

H md n luviʈ ol.

 

Ɖ Marinr, huz î z brît,

Huz bird wɖ ej z hōr,

Z gn: n nǎ ɖ Wedñgest

Trnd fṛm ɖ brîdgrūm’z dor.

 

H wnt lîc wn ɖt hʈ bn stund,

N z v sns f’lorn:

A sadr n a wîzr man,

H rouz ɖ moro morn.

 

27/06/2020

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.