TRACEY EMIN: THE LAST GREAT ADVENTURE IS YOU │ White Cube, London → 16 November 2014

Ɖ wrc z abt ráits v pasij, v tîm n êj, n ɖ simpl rı̣lîzešn ɖt w r olwz alôn. (Trêsi Emin, Jlî 2014)

Ẇît Kb z plizd t anâns Ɖ Last Grt Advnčr z Y, a mêjr ny xibišn bî Trêsi Emin, hr frst at ɖ Lundn gaḷri in fîv yirz. Fīčrñ bronzsculpčrz, guāšz, pêntñz, lj-scêl imbrýdriz n nionwrcs, ɖ xibišn croniclz ɖ cntmpḷtv nêčr v wrc bî an ātist hu hz cnsistntli xamind hr lîf wɖ xcwrietñ candr.

Rflctv in tôn, ɖ wrcs in ɖ xibišn r ɖ rzult v mni yirz’ dveḷpmnt, fṛm ɖ bronzsculpčrz – ɖ most significnt bodi š hz md t dêt – t ɖ wrcs on canvs. Ɖr z a cmplx̣ti in ɖ sculpčṛl fwm v ɖ bronzz, simlteňsli rôbust yt tendr, ɖt pýnts t a conṣmet undrstandñ v mtirı̣l, comṗzišn n subjctmatr. In Groto (2014), a teṣletd, cêvlîc čêmbr gvz sañčri t a soḷtri figr az ātistproxi, ẇl ɖ musklr fwm v Brd (2014) hāṃnîzz sinys lînz wɖ gravti n grês. A siriz v bronz bês-rlif placs pwtre figrz ɖt apir amwf̣s yt dstnct, wɖ sutl inṭple btwn lît n šado.

Ẇl ɖ pêntñz at frst apir simpl n imījt, mni v ɖm r ɖ rzult v aplicešn, obliṭrešn n leyrñ ovr a pirı̣d v svṛl yirz. Emin rpitdli rtrnz t ɖ canvsz az a mīnz v rvywñ, rvîzñ n rīcnsidrñ hr ôn pzišn in rlešn t pêntñ ʈru tempṛl pasijz.

Ɖ tîtl Ɖ Last Grt Advnčr z Y, ẇč z trnscrîbd in nion wɖn ɖ xibišn, wz orijinli intndd bî Emin az a refṛns t ɖ uɖr prsn; hvr, ovr ɖ tu-yir pirı̣d sns š bgan crietñ ɖs bodi v wrc, š cem t riylîz ɖt ɖ implicešn wz wns agn cmñ bac t ɖ slf.”

GAḶRI WEBSAIT


 ẆT Đ PÊPRZ SE

Māgṛt Harisn, Đ INDIPNDNT, 5 Octobr 2014
Caṛn Rait, Đ INDIPNDNT, 6 Octobr 2014
Aḷster Sūc, Đ TEḶGRAF, 6 Octobr 2014
Joṇʈn Jônz, Đ GĀDỊN, 7 Octobr 2014
Sūzan Mor, Đ GĀDỊN, 8 Octobr 2014
Mātin Cūmr, TÎM ÂT, 9 Octobr 2014
Ben Lūc, Đ LUNDN ĪVNÑSTANDD, 8 Octobr 2014


ĀTIST’S WEBSAIT


12/06/2016

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.