VIVIANE SASSEN: ANALEMMA – FASHION PHOTOGRAPHY 1992 – 2012 │ Photographers’ Gallery, London → 18 January 2015

In ɖs māvḷs xibišn, Vīvian Sasn z ls fašnftogṛfr, mr cntmprri ātist. Hr fwmz r ofn sculpčl, bt most strîcñ z hr breʈtecñ culrpalit.  

     ***** Īvnñstandd

Aṇlema: Fašnftogṛfi 1992–2012 z ɖ frst Lundn prezntešn v wrcs bî Dučborn ftogṛfr Vīvian Sasn (b. 1972), wn v ɖ most xîtñ n crietv figrz wrcñ acrs cntmprri āt n ftogṛfi tde.

Woč âr inṭvy wɖ Vīvian.

Fr m, fašn z wn bg plêgrând, a plês t xperiment. Bt I hv olwz hd ɖs luv/hêt rlešnšp wɖ it.

Vīvian Sasn, inṭvy wɖ ɖ Gādı̣n, 2013

Hr hîli dstnctv stîl rflcts an iṇvtv n dînamic aproč t ɖ mīdı̣m, pṛdysñ imijz ɖt fwgrând an xpresv ys v culr n tôn, unyžl vypýnts n a sculpčṛl cnsrn wɖ fwm n šêp ɖt ofn lendz a sriyl qoḷti t hr comṗzišnz.

Ɖs xibišn fôc̣sz on hr fašnwrc n fīčrz arnd 350 imijz ɖt sbvrt ɖ limits n cnvnšnz v ɖs žãra. Sasn hz cnsivd an imrsv insṭlešn fr Ɖ Ftogṛfrz’ Gaḷri, prizntñ hr imijz az a siriz v dînamic lūpt pṛjẋnz ẇč swīp ovr n acrs ɖ Gaḷri wōlz n flor.  Mirrz n spešli dfînd pṛjẋnerı̣z dsct ɖ fôṭgraft bodiz n dstrb ɖ vywrz’ sens v gravti n vywñxpectešnz.

Ɖ tîtl Aṇlema rfŕz t an astṛnomicl trm dscrîbñ an êtšept crv, ẇč maps ɖ pzišn v ɖ sún in rlešn t tîm. Hír it ivocs ɖ tranzı̣nt sīznl flo v fašn, az wel az ecowñ ɖ constntli muvñ pṛjẋnz in ɖ spês.

Sasn’z wrc z caṛcṭrîzd bî an unwilñṇs t cnfwm t privelñ côdz n cnvnšnz, ispešli ɖoz ɖt hv cm t dominet ɖ wrldz v fašn n advtîzñ. Hr intrest z in a vižl frem drivn bî šêp n siluet, volym n lîn. Ilabṛt leyrñ v bodiz, txčrz, bacgrândz n culrz fwm pāt v a dsctnct isʈetc, wɖ modlz’ limz ofn obskrd, mrjd or trnsfwmd intu tūdimnšnl patnz. Ʈru ɖs xūbṛnt fwṃlizm, in ẇč fiğṛtv n abstract cnsrnz rmen in constnt daylog, hr subjcts apir unristrend, wɖ ɖ flex̣biḷti t b réd az fizicl n grafic fwmz.

Fašn itslf têcs a secndri rôl t hr pârfl imajinešn… Sasn’z stātlñ n xperimntl vižn… z wn wɖt rstrent.

Dezd Dijitl

Vīvian Sasn studid Fašndizîn n Ftogṛfi at Hogeschool voor de Kunsten, Ytrect, n at Ateliers Arnhem in ɖ Neɖrḷndz. Š hz wrct on awōdwinñ campenz fr Stela MCātni, Adīdas, Miu Miu, n Mișoni, n fr maġzīnz sč az, i-D, Prpl, AnUɖr Maġzīn, Dezd n Cnfyzd n POP. Š hz bn awōdd ɖ Pri d’Rom (2007), ɖ ICP Infiṇtı̣wōd fr Aplîd n Fašn Ftogṛfi (2011) n in 2013 xibitd at ɖ Venis Bienāle.

A fŭli iḷstretd caṭlog t acumṗni ɖ xibišn z aveḷbl fṛm âr bcšop.”

GAḶRI WEBSAIT


In Duč:

05/04/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.