XAVIER RIBAS. NITRATE │ The Bluecoat, Liverpool → 5 July 2015

Čavier Ribas. Nîtret z ɖ frst mêjr sôlo xibišn in ɖ YC bî Bāṣlona born ftogṛfr Čavier Ribas. Ɖs xtnsv c̣lẋn v fôtgrafic n muvñimij wrcs md acrs 2009-14 čāts ɖ histri v nîtretxtraẋn in ɖ Čilı̣n Aṭcama Dezt: a sistm v c̣loňl xplýtešn led bî Britiš cumṗniz ẇč rīčt its pīc btwn 1870 n 1920.

Swltpītr or Čilı̣n nîtret z a sôdı̣mnîtret ɖt, wns prôsest, cn b yzd az frtilîzr or az an ingrīdı̣nt fr ɖ manyfacčr v xplozvz. Its pâr az a substns n its valy az a c̣moḍti lî in its abiḷti t trnsfwm n t b trnsfwṃtv. In ɖs compândfwm, ɖ eḷmnt nîtṛjn – ẇč cmprîzz 80% v ɖ ŕʈ’s atṃsfir – cn spīd or šatr lîf.

Ʈru Ribas’z frnzic xaminešn v sîts, arṭfacts n imijz, ɖ projct trêsz nîtret’s rūt fṛm načṛl minṛlstêt t trnspwtd c̣modti, stocmācit valy n, ultiṃtli, its pāt in ɖ mtirı̣l n simbolic heritij v Lundn manšnz n istets in ɖ capitl’z srândñ cuntrīsîd. Ɖ ātist undrtecs ny ōdio n vižl dokmentešn v jı̣graficli dispṛt bt historicli cnctd landsceps, v rmot nîtretfīlds n metṛpolitn fnanšl districts, acumṗnid bî an anaḷsis v ɖer mtirı̣l culčr n intrpṛtešn v bʈ imijz n txts ācîvd in našnl, rījnl n lôcl instityšnz.


Xibišn ōgnîzd bî ɖ Museu d’Art Contemporani de Barcelona n côpṛdyst wɖ ɖ Museo Universidad de Navarra, Pamplona, in c̣laḅrešn wɖ ɖ Blūcôt, wɖ ɖ ṣpwt v Ɖ Āts n Hymaṇtiz Rsrč Caunsl n Acción Cultural Española (Spên’z Stêtêjnsi fr Culčṛl Aẋn).”

GAḶRI WEBSAITĀTIST’S WEBSAIT


26/05/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.