In Ñspel: The Guardian view on the Chris Pincher case: the Johnson era is not dead

‘Conservative MPs are still paying the price for Mr Johnson’s failures and low standards’. Photograph: John Sibley/Reuters
‘Cnsrṿtiv MPz r stl peyñ ɖ prîs fr Mr Jonsn’z fełrz n lo standdz’. Foṭgraf: Jon Sibli/Rôtrz

Ɖ Gardịn vy on ɖ Cris Pinćr ces: ɖ Jonsn ira z nt ded

Transcription of a Guardian editorial of 6 July 2023

Ɖ Comnz standdz-cmiti z rît ɖt ɖ formr guvnmntministr mst b sspndd fr sx́l haṛsmnt

Ʈrzde, 6 Jlî 2023

A  yir ago on Frîde, Boris Jonsn anǎnst hiz reẓgneśn az prîm̦inistr. Hiz Dǎnñ Strīt stetmnt signld ɖ end v probbli ɖ wrst n srtnli ɖ most ceotic guvnmnt in modn Britiś hisṭri. Bt it olso bròt an end t wn v Britn’z most mizṛbli conṣqnśl admiṇstreśnz v rīsnt tîmz, ẃć tc – or in sm cesz feld t tec – ax́nz fr ẃć ɖs cuntri z stl peyñ ɖ prîs, ẃl ɖ man himslf cônz it on ɖ inṭnaśnl spīć-mcñ srcit.

Mr Jonsn hd prizîdd, f ɖt z ɖ rît wrd fr smwn so narssistic n slapdaś, ovr ɖ guvnmnt v ɖ dzastṛs Brexit dīl; ovr ɖ boćt rspons t ɖ Covid pandemic (ɖ corts rūld on Ʈrzde ɖt Mr Jonsn’z unridactd pandemic-ira ẂtsAps wl b handd t ɖ Covid inqîri); n hz śoud a slfiś disrigard, vrjñ on c’rupśn, twdz mni v ɖ most besic rūlz n eʈics v guvnmnt. A yir ago it wz clir ɖt h dd nt unḍstand h wz nt p t ɖ job. Ɖt z stl tru a yir on. In a ny inṭvy, asct abt ɖ ivnts ɖt léd p t hiz reẓgneśn, h līnz hiz hed t wn sîd n pritndz t snor. H jst dz’nt gt it. Bt h jst dz’nt cer îɖr.

Ʈrzde’z rport on ɖ Cris Pinćr ces pṛvîdz a tōdri n wel-tîmd rmîndr v ẃ Britn z so wel rid – w hop – v Mr Jonsn. In lêt Jūn last yir, Mr Pinćr, ɖen ɖ Jonsn guvnmnt’s depyti ćīf ẃip, got xtrimli drunc at ɖ Cnsrṿtiv Carltn Club. In ɖ club bar, witnist bî felo MPz, h sx̣́li haṛst n gropt tū men, huz cmplents bcem comn nolij. Mr Pinćr rzînd fṛm ɖ guvnmnt ɖ nxt de.

Caṛcṭristicli, Mr Jonsn rspondd bî fênñ ignṛns abt ɖ MP’z caṛctr. Ɖs wz a lî. Mr Jonsn, ẃn foṛn secṛtri undr T’rīza Me, hd in fact bn wornd in prsn abt Mr Pinćr’z conduct. Ɖt reṿleśn wz ɖ fînl strw fr mni Tori ministrz abt ɖer olrdi dscredtd līdr, n hlpt t trigr Mr Jonsn’z reẓgneśn a fy dez lêtr. Ɖ Comnz standdz-cmiti hz nǎ rūld ɖt Mr Pinćr’z conduct wz in’proprịt, daṃjñ, an abys v pǎr, n brīćt ɖ parḷmntri cod v conduct. Ɖ cmiti z unqsćṇbli rît. Ɖr cn b no uɖr cncluźn fṛm ɖer rport, nt līst in ɖ wīc ẃn BBC Nyznît rportd ɖt a sx̣́li preḍtri culćr rmenz prevḷnt at Wsminstr.

Mr Pinćr fesz an et-wīc sspnśn fṛm ɖ Comnz, inuf t trigr a rcōl-ptiśn amñ votrz in hiz Tamwrʈ cnstitẏnsi. Hiz dez az a MP r clirli numbrd, n h me rzîn enwe. Ɖs wd trigr ɖ forʈ dificlt bîilex́n fr ɖ Cnsrṿtiv parti ɖs sumr, folowñ ɖ ʈri dy in tū wīcs’ tîm in Selbi n Ênsti, Suṃton n Frǒm n Mr Jonsn’z formr sīt v Uxbrij n Sǎʈ Rîslip.

A yir ago, ɖ Cnsrṿtiv parti hd a ćans v rīgrūpñ n rnywñ. It hz feld t d so undr îɖr v its post-Jonsn līdrz. Twelv munʈs on, ɖ guvnmnt z haplisli obsest wɖ mîgreśn n culćrworz rɖr ɖn ɖ icoṇmi, ɖ cost v livñ n ɖ hlʈsrvis. Cnsrṿtiv MPz r stl peyñ ɖ prîs fr Mr Jonsn’z fełrz n lo standdz n, in cesz lîc ɖt v Mr Pinćr, ɖer ǒn. Mr Jonsn me hv muvd on. Bt ɖ Cnsrṿtiv parti, ẃć h tentd so dīpli n daṃjñli in so mni wez, hz nt.

Instroduction to Ñspel

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

30/07/2023

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.