In Ñspel: Triz, bî Jôs Cilmr

I ʈnc ɖt I śl nvr si

A powm luvli az a tri.

 

A tri huz hungri mǎʈ z prest

Agnst ɖ rʈ’s swīt flowñ brest;

 

A tri ɖt lcs at God ol de,

N lifts hr līfi armz t pre;

 

A tri ɖt me in Sumr wer

A nst v robinz in hr her;

 

Upn huz bŭzm sno hz lein;

Hu intiṃtli livz wɖ ren.

 

Powmz r md bî fūlz lîc m,

Bt onli God cn mc a tri.

 

Trees, William Ongley Miller (1883–1960), 1944

Comments welcomed