TROVE: Dorothy Cross selects from the National Collections │ IMMA, Dublin → 8 March 2015

Ɖ îdīa v Trov z t mc ny rlešnšps btwn pêntñ n objct fṛm c̣lẋnz ɖt wd rerli mīt

Doṛʈi Cros

IMMA hz invîtd inṭnašnli rnând ātist Doṛʈi Cros t ṣlct an xibišn v wrc fṛm ɖ C̣lẋnz v IMMA, Crwfd Ātgaḷri, Našnl Gaḷri v Îrḷnd n ɖ Našnl Myziym v Îrḷnd. Ɖ rzultñ xibišn, Trov, wl šôcês ɖ xtrōdnri depʈ v ɖ Našnl C̣lẋnz in wn ynīc n vri sbjctv prezntešn. Ɖs z ɖ frst tîm ɖt ɖ Našnl C̣lẋnz hv wrct tgɖr in ɖs we, prizntñ a combinešn v objcts n ātwrcs az wn sngl xibišn. Ɖus Trov repriznts a ynīc oṗtyṇti fr ppl t si wrcs fṛm bʈ âr āt n objct bêst Našnl C̣lẋnz tgɖr fr ɖ frst tîm, prizntñ ɖz wrcs in a ny n fasinetñ lît. Bî ɖ inclužn v wrcs rerli sīn bî ɖ public, Trov olso seḷbrets n rīdiscuvrz mni v ɖ hidn trežrz v âr Našnl C̣lẋnz, rvilñ mč abt âr c̣lctv îdntti ʈru ɖ objcts w hv čozn t c̣lct.

Cros hz delvd intu ɖ C̣lẋnz wɖ an aproč ɖt z vri mč in cīpñ wɖ hr ôn practis v uncuvrñ n gaɖrñ objcts, ẇč ɖen fînd ɖer we intu hr wrc, ofn aftr bcmñ pāt v hr livñ n wrcñ invîrnmnt. Cros’z wrc xplorz sentṛl ʈīmz sč az ɖ rlešnšp btwn nêčr n ɖ bodi, man n ɖ invîrnmnt, n tîm. Ɖ vri esns v Našnl C̣lẋnz z t cnsrn ɖmslvz wɖ ɖz sem ʈīmz; rflctñ man’z čenjñ rlešnšp wɖ hiz invîrnmnt ovr tîm ʈru ɖ c̣lẋn n conṣvešn v wrcs. Fṛm ɖ rı̣šurñ heft n ṣliḍti v ɖ Mediivl Ogm stônz t ɖ delic̣si v a humñbrd’z nest; ɖ imns scêl v Toms Ruf, Pwtrit, 2001 (210cm x 160cm) t ɖ qayt miṇčr v Robt Stywt bî Wiłm Bêt (3.9 x 3.2 cm); ɖ cold fasinešn v a šāc’s tuʈ or ɖ preẓvešn v soft câhîd Pampūtiz fṛm ɖ 1940z; Cros’z ṣlẋn includz ɖ man-md n ɖ načṛl, ɖ funẋnl n ɖ decṛtv, ɖ rlijs n ɖ ṗetc.

Ɖ mir act v ṣlẋn rvilz hidn naṛtvz. Ɖ ŕliist objcts in Cros’z ṣlẋn r goldn bīdz fṛm ɖ C̣lẋn v ɖ Našnl Myziym dêtñ t ɖ lêt Bronzêj (800–700 BC), ẇl ɖ most cntmprri z a wrc bî Patric Scot, Meditešnpêntñ 28, fṛm 2007, ẇč yṭlîzz hiz trêdmāc gold līf, rvilñ âr indyrñ fasinešn wɖ gold acrs senčriz n sivlîzešnz.

Comentñ on ɖ ṣlẋn prôses Doṛʈi Cros sd:

Ɖ invitešn t srč ʈru ɖ c̣lẋnz v ɖ myziymz t fînd ʈñz ɖt atract n xît n t ɖen brñ ɖz tgɖr in a šo wz an xtrōdnri ofr; a čans t rī/cnsidr ʈñz ɖt hv olrdi bn cnsidrd xepšnl. Ɖ idīa v Trov z t mc ny rlešnšps btwn pêntñ n objct fṛm c̣lẋnz ɖt wd rerli mīt. Ɖ ṣlẋn wl nt nesseṛli em fr ɖ ṣlbṛti wrcs bt olso ɖ ls nôn îtmz ɖt mt uɖrwz rmen in ɖ šadoz. Ɖ xîtmnt v pŭlñ ôpn a dror in ɖ Našnl Myziym t fînd a ro v bronzêj pots, cuḅd aftr cuḅd v jaynt bwlz v bogbutr, or vywñ racs v pêntñz in ɖ Našnl Gaḷri, sm vulnṛbl awetñ resṭrešn n sm fems; cnsidrñ Pūsĩ in ɖ sem breʈ az a pêl-blu penĝneg z ẇt Trov z abt.

T côinsîd wɖ ɖ xibišn at IMMA, Îmêcr bî Doṛʈi Cros wl b šôn at ɖ Našnl Gaḷri v Îrḷnd  fṛm 3 Dsmbr 2014 t 8 Māč 2015.

Abt Doṛʈi Cros

Doṛʈi Cros livz n wrcs in Îrḷnd. Š wrcs in a vrayti v mīdia includñ sculpčr, ftogṛfi n vidio. Š hz ptisipetd in nymṛs grūpšoz inṭnašnli, includñ ɖ 1993 Venis Bienāle, ɖ 1997 Istanbŭl Bienāle n ɖ 2002 Livpul Bienāle. A mêjr retṛspctv v hr wrc tc plês at IMMA in Jūn 2005. Rīsnt sôlo šoz hv includd Coma at ɖ Blūmbrg spês, Lundn, 2009, n Trnr Cntmprri Māgêt in Octobr 2013, ẇč turd t RHA in Febrri v ɖs yir.  Hr wrc z includd in: ɖ C̣lẋnz v IMMA; Ulstr Myziym, Belfast; Dublin Sitīgaḷri Ɖ Hylên, Dublin; n Têt Modn, Lundn. Š z reprizntd bî Crlin Gaḷri Dublin n Frʈstrīt Gaḷri, Lundn.”

GAḶRI WEBSAITCRLIN GAḶRI


ẆT ĐE SE

Êdn Dun, Đ ÎRIŠ TÎMZ, 6 Jaňri 2015
Aḷn O’Rirdn, ÎRIŠ XAMINR, 21 Nvmbr 2014

14/06/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.